KOMPIUTERIJOS LEKSIKA IR TERMINIJA

 

Gintautas Grigas

 

Matematikos ir informatikos institutas, Akademijos g. 4, LT-08663, Vilnius, Lietuva

El. paštas grigas@ktl.mii.lt

 

 

Kompiuteris tampa nuolat naudojamu įrenginiu kasdieniame darbe ir namuose. Kiekvienam kompiuterio naudotojui tenka susidurti su jo ekrane matomais užrašais, kuriuose gausu naujų žodžių, įvardijančių naujas sąvokas. Tie žodžiai patenka iš specialistų vartojamos terminijos. Taip atsiranda kompiuterijos terminijos ir bendrinės kalbos leksikos ryšys.

Straipsnyje nagrinėjama kompiuterijos terminijos dalis, patenkanti į visuotinę vartoseną, taip pat ir atvirkščias procesas – iš jos patenkantys žodžiai į terminiją. Taip pat nagrinėjama anglų kalbos įtaka kompiuterijos terminijai, lietuviškų santrumpų daryba ir skolinimasis, santrumpų tarimas.

 

Reikšminiai žodžiai: klavišų pavadinimai, kompiuterijos terminija, kompiuterijos leksika, santrumpos, santrumpų tarimas, sinonimija.

 

Įvadas

Mokslą taikant praktiškai, tam tikri moksliniai terminai patenka ir į kasdienį gyvenimą. Ypač daug naujų žodžių reikia išmokti kompiuterio naudotojui, nes kompiuteris labai „šnekus“. Dėl to reikia kalbėti ne tik apie kompiuterijos mokslinę terminiją, bet ir apie kompiuterijos leksiką bei jos ryšį su terminija. Kompiuteriais naudojasi beveik visi. Tai dar daugiau stiprina mokslinės terminijos ir bendrinės kalbos ryšį.

Kompiuterijos leksika – tai žodžiai, matomi kompiuterio dialogo languose: langų, komandų, mygtukų pavadinimai, paaiškinimai, kompiuterio pranešimai apie darbo eigą, pastebėtas klaidas ir pan. Jie trumpi, nes reikia taupyti vietą ekrane ir neblaškyti žmogaus dėmesio. Daugelis jų matomi nuolat. Todėl svarbu, kad jie būtų lengvai suprantami ir įsimenami.

Kompiuteriui pateikiamos komandos paprastai išreiškiamos veiksmažodžiais. Siekiant vienareikšmiškumo jų apibūdinamus veiksmus reikia apibrėžti ir jie tampa terminais. Panašių atvejų būna ir su kitomis kalbos dalimis.

Kompiuterių pramonės lyderis yra JAV. Todėl terminijoje vyrauja anglų kalba. Ji vartojama ne vien JAV ir Anglijoje, nėra ją norminančių institucijų. Dėl to ji plėtojosi stichiškai. Tai turi neigiamą įtaką anglų kalbai ir jos terminijai.

 

Kalbos dalių įvairovė

Terminai dažniausiai būna daiktavardžiai. Kompiuterijoje būdingi ir kitų kalbos dalių terminai.

Veiksmažodžiai. Kompiuteris atlieka veiksmus, kurie įvardijami veiksmažodžių abstraktais, pavyzdžiui, įrašymas, įdėjimas, šalinimas, naikinimas kopijavimas, priskyrimas, perkėlimas. Kompiuteris veiksmus atlieka vykdydamas komandas, kurios įvardijamos veiksmažodžiais, pavyzdžiui, įrašyti, įdėti, šalinti, naikinti kopijuoti, priskirti, perkelti. Kompiuterio ekrane natūraliau matyti užrašytas komandas, t. y. veiksmažodžius. Todėl ir į žodynus juos tikslinga įtraukti tiesiogiai, o ne iš jų padarytus daiktavardžius.

Daugelio veiksmažodžių įvardijami panašūs veiksmai (jie surašyti į tą pačią eilutę), pavyzdžiui,

•        įrašyti; įrašyti kaip;

•        įdėti; pridėti; įterpti;

•        naikinti; šalinti; išvalyti;

•        kopijuoti; dubliuoti; perkelti;

•        atšaukti; atsisakyti;

•        rikiuoti; rūšiuoti;

•        priskirti, suteikti.

Siekiant vienareikšmiškumo, veiksmus įvardijančius veiksmažodžius reikia apibrėžti – terminologizuoti. Taip į kompiuterijos leksiką patenka veiksmažodžiai.

Kompiuterio pranešimuose vartojamos beasmenės veiksmažodžių formos esamu momentu vykstančiam veiksmui apibūdinti: ieškoma, kopijuojama, skaičiuojama, spausdinama ir kt.

Būdvardžiai apibūdina daikto savybes ir jie vartojami kaip pažymimieji žodžiai rūšiniams terminams sudaryti. Jų reikšmės išryškėja rūšinių terminų apibrėžtyse. Todėl jų, kaip terminų, gali ir nebūti. Tačiau kompiuterijoje naudinga turėti jų apibrėžtis dėl šių priežasčių:

1. Kompiuterija yra sparčiai besiplėtojanti mokslo ir pramonės šaka. Joje nuolat atsiranda naujų terminų. Pasinaudojant turimomis būdvardžių apibrėžtimis, galima sparčiai daryti rūšinius terminus naujiems gimininiams terminams, pavyzdžiui, jeigu tiksliai žinome, ką reiškia įdėtinis, tai atsiradus naujam gimininiam terminui x, kuriam taikytinas šis pažymimasis žodis, iš karto galima gauti rūšinį terminą įdėtinis x.

2. Kompiuterijos, kaip naujos mokslo šakos, terminijoje dar nemažai sinonimų (Kaulakienė 2000). Daugelis jų atsiranda dėl panašią prasmę turinčių pažymimųjų žodžių vartojimo. Turėdami būdvardžių apibrėžtis, galėtume išvengti nepagrįstos sinonimijos tarp naujų rūšinių terminų, taip pat ir ją mažinti peržiūrėdami jau esamus terminus.

Dažniau vartojami būdvardžiai kompiuterijos rūšiniuose terminuose yra apibrėžti ir aprašyti enciklopediniame kompiuterijos žodyne (Dagienė ir kt. 2005). Pateiksime pavyzdį.

numatytas(-a)

Iš anksto parinktas arba apibrėžtas (nustatytas), pavyzdžiui, įtaiso arba programos parametras, parinktis, būsena, atsirandanti įjungus kompiuterį arba paleidus programą.

Pavyzdžiai: numatytasis mygtukas, numatytasis naudotojas, numatytasis spausdintuvas, numatytasis šriftas, numatytasis tekstas, numatytasis tinklas, numatytasis tinklų sietuvas, numatytieji darbalaukio aplankai, numatytoji data, numatytoji koduotė, numatytoji parinktis, numatytoji reikšmė, numatytoji spalva.

Aprašo pabaigoje pateikiami pavyzdžiai faktiškai yra rūšiniai terminai, sudaryti su pažymimuoju žodžiu numatytasis (-oji). Daugelio jų reikšmės yra savaime suprantamos iš būdvardžio numatytas (-a) apibrėžties ir gimininių terminų apibrėžčių. Todėl aiškinamuosiuose ir enciklopediniuose žodynuose jų galima atskirai ir neaprašyti, nebent ką nors savito norima apie juos pasakyti enciklopediniu požiūriu.

Kartais būdvardis arba dalyvis gali būti pavartoti savarankiškai, pavyzdžiui, objekto būsenai apibūdinti: prisijungęs, atsijungęs, užimtas ir kt.

Įvardžiai vartojami elektroninių laiškų antraštėse: kas – laiško siuntėjui įvardyti, kam – laiško gavėjui įvardyti.

Prieveiksniai: gerai (mygtuko, reiškiančio sutikimą su dialogo lange matomais įrašais, pavadinimas), išsamiai, išsamiau (ką nors pateikti), visada, niekada (mygtuko, nurodančio, kada atlikti kurį nors veiksmą, pavadinimas).

Jungtukai: ir, arba, ne (loginių elementų pavadinimai), jeigu (sąlyginio sakinio bazinis žodis).

Dalelytės: ne (loginis inversijos elementas, neigiamas atsakymas), taip (teigiamas atsakymas).

 

Anglų kalbos įtaka

Kompiuterijos pramonės lyderis yra JAV. Kitose šalyse gaminamos programinės įrangos originalai taip pat dažniausiai būna angliški. Todėl kompiuterijos terminai paprastai gimsta anglų kalba ir taip anglų kalba daro įtaką kitų tautų terminijai.

Angliški sinonimai. Kompiuterijos terminijoje gausu sinonimų. Jie atsiranda dėl to, kad anglų kalbos terminija nėra norminama, jos gamintojai išsibarstę po visą pasaulį ir stambesni gamintojai tuos pačius daiktus ima vadinti skirtingai.

Pateiksime keletą dažniau pasitaikančių sinonimų pavyzdžių:

•        Boolean function, logical function – loginė funkcija,

•        built-in program, embedded program – įtaisytoji programa,

•        clear, erase, empty – išvalyti,

•        contact, buddy, user – adresatas,

•        drop-down menu, pull-down menu, pop-down menu, dropdown menu, pulldown menu, popdown menu, drop down menu, pull down menu, pop down menu – išskleidžiamasis meniu,

•        floppy disk, diskette – diskelis,

•        horizontal line, line separator, separator line – horizontalė,

•        internaut, cybernaut, netizen, cybercitizen – internautas,

•        latin script, roman script – lotyniški rašmenys,

•        left alignment, flush left – kairinė lygiuotė,

•        login, screen name, user name, Skype name, ... – registravimosi vardas,

•        make directory, create directory, new directory – kurti katalogą,

•        math coprocessor, floating point coprocessor, numeric coprocessor – matematinis koprocesorius,

•        OK, done – gerai,

•        removable disk, exchangeable disk – keičiamasis diskas,

•        screen shot, screenshot, screen dump, snapshot, screen capture, snapshot dump – momentinė ekrano kopija.

Anglų-lietuvių kalbų žodynuose stengiamasi kiekvienam angliškam terminui pateikti skirtingą lietuvišką atitikmenį, nes ne visada pavyksta nustatyti angliškų terminų sinonimiškumą, ypač kai terminologizuoti žodžiai gyvojoje kalboje nėra sinonimai, pavyzdžiui, OK ir done, contact ir buddy. Aiškinamuosiuose arba enciklopediniuose žodynuose daugeliu atvejų sinonimiškumas išryškėja sudarant terminų apibrėžtis, kai pasirodo, kad jos vienodos arba lengvai suvienodinamos ir nepavyksta rasti apibrėžiamų sąvokų skirtumų. Be to, tokiuose žodynuose terminų kūrimas prasideda nuo sąvokų, todėl savaime sumažėja kitų kalbų įtaka.

Išvardyti angliški sinonimai ir jų lietuviški atitikmenys paimti iš enciklopedinio kompiuterijos žodyno (Dagienė ir kt. 2005) ir, kaip matome, lietuvių kalboje sinonimiškumo pavyko išvengti.

Be abejo, pasitaiko sinonimų ir lietuviškoje terminijoje. Tačiau to priežastys kitos. Todėl tai, ką aptarėme, yra ne sinonimų išvengimas apskritai, o tik vieno jų atsiradimo šaltinio – perkėlimo iš anglų kalbos – kontrolė.

Angliški terminai, įvardijantys skirtingas sąvokas (homonimai). Pateiksime keletą būdingesnių pavyzdžių.

bandwidth – pralaidumas, juostos plotis, siuntimo sparta;

call – kreipinys, kvietimas, skambinti, skambutis (telefono);

case – lygis (klaviatūros); variantas;

check – pažymėti, varnelė, tikrinti;

contact – kontaktas, adresatas;

control – valdymas, kontrolė, reguliavimas;

key – klavišas, raktas, kodas;

letter – laiškas, raidė;

tab – tabuliavimo ženklas; skirtukas; kortelė;

token – estafetės paketas, leksema, prieigos raktas, saugumo priemonė;

type – rinkti, tipas.

Tokie terminai kelia dvejopą pavojų.

1. Komplikuojamas programų vertimas į lietuvių kalbą. Neaišku, kada kurią reikšmę vartoti, ypač kai verčiama atitrauktai nuo konteksto – be veikiančios programos ar jos veikimą imituojančios aplinkos.

2. Lietuvių kalba teršiama jos žodžiams nebūdingomis reikšmėmis. Pavyzdžiui, pokalbių programos dalyvis (adresatas), angliškai pavadintas contact, ir lietuviškai imamas vadinti kontaktu, t. y. kontaktui suteikiama nebūdinga reikšmė.

Angliški terminai, įvardijantys kelias giminingas sąvokas. Pateiksime pavyzdžių.

accented letter – raidė su diakritiniu ženklu; kirčiuota raidė. Anglų kalba neturi kirčiuotų raidžių. Lietuvių kirčiuotas raides anglai vadina accented letters – taip pat, kaip ir bet kurias raides su diakritiniais ženklais, pavyzdžiui, Ą, Č. Todėl terminas accented letter turi du lietuviškus atitikmenis: raidė su diakritiniu ženklu ir kirčiuota raidė. Tikrąjį atitikmenį galima nustatyti tik iš konteksto;

access – prieiga; kreiptis;

account – sąskaita; paskyra;

add – papildyti, įdėti, sudėti;

advanced – išplėstinis, kitas, papildomas, sudėtingesnis;

archive – archyvas (rečiau naudojamų duomenų sankaupa); pakas (duomenys, suglaudinti ir sudėti į vieną failą, kad reikėtų mažiau atminties, kad juos būtų patogiau ir ekonomiškiau perkelti tarp kompiuterių, persiųsti elektroniniu paštu);

certificate – sertifikatas; liudijimas; pažymėjimas;

e-mail – elektroninis paštas; elektroninis laiškas;

message – pranešimas; laiškas; žinutė. Žodis daugiareikšmis. Lietuviški atitikmenys: laiškas (įprastas elektroninis laiškas), žinutė (mobiliojo telefono žinutė), pranešimas;

signature – parašas; signatūra; prierašas;

sort – rikiuoti; rūšiuoti. Anglai neskiria rikiavimo nuo rūšiavimo ir abu veiksmus vadina vienodai. Jeigu taip pavadintas objektų sustatymas į vieną eilę, sakysime rikiavimas, rikiuoti, jeigu skirstymas į grupes, pavyzdžiui, laiškų į aplankus, tai rūšiavimas, rūšiuoti;

user – naudotojas, vartotojas, abonentas (pvz., elektroninio pašto, bibliotekos), skaitytojas (pvz. žodyno), lankytojas (pvz., interneto svetainės).

Angliški žodžiai, turintys skirtingas prasmes angliškame ir lietuviškame kontekste. Anglų kalboje pasitaiko žodžių bei frazių, kurie kompiuteriniame lietuviškame kontekste įgyja kitą prasmę, todėl, verčiant programinę įrangą į lietuvių kalbą, reikia parinkti tinkamus atitikmenis.

ASCII. JAV standartinės 7 bitų koduotės pavadinimas. Kai ši santrumpa iš tikrųjų reiškia tokią koduotę, ir lietuviškame tekste reikėtų vartoti santrumpą ASCII. Tačiau anglišku kompiuterininkų žargonu ja neteisingai vadinami bet kokie grynojo teksto duomenys (kol kompiuteriuose buvo vartojamas 7 bitų kodavimas, tarp šių sąvokų išties nebuvo ryškaus skirtumo). Todėl, kai santrumpa ASCII reiškia tekstą apskritai, tai lietuviškame tekste reikia pakeisti žodžiais tekstas, grynasis tekstas ir pan.

ANSI. JAV standartinės koduotės, sutampančios su ISO 8859-1, pavadinimas. Ten, kur ši santrumpa iš tikrųjų reiškia tokią koduotę, ir lietuviškame tekste reikėtų vartoti santrumpą ANSI. Tačiau anglišku kompiuterininkų žargonu ji kartais reiškia bet kokią operacinės sistemos „Windows“ aštuonių bitų koduotę (kol sistemoje „Windows“ nebuvo kitų koduočių, išties nebuvo ryškaus skirtumo tarp šių sąvokų). Tokiu atveju ją ir reikėtų vadinti „Windows“ koduote. Jei ši santrumpa angliškame tekste reiškia ANSI koduotę, bet sulietuvintoje programoje – lietuvišką, tai specialistams skirtame tekste galima nurodyti konkrečiai – „Windows-1257“ arba tiesiog „1257“.

Paragraph. Taip anglai vadina pastraipą. Lengva supainioti su lietuvišku paragrafu ir jo ženklu §.

Left quotation mark. Angliškų atidaromųjų kabučių ženklas “ sutampa su lietuviškų uždaromųjų kabučių ženklu. Jeigu kalbama apie angliškas kabutes, reikia paminėti, kad jos angliškos ir vadinti angliškomis atidaromosiomis kabutėmis, jeigu kalbama apie lietuviškas, tai lietuviškomis uždaromosiomis kabutėmis. Lietuviškame tekste jas galima vadinti trumpiau – uždaromosios kabutės.

Point. Amerikiečiai trupmeninę skaičiaus dalį skiria tašku. Lietuviai ir dauguma kitų Europos tautų – kableliu. Todėl lietuviškame kontekste rūšinių terminų, susijusių su trupmenos skirtuku, komponento point atitikmuo bus kablelis: fixed point – fiksuotasis kablelis, floating point – slankusis kablelis, decimal point – trupmenos kablelis ir pan.

Plural form. Pažodžiui – daugiskaitinė forma. Terminas vartojamas, kai reikia parašyti su skaičiumi derančią daiktavardžio gramatinę formą, pavyzdžiui, 1 daiktas, 2 daiktai. Anglams pakanka vienos daugiskaitinės formos, lietuviams reikia dviejų: 2 daiktai, 10 daiktų. Taigi iš viso lietuvių kalboje vartojamos trys formos. Yra kalbų, kurios turi keturias (maltiečių, slovėnų) ir net šešias (arabų) formas. Angliškas vienaskaita pateiktas terminas dezorientuoja programų autorius ir jie dažnai pamiršta įdėti galimybę lokalizuojant programas panaudoti daugiau negu dvi formas.

Sąvokos, įvardijamos prekės ženklais. Prekės ženklas – tai išskirtinis prekės arba paslaugos pavadinimas ir tapatybė, padedanti ją atskirti nuo kitų gaminių ir paslaugų. Būna, kad prekės gamintojas ir patį gaminį įvardija savo prekės ženklu. Pavyzdžiui, bendrovė „Ericsson“ mikrobanginį ryšį, veikiantį mikrobangų 2,4 GHz ruože, tarp mobiliųjų ir kitų įrenginių (delninuko, spausdintuvo, klaviatūros, telefono ir kt.), išdėstytų netoli vienas nuo kito, ir tokio ryšio įrangą vadina pramoninio standarto Bluetooth® vardu. Ten, kur reikia įvardyti patį standartą, tai jo simbolinio pavadinimo nereikėtų versti, o ten, kur pakanka apibūdinti ryšio būdą, bus paprasčiau ir suprantamiau, jeigu sakysime mikrobanginis ryšys, mikrobanginio ryšio įranga ir t. t., panašiai kaip sakome ultragarsinis ryšys, infraraudonųjų spindulių ryšys, nors kiekvienam jų yra standartai ir priemonės, turintys savus pavadinimus.

Kitas pavyzdys – pokalbių programos „Skype“ veiksena SkypeMe™, pavadinta ją sukūrusiai bendrovei priklausančiu prekės ženklu. Todėl neaišku, kaip šią veikseną įvardyti kitomis kalbomis, nes prekės ženklų vertimas yra problemiškas teisiniu požiūriu. Ši veiksena reiškia, kad ją nustatęs minėtosios programos abonentas kviečia į pokalbį visus, kas tik nori su juo bendrauti. Taigi geriau tiktų informatyvesnis pavadinimas, pavyzdžiui, kviečiu, kviečiu visus.

 

Santrumpos

Lietuviškų raidinių kompiuterijos santrumpų (akronimų) turime nedaug. Štai keletas dažniausiai vartojamų: DB – duomenų bazė, DBVS – duomenų bazių valdymo sistema, IT – informacinės technologijos, IKT – informacinės ir komunikacinės technologijos, OA – operatyvioji atmintis, OS – operacinė sistema. Jos atsiranda natūraliai, kai kuris nors keliažodis terminas pradedamas dažnai vartoti. Taip pat vartojamos nesisteminių duomenų matavimo vienetų santrumpos: b – bitas, Kb – kilobitas..., B – baitas, KB – kilobaitas, MB – megabaitas...   

Angliškoje kompiuterijos leksikoje santrumpų gausu. Jos plūsta ir į lietuvių kalbą. Kokias santrumpas galima tiesiogiai perimti iš anglų ir kitų kalbų, kurias versti, į kurias nekreipti dėmesio?

Jeigu angliškas visas terminas informatyvus, turime jo lietuvišką atitikmenį, tai prireikus santrumpos natūralu ją daryti iš lietuviško atitikmens: certification authority, CA – liudijimų įstaiga, LĮ. Lietuviškas atitikmuo santrumpos gali ir neturėti, pavyzdžiui, hard disk, HD – standusis diskas.

Jeigu angliškas terminas neinformatyvus, tai įprasta vartoti tik santrumpą, kurią galima laikyti programavimo kalbos, protokolo, sistemos ar kito objekto tikriniu vardu. Tokiu atveju santrumpą galima perkelti į lietuvių kalbą papildant ją objektų klasės pavadinimu, pavyzdžiui, (Post Office Protocol), POP – POP protokolas, (Simple Mail Transfer Protocol), SMTP – SMTP protokolas, (Hypertext Markup Language), HTML – HTML kalba, (basic input output system), BIOS – BIOS sistema.

Visą terminą rašėme skliaustuose dėl to, kad jis beveik nevartojamas.

Bet kai santrumpos raidės yra informatyvios, tai tada santrumpą galima išversti, pavyzdžiui, (red-green-blue), RGB – RŽM spalvų modelis.

Spalvų modelyje, kuris angliškai vadinamas RGB, kiekviena spalva išreiškiama trijų pagrindinių spalvų: raudonos, žalios ir mėlynos kiekiu toje spalvoje. Spalvos kodas žymimas trimis skaičiais, apibūdinančiais kiekvieno spalvos komponento dalį. Norint suvokti spalvos kodą, reikia žinoti, kokią pagrindinę spalvą reiškia kiekvienas komponentas. Vartojant anglišką modelio pavadinimą, būtų informatyvi tik pirmoji raidė R (raudona), o kitas dvi reikėtų įsiminti, kad raide G žymima žalia spalva, o raide B mėlyna. Kur kas paprasčiau vartoti lietuvišką santrumpą RŽM. Tada kiekviena raidė atitiks pirmąją pagrindinės spalvos pavadinimo raidę ir bus lengviau skaityti arba rašyti spalvų kodus, kurių kompiuterijoje prireikia nuolat. Tokios santrumpos pateikiamos ir spalvų modelių aprašuose (Fledžinskienė ir kt. 2000).

Čia paminėjome tik pagrindinius raidinių santrumpų sudarymo bruožus. Išsamiau apie jas rašoma (Grigas 2007).

Santrumpų tarimas yra išaiškintas norminiame leidinyje (LKRS 1992: 73). Santrumpa skaitoma paraidžiui iš eilės vardijant lietuviškus raidžių pavadinimus. Pavyzdžiui, santrumpa DB skaitoma dė-bė, santrumpa DBVS – dė-bė-vė-ės. Tačiau pateikti tik lietuviškos kilmės santrumpų tarimo pavyzdžiai. Dėl to atsiranda abejonių, kaip tarti iš svetur atėjusias santrumpas, ar jų raides vadinti ta kalba, iš kurios kilusi santrumpa, ar lietuviškai?

Argumentas už tai, kad santrumpos raides vadinti užsienio kalba, yra tikslus jų kilmės atspindėjimas.

Argumentai prieš tai, kad santrumpos raidės būtų vadinamos užsienio kalba, yra tokie:

1. Reikia žinoti raidžių pavadinimus užsienio kalba, o juos taisyklingai ištarti gali tik mokantys tą kalbą.

2. Ne visų santrumpų kilmė yra žinoma. Be to, yra mišrios kilmės santrumpų. Pavyzdžiui, kompiuterių programos sąsajos pavadinimo RHIDE antroji dalis yra kilusi iš anglų kalbos: IDE = integrated development environment, o pirmoji yra šią sąsają tobulinusio Roberto Hionerio (Höhner) (vokiškos kilmės asmenvardis) inicialai.

3. Lietuvių kalba fonetinė (tiksliau – artima fonetinei). Todėl neįprasta, kad būtų tariama kitaip negu rašoma.

4. Informacinėse technologijose raidės neskirstomos į kalbas (The Unicode Standard 2004). Nėra nei angliškų, nei vokiškų, nei lietuviškų raidžių. Visos jos, nesvarbu, ar su diakritiniais ženklais, ar be jų, priklauso tai pačiai, šiuo atveju lotyniškai, abėcėlei. Todėl natūralu, kad lietuviškame tekste esančios santrumpos būtų balsu skaitomos lietuviškai.

Tai patvirtina ir kitų kalbų praktika. Anglai raides kitų kalbų santrumpose taria taip, kaip jos vadinamos anglų k. abėcėlėje, pavyzdžiui, Lietuvos televiziją (LTV) šnekamoje kalboje vadina [el-ti-vi], lotynišką CV (curriculum vitae) vadina [si-vi], graikiškos kilmės santrumpą ISO (gr. isos – lygu) taria [ai-sou]. Vokiečiai LTV vadina [el-te-fau]. Vokiečių kalbos rašybos žodyne (DUW 2003) yra pateiktas kai kurių santrumpų, kilusių iš anglų kalbos, tarimas, pavyzdžiui, CD [tse:'de:], DVD [de:fau'de:].

Žinoma, gali būti ir viena kita išimtis. Pavyzdžiui, santrumpą BBC tariame bi-bi-si. Taip susiklostė istoriškai, nes prieš keletą dešimtmečių ir rašėme Bi-Bi-Si. Prieš keletą metų į tokią išimtį pretendavo santrumpa WWW – daug kas sakė angliškai: [dabl ju-dabl-ju dabl-ju]. Dabar jau įpratome vadinti lietuviškai – [vė-vė-vė].

Kai iš santrumpos raidžių galima sudaryti skiemenis, santrumpa gali būti skaitoma tais skiemenimis, pavyzdžiui, MIME protokolas [mime protokolas], GIF rinkmena [gif rinkmena].

Grafinės santrumpos. Jų nėra daug. Dažniausiai vartojama žodžio elektroninis santrumpa el. rūšiniuose terminuose. Anksčiausiai pradėta vartoti elektroninio pašto ir elektroninio laiško santrumpos el. paštas ir el. laiškas. Pirmoji visuotinai naudojama užrašant elektroninio pašto adresą, pavyzdžiui, buhalterija@nnn.lt. Vėliau pradėta vartoti ir kituose rūšiniuose terminuose: el. čekis, el. dokumentas, el. knyga, el. mokykla, el. pinigai, el. prekyba, el. skelbimų lenta, el. žurnalas ir kt.

Anglų k. vartojama vienos raidės e žodžio electronic santrumpa. Nuo pagrindinio žodžio skiriama brūkšneliu (pvz., e-school) arba su juo sujungiama (pvz., eschool) ir gaunamas vienas žodis. Dėl to anglams patogi vienos raidės santrumpa. Nusižiūrėjus į anglų kalbą lietuviškas žodis elektroninis trumpinamas ir viena raide, pvz., e. mokykla, e. knyga. Tačiau vis dėlto gal geriau laikytis vienodumo su jau tradicija tapusia elektroninio pašto santrumpa bei formos panašumo į bendrinėje kalboje vartojamas grafines santrumpas (pvz., pan., kt.) ir vartoti dviejų raidžių santrumpą el. Juo labiau, kad kai vartojama vienos raidės santrumpa, tai nusižiūrėjus į kitus angliškos santrumpos variantus, pvz., e-school, eSchool, bandoma tokias pat santrumpų formas perkelti ir į lietuvių kalbą.

Grafinės santrumpos taip, kaip parašytos, neskaitomos. Jas perteikiant balsu, tariamas visas sutrumpintas žodis. Taigi terminą el. paštas reikia skaityti elektroninis paštas.

Klavišų pavadinimai. Kompiuterio klaviatūra nuolat matoma ir naudojama. Todėl svarbu turėti aiškius, suprantamus ir taisyklingus užrašus ant klavišų. Vietos ant klavišų nedaug. Todėl vietoj jų paskirtį apibūdinančių pavadinimų rašomos santrumpos ir (arba) piktogramos.

Piktogramas ant klavišų reglamentuoja tarptautinis standartas ISO/IEC 9995. Užrašai ant klavišų palikti nacionalinių standartų kompetencijai. Lietuviškos santrumpos buvo parenkamos ir aptariamos kuriant lietuviškos kompiuterio klaviatūros standartą (Grigas, Tumasonis 2000). Jos kartu su kitų kalbų santrumpomis pateiktos lentelėje.

 

Klavišų pavadinimų santrumpos lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis

 

Klavišo pavadinimas

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Vokiečių kalba

Prancūzų kalba

Valdymo klavišas

Vald

Ctrl

Strg

Ctrl

Alternatyvos klavišas

Alt

Alt

Alt

Alt

Antrojo lygio klavišas

Lyg2

Shift

 

 

Trečiojo lygio klavišas

Lyg3

Alt Gr

Alt Gr

Alt Gr

Didžiųjų raidžių klavišas

Didž

Caps Lock

 

 

Tabuliavimo klavišas

Tab

Tab

Tab

 

Grįžimo klavišas

Gr

Esc

Esc

Esc

Funkcinis klavišas F1, F2, F3...

F1, F2, F3...

F1, F2, F3...

F1, F2, F3...

F1, F2, F3...

Skaitmenų klavišas

Skaitm

Num Lock

Nums

Verr num

Spausdinimo klavišas

Sp

Print Scrn SysRq

Drück

Impr ècarn syst

Šalinimo klavišas

Šal

Delete

Entf

Suppr

Pradžios klavišas

Prad

Home

Pos1

 

Pabaigos klavišas

Pab

End

Ende

Fin

Ankstesnio puslapio klavišas

Psl↑

Page Up

Bild↑

 

Tolesnio puslapio klavišas

Psl↓

Page Down

Bild↓

 

 

Santrumpų pabaigoje taškas nededamas taupant vietą ant klavišo.

Kai kurie klavišai žymimi vien piktogramomis (jos lentelėje neparodytos). Rengiant lietuviškos klaviatūros standartą, buvo stengtasi klavišus žymėti ir žodžiais arba jų santrumpomis, kad būtų galima paprasčiau juos įvardyti tekste.

Kai reikia paminėti klavišą rišliame tekste, rašomas visas jo pavadinimas, pvz.: Paspauskite valdymo klavišą, tabuliavimo klavišą, alternatyvos klavišą... Kai reikia parašyti kelių klavišų derinį, tai dažniausiai vartojamos jų santrumpos, sujungtos pliuso ženklais, pavyzdžiui, užuot rašę Laikydami paspaustą valdymo klavišą spauskite raidės A klavišą rašome trumpiau: Paspauskite Vald+A klavišus.

Klavišų pavadinimų santrumpos užima tarpinę vietą tarp akronimų ir grafinių santrumpų. Todėl neaišku, kaip jas skaityti balsu, ypač klavišų deriniuose. Pavyzdžiui, ar vald plius A klavišas, ar valdymo plius A klavišas.

Dešinėje klaviatūros pusėje esanti atskira skaitmenų dalis, dubliuoja ir kai kuriuos kairiosios (pagrindinės) dalies klavišus. Jeigu reikia pasakyti, kad kalbama apie skaitmenų dalies klavišus, tai sakoma įprastai, pvz.: Skaitmenų dalyje paspauskite pliusą ir surinkite 25. Jeigu reikia pavartoti santrumpą ir iš konteksto neaišku, kad kalbama apie skaitmenų dalies klavišą, tai skaitmenų dalis nurodoma skliaustuose, pavyzdžiui, Pab (sk.), 5 (sk.). Taip atsiranda dar viena grafinė santrumpa.

Klavišų deriniai su klavišų pavadinimais (tų, kurie neturi santrumpų) arba jų santrumpomis (tų, kurie jas turi) programose vartojami dažnai. Todėl į „Windows XP“ ir vėlesnių operacinių sistemų klaviatūrų tvarkykles yra įdėti deriniuose vartojami klavišų pavadinimai įvairiomis kalbomis, kad juos galėtų automatiškai pasiimti visos programos. Ši galimybė jau naudojama kai kuriose naujausiose programose.

 

Išvados

Daugelis kompiuterijos mokslinių terminų į šnekamąją kalbą patenka iš nuolat matomų tekstų kompiuterio ekrane. Taip pat ir atvirkščiai, šnekamoji kalba daro įtaką kompiuterijos terminijai, dėl to joje atsiranda daugiau veiksmažodžių ir kitų kalbos dalių žodžių.

Lietuviškai kompiuterijos terminijai daro įtaką anglų kalba, kurios terminija nepasižymi sistemingumu. Neigiamų padarinių, ateinančių iš anglų kalbos (sinonimijos, homonimijos, nevienareikšmiškumo ir kt.), galima išvengti tinkamai ir tiksliai apibrėžiant lietuviškus terminus ir aprašant vertimo iš anglų kalbos niuansus.

Lietuvių kalboje mažai vartojama santrumpų, o angliškų kompiuterijos santrumpų yra gana daug. Todėl yra pavojus svetimžodžiams patekti į lietuvių kalbą santrumpų pavidalu. To galima išvengti tinkamai sutvarkius lietuviškų santrumpų darybą ir skolinimąsi iš kitų kalbų: lietuviškos santrumpos daromos iš daugiažodžių lietuviškų terminų ir pagal lietuvių kalbos tradicijas, į lietuvių kalbą perkeliamos tik simbolinės santrumpos, žyminčios tikrinių objektų (programavimo kalbų, protokolų, sistemų) pavadinimus ir neturinčios semantinės prasmės, visoms santrumpoms (lietuviškos ir skolintoms) taikomos vienodos tarimo taisyklės.

 

Literatūra

Dagienė, V.; Grigas, G.; Jevsikova, T. 2005. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. Vilnius: TEV.

Fledžinskienė, G.; Kaulakienė, A.; Žalkauskas, V. 2000. „Kompiuterio spalvų terminai“, Terminologija 7: 9–17.

Grigas, G.; Tumasonis, V. 2000. „Naujos lietuviškos klaviatūros sandara“, Informacijos mokslai 14: 105–112.

Grigas, G. 2007. „Santrumpos terminijoje“, Terminologija T 13: 194–199.

Kaulakienė, A. 2000. „Kompiuterijos terminijos sinonomija: yda ar būtinybė“, Terminologija 6: 23–28.

LKRS. 1992. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. Parengė N. Sližienė, A. Valeckienė. Vilnius: Mintis.

The Unicode Standard. 2004. Version 4.0. The Unicode Consorcium.

UW 2003: Deutsches Universal Wörterbuch 5. Dudenverlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTER LEXIS AND TERMINOLOGY

 

Gintautas Grigas

 

Computer becomes a widely used tool in everyday work and at home. Every computer user sees texts on its screen containing a lot of words naming new concepts. Those words come from the terminology used by specialists. The common vocabury between computer terminology and lexis of everyday language comes into existence.

The article deals with the part of computer terminology which goes to everyday usage and the influence of ordinary language to computer terminology. The relation between English and Lithuanian computer terminology, the construction and pronouncing of acronyms are discussed as well.

 

Keywords: acronyms, computer lexis, computer terminology, key names, pronouncing of acronyms, synonyms.

 

Santalka. 2008, t. 16, nr. 2, p. 31–39.