emblema

BUVUSI Lietuvos mokinių informatikos olimpiadų svetainė.

Dabartinė: http://www.lmio.lt

Aktualijos Lietuvos Baltijos Tarptautinės Kitos Pasirengimas Fotoalbumas en en
Lietuvos
Aktualijos
Datos
Organizavimas
Nuostatai
Vertinimo komisija
Organizavimo komitetas
Techninis komitetas
Varžybų sistema
I-II etapo
III etapo I d.
III etapo II d.
DUK
Uždaviniai
Vertinimas
Idėjos aprašo
Programavimo stiliaus
Testavimas
Rezultatai
XVIII ol. (2006/2007)
XVII ol. (2005/2006)
XVI ol. (2004/2005)
XV ol. (2003/2004)
XIV ol. (2002/2003)
XIII ol. (2001/2002)
XII ol. (2000/2001)
XI ol. (1999/2000)
X ol. (1998/1999)
IX ol. (1997/1998)
VIII ol. (1996/1997)
VII ol. (1995/1996)
VI ol. (1994/1995)
V ol. (1993/1994)
IV ol. (1992/1993)
Laimėtojai
XVIII ol. (2006/2007)
XVII ol. (2005/2006)
XVI ol. (2004/2005)
XV ol. (2003/2004)
XIV ol. (2002/2003)
XIII ol. (2001/2002)
XII ol. (2000/2001)
XI ol. (1999/2000)
X ol. (1998/1999)
IX ol. (1997/1998)
VIII ol. (1996/1997)
VII ol. (1995/1996)
VI ol. (1994/1995)
V ol. (1993/1994)
IV ol. (1992/1993)
III ol. (1991/1992)
II ol. (1990/1991)
I ol. (1989/1990)
Istorija
Ankstesnės
Uždavinių sk.
Balų vidurkis
Dalyvių sk.
Uždavinynai
Fotogalerija
Įdomybės
Rėmėjai
skaitliukas
© 2004
Kontaktai
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003-10-21 įsakymu Nr. ĮSAK-1452

Lietuvos moksleivių informatikos olimpiados nuostatai

I. Olimpiados tikslai
 
  • Skatinti moksleivių domėjimąsi informatika ir informacinėmis technologijomis.
  • Surasti ir puoselėti gabius informatikai ir informacinėms technologijoms moksleivius, rengti juos tarptautinėms informatikos varžyboms.
  • Ugdyti moksleivių kūrybiškumą, informacinę kultūrą, algoritminę mąstyseną.
  • Aktyvinti informatikos mokytojų darbą.


II. Olimpiados organizavimo tvarka

1. Olimpiadoje dalyvauja visi norintys bendrojo lavinimo ar bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų moksleiviai iki 20 metų amžiaus.

2. Į grupes dalyviai skirstomi pagal klases, pradedant aštuntąja ir baigiant dvyliktąja klase. Jei yra jaunesnių klasių moksleivių, jie priskiriami aštuntosios klasės grupei. Gimnazijų bei kitų bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų moksleiviai dalyvauja jų mokymo kursą atitinkančiose grupėse.

3. Nacionalinė informatikos olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais.

4. Už olimpiados pirmojo ir antrojo etapų organizavimą atsako savivaldybės Švietimo skyrius.

5. Pirmasis etapas rengiamas bendrojo lavinimo ar bendrąjį lavinimą teikiančiose mokyklose spalio arba lapkričio mėnesį. Jo metu išaiškinami geriausi tos mokyklos moksleiviai ir taip atrenkami antrojo etapo dalyviai.

6. Antrasis etapas rengiamas lapkričio arba gruodžio mėnesį. Jame dalyvauja geriausieji savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų moksleiviai – pirmojo etapo laimėtojai.

7. Pirmojo etapo moksleivių darbus tikrina ir vertina mokyklos olimpiados vertinimo komisija. Ši komisija parenka uždavinius, nustato algoritmų pateikimo būdus (programavimo kalbas) bei vertinimo kriterijus. Prireikus mokyklos olimpiados vertinimo komisija konsultuojasi su antrojo etapo organizavimo ir vertinimo komisija.

8. Antrojo etapo darbus atlieka savivaldybės Švietimo skyriaus paskirta olimpiados organizavimo ir vertinimo komisija (patvirtinta savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo įsakymu). Ši komisija parenka mokyklą (ar mokyklas), kurioje vyks antrojo etapo varžybos, sudaro ar parenka uždavinius, nustato algoritmų pateikimo būdus (programavimo kalbas) bei vertinimo kriterijus ir apie tai informuoja antrojo etapo dalyvius.

9. Olimpiados antrojo etapo organizavimo ir vertinimo komisiją savivaldybės Švietimo skyrius sudaro iš informatikos ar informacinių technologijų mokytojų. Į komisiją gali būti įtraukiami dėstytojai ar kitur dirbantys ir olimpiadomis besidomintys informatikos specialistai. Ši komisija turi atsiskaityti Nacionalinės vertinimo komisijos pirmininkui arba jo nurodytam atsakingam asmeniui – atsiųsti pirmojo ir antrojo olimpiados etapų ataskaitą ir antrojo etapo laimėtojų sąrašą.

10. Trečiasis etapas – baigiamasis. Jį sudaro dvi dalys: neakivaizdinė ir stacionarinė. Čia sprendžiami algoritmavimo uždaviniai, kuriems reikia sudaryti programas, suderinti jas kompiuteriu bei aprašyti jų sprendimo būdus. Gali būti ir teorinių algoritmavimo bei logikos uždavinių.

11. Trečiojo etapo uždavinius, programavimo kalbas bei kompiliatorius parenka Nacionalinė olimpiados vertinimo komisija.

12. Į trečiąjį etapą kviečiami olimpiados antrojo etapo laimėtojai. Teisė iš karto dalyvauti trečiojo etapo pirmoje dalyje suteikiama praėjusių metų Lietuvos moksleivių informatikos olimpiados prizininkams. Tarptautinių (Baltijos, Vidurio Europos šalių, pasaulinės) informatikos olimpiadų prizininkams suteikiama teisė iš karto dalyvauti šio etapo antrojoje – baigiamojoje – dalyje.

13. Trečiojo etapo pirmoji dalis (neakivaizdinė) vyksta Lietuvos mokyklose, turinčiose reikiamo dydžio IBM genties asmeninių kompiuterių klases. Mokinių sprendimai Nacionalinei olimpiados vertinimo komisijai išsiunčiami elektroniniu paštu.

14. Trečiojo etapo antroji dalis (stacionarinė) rengiama šalies mieste, kurio mokymo įstaigos turi reikiamą skaičių tinkamų kompiuterių. Šio etapo metu kiekvienam dalyviui skiriamas IBM genties asmeninis kompiuteris su uždavinių sprendimui reikalinga programine įranga. Mokinius, vykstančius į trečiojo etapo antrąją dalį, turi lydėti savivaldybės Švietimo skyriaus paskirtas informatikos mokytojas. Olimpiados dalyviai registruodamiesi pateikia galiojantį moksleivio pažymėjimą.

15. Nacionalinės vertinimo komisijos sprendimu nustatomi olimpiados laimėtojai. Į tarptautines olimpiadas bei konkursus mokiniai atrenkami iš Nacionalinės olimpiados geriausių dalyvių sąrašo, taip pat gali būti atsižvelgiama į ankstesnius pasiekimus. Atrenkant kandidatus pirmenybė teikiama dešimtųjų bei vienuoliktųjų klasių moksleiviams.
 
 

III. Vadovavimas olimpiadai

16. Olimpiadai vadovauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu kasmet tvirtinama Nacionalinė olimpiados vertinimo komisija, Techninis olimpiados komitetas bei Nacionalinis olimpiados organizavimo komitetas.

17. Nacionalinei olimpiados vertinimo komisijai vadovauja pirmininkas, kuris patikslina olimpiados etapų datas ir vietą, pateikia reikiamą išsamesnę informaciją apie kiekvieną etapą, koordinuoja nacionalinės vertinimo komisijos darbą, organizuoja pasiruošimą tarptautinėms olimpiadoms bei vadovavimą komandoms, vykstančioms į tarptautines informatikos olimpiadas.

18. Nacionalinės vertinimo komisijos pirmininkas užtikrina, kad būtų surenkamos savivaldybių ataskaitos apie pirmuosius du etapus, registruojami olimpiados trečiojo etapo dalyviai, jiems išsiunčiami kvietimai, apibendrinami ir skelbiami trečiojo etapo rezultatai.

19. Nacionalinė olimpiados vertinimo komisija rengia uždavinių sąlygas, tikrina ir įvertina trečiojo etapo dalyvių darbus, nustato olimpiados laimėtojus, komentuoja užduotis ir sprendimus mokytojams bei moksleiviams, numato kandidatus į tarptautines olimpiadas, Švietimo ir mokslo ministerijai teikia informaciją bei siūlymus olimpiados nuostatams koreguoti.

20. Techninis olimpiados komitetas nustato reikalavimus varžybose naudojamiems kompiuteriams, parenka ir siūlo kompiliatorių versijas, yra atsakingas už automatinės uždavinių vertinimo sistemos parengimą ir veikimą, taip pat už kompiuterių darbą baigiamajame olimpiados etape.

21. Nacionalinis olimpiados organizavimo komitetas padeda organizuoti trečiojo etapo antrąją dalį, už jos organizavimą atsako savivaldybės, kurios teritorijoje vyksta olimpiada, Švietimo skyrius. Į nacionalinį olimpiados organizavimo komitetą įtraukiami Švietimo skyriaus, kurio teritorijoje vyksta trečiojo etapo antroji dalis, atstovai, padedantys rengti olimpiadą.
 
 

IV. Olimpiados dalyvių apdovanojimas

22. Visuose olimpiados etapuose vertinami tik asmeniniai dalyvių rezultatai.

23. Antrojo etapo laimėtojus apdovanoja savivaldybės Švietimo skyriaus olimpiados organizavimo ir vertinimo komisija.

24. Trečiojo etapo laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I, II ir III laipsnio bei laureatų diplomais, pagyrimo raštais, atminimo dovanomis. Moksleiviui, du kartus laimėjusiam pirmojo laipsnio diplomą arba tris kartus antrojo (įskaitant ir aukštesnio) ar keturis kartus trečiojo (įskaitant ir aukštesnio) laipsnio diplomą, olimpiados vertinimo komisija suteikia laureato vardą.

25. Padėkos raštais apdovanojami olimpiados laureatus parengę mokytojai.
 

V. Olimpiados finansavimas

26. Olimpiados dalyviai, atvykę į trečiojo etapo antrąją dalį, aprūpinami nakvyne ir maistu. Dalyvių kelionės išlaidas ir lydinčiųjų mokytojų komandiruotes apmoka savivaldybių švietimo skyriai.

27. Olimpiadą organizuoti ir finansuoti gali padėti ir kitos organizacijos (rėmėjai).