Anglų

Lietuvių

A series

A grupės formatai

A sizes

A grupės formatai

a.m.

priešpiet

A4 format

A4 formatas // 210 × 297 mm

abacus

abakas

abandon

nutraukti

abbreviation

santrumpa

abend

avarinė baigtis

abnormal end

avarinė baigtis

 

priešlaikinė baigtis

abnormal termination

avarinė baigtis

 

priešlaikinė baigtis

abort

nutraukti

about

apie

above

aukščiau

 

viršuje

 

virš

above left

viršuje kairėje

above right

viršuje dešinėje

above text

virš teksto

above the fold

matomoji tinklalapio sritis

absolute

absoliutus (-i)

absolute address

absoliutusis adresas

absolute block coordinates

absoliučiosios bloko koordinatės

absolute cell coordinates

absoliučiosios langelio koordinatės

absolute cell reference

absoliučiosios langelio koordinatės

absolute code

absoliutusis kodas

absolute coding

programavimas absoliučiaisiais adresais

absolute coordinates

absoliučiosios koordinatės

absolute error

absoliučioji paklaida

absolute link

absoliutusis saitas

absolute module

kėlusis modulis

absolute pointing device

absoliutusis manipuliatorius

absolute reference

absoliučioji nuoroda

absolute uniform resource locator

absoliutusis universalusis adresas

absolute universal resource locator

absoliutusis universalusis adresas

absolute URL

absoliutusis universalusis adresas

absolute value

skaičiaus modulis

abstract

anotacija

 

referatas

 

santrauka

 

abstraktus (-i)

abstract class

abstrakčioji klasė

abstract data

abstraktieji duomenys

abstract data type

abstraktusis duomenų tipas // ADT

abstract machine

abstrakčioji mašina

abstract syntax

abstrakčioji sintaksė

abstract syntax tree

abstrakčiosios sintaksės medis

abstracting

abstrakcija

 

referavimas

abuse

piktnaudžiavimas

AC

kintamoji srovė // elektros

academic edition

akademinė versija

academic version

akademinė versija

accel key

prieigos klavišas

acceleration

spartinimas

acceleration time

įsukos trukmė // disko

accelerator

prieigos klavišas

 

spartintuvas

accelerator card

spartintuvo plokštė

accelerator key

spartusis klavišas

accelerator label

sparčiojo klavišo etiketė

accent

kirtis

 

akcentas

accent mark

diakritinis ženklas, diakritikas

 

kirčio ženklas

accented character

raidė su diakritiniu ženklu

accented letter

kirčiuota raidė

 

raidė su diakritiniu ženklu

accented text

paryškintas tekstas

accept

priimti

 

sutikti

accept changes

priimti keitimus

 

priimti keitinius

accept agreement

sutikti su sutartimi

acceptance

priėmimas

acceptance criteria

priėmimo kriterijai

acceptance test

priėmimo testas

acceptance testing

priėmimo bandymai

access

kreiptis

 

prieiga

access arm

disko svirtis

access authorization

prieigos sankcionavimas

access control

prieigos valdymas

 

prieigos kontrolė

access control list

prieigos teisių sąrašas

access denied

prieiga nesuteikta

access key

prieigos klavišas

 

prieigos raktas

access level

prieigos lygis

access mechanism

kreipties mechanizmas

access permissions

prieigos teisės

access point

prieigos taškas

access privilege(s)

prieigos teisė

access right(s)

prieigos teisė

access time

kreipties trukmė

access token

prieigos raktas

access transparency

prieigos skaidrumas

access violation

adresavimo klaida

accessed

pasiekta

accessibility

pasiekiamumas

 

prieinamumas

 

pritaikymas neįgaliesiems

accessibility wizard

pritaikymo neįgaliesiems vediklis

accessible

pasiekiamas

 

prieinamas

accessory

reikmuo

account

paskyra // programoje

 

sąskaita // banke

account blocked

paskyra užblokuota // programoje

 

sąskaita užblokuota // banke

account details

išsamiau apie paskyrą

account disabled

paskyra išjungta

account expiration

paskyros galiojimo laikas

account information

informacija apie paskyrą

account lockout

paskyros blokavimas

account manager

paskyrų administratorius

 

paskyrų tvarkytuvė

account name

paskyros pavadinimas // programoje

 

sąskaitos numeris // banke

account policy

paskyrų politika

account preferencies

paskyros parinktys

account settings

paskyros nuostatos

accounting

apskaita

accounting daily

kasdienė apskaita

accounting period

ataskaitinis laikotarpis

accounting transaction

apskaitos operacija

accumulator

akumuliatorius

accumulator is low

akumuliatorius senka

accumulator loader

akumuliatorių įkroviklis

accuracy

tikslumas

achromatic color

achromatinė spalva

ack

patvirtinimas

acknowledgement

padėka

 

patvirtinimas

Acrobat form

PDF forma

acronym

santrumpa

action

veiksmas

action button

veiksmo mygtukas

action on click

veiksmas spustelėjus

activate

aktyvuoti // padaryti veikiantį, pvz., banko kortelę

 

aktyvinti // daryti aktyvų (suaktyvinti)

activation record

dėklo kadras // programoje

active

aktyvus (-i)

active cell

aktyvus langelis

active charset

aktyvioji koduotė

 

veikiamoji koduotė

active directory

veikiamasis katalogas

active hub

aktyvusis šakotuvas

active hyperlink

aktyvus saitas

active job

aktyvioji užduotis

 

veikiamoji užduotis

active link

aktyvus saitas

active page

aktyvus tinklalapis

active program

aktyvi programa

active value

aktyvioji reikšmė // programoje

active window

aktyvus langas

activity

veikla

 

aktyvumas

actual

dabartinis

 

faktinis

actual parameter

faktinis parametras

actual parameter list

faktinių parametrų sąrašas

actuator

pavara

acute

akūtas // “

 

dešininis kirtis

acute accent

dešininis kirtis

ad

reklama

ad-free

be reklamos

ad blocker

reklamos blokuoklė

A-D converter

analoginis skaitmeninis keitiklis

ad hoc

ekspromtinis (-ė)

adapt

adaptuoti

adaptability

adaptyvumas

adaptation

adaptavimas

adapter

adapteris

adapter board

adapterio plokštė

adapter card

adapterio plokštė

adaptive

adaptyvus (-i)

adaptive algorithm

adaptyvusis algoritmas

adaptive bridge

adaptyvusis tinklų tiltas

adaptive compression

adaptyvusis glaudinimas

adaptive differential pulse code modulation

skirtuminis garso skaitmeninimas

adaptive filter

adaptyvusis filtras

adaptive interface

adaptyvioji sąsaja

adaptive menu

adaptyvusis meniu

adaptive routing

adaptyvusis maršruto parinkimas

adaptive system

adaptyvioji sistema

adaptor

adapteris

add

įdėti

 

įtraukti

 

sudėti

 

papildyti

 

pridėti

add atachment

pridėti priedą

add Bcc

pridėti nematomąją kopiją // el. laiške

add bookmark

įrašyti internetinį adresą

add border

įrėminti

add breakpoint

įdėti stabdos tašką

add comment

komentuoti

add contact

įtraukti adresatą // pokalbių programoje

add content

įdėti turinį

add cover page

įdėti titulinį puslapį

add device

įdėti įrenginį

add language

įtraukti kalbą

add members

įtraukti narių

add line numbering

sunumeruoti eilutes

add script

įdėti skriptą

add to

įtraukti į

 

pridėti prie

add to bookmarks

įdėti į adresyną

add to dictionary

įdėti į žodyną

add to list

įtraukti į sąrašą

adder

sudėtuvas

adder-subtracter

sudėties ir atimties įtaisas

add-in

priedas

add-in card

plėtotės plokštė

addition

sudėtis

additional

papildomas (-a)

additional settings

papildomos nuostatos

additive color model

adityvusis spalvų modelis

address

adresuoti

 

adresas

address bar

adreso juosta

address block

adresų blokas

address book

adresų knyga

address book entry

adresų knygos įrašas

address book import

adresų knygos importas

address book record

adresų knygos įrašas

address bus

adresų magistralė

address constant

adresinė konstanta

address mapping table

adresų atitikmenų lentelė

address mask

adreso kaukė

address operand

adresinis operandas

address pool

adresų telkinys

address register

adreso registras

address resolution

adreso perkodavimas

address resolution protocol

adresų perkodavimo protokolas

address translation

adreso vertimas

address transparency

adreso skaidrumas

addressable cursor

adresuojamasis žymeklis

addressee

adresatas

addressing

adresavimas

addressing error

adresavimo klaida

adjacent

gretimas (-a)

adjective

būdvardis

adjust

koreguoti

 

priderinti

adjust contrast

koreguoti kontrastą

adjust to

priderinti prie

adjusted data

priderintieji duomenys

adjustment

priderinimas

admin

administratorius

administration

administravimas

administrator

administratorius

administrator account

administratoriaus paskyra

admission

prieinamumas

ADPCM

skirtuminis garso skaitmeninimas

ADSL

asimetrinė skaitmeninė abonento linija

ADT

ADT // abstraktusis duomenų tipas

advance

pereiti

advanced

išplėstinis (-ė)

 

papildomas (-a)

 

patikslintas (-a)

advanced find

patikslintoji paieška

advanced options

sudėtingesnės parinktys

advanced search

patikslintoji paieška

advanced settings

papildomos nuostatos

 

sudėtingesnės nuostatos

advanced user

patyręs naudotojas

adventure game

nuotykių žaidimas

advertisement

reklama

advertiser

reklamuotojas

advertising program

reklamos programa

advertising revenue

pajamos iš reklamos

advertising-supported program

reklamos remiama programa

adware

reklamos programa

aerial cable

oro kabelis

add to dictionary

įdėti į žodyną

affect

paveikti // sin. daryti įtaką

after resetting

atkūrus

after updating

atnaujinus

agent

agentas

aggregate

agreguoti

aggregated data

agreguotieji duomenys

aggregation

agregavimas

 

sankaupa

agile localisation

lankstusis lokalizavimas

agile programming

lankstusis programavimas

agile software development

lankstusis programavimas

aging

blukinimas

agree

sutikti

AI

dirbtinis intelektas

air brush

purkštukas

airplane mode

skrydžio veiksena

AJAX

AJAX technologijos

alarm

pavojaus signalas

alarm clock

žadintuvas

alarm signal

pavojaus signalas

alert

įspėti

 

įspėjimas

alert window

įspėjimo langas

algorithm

algoritmas

algorithm animation

algoritmų animacija

algorithmic language

algoritminė kalba

alias

pseudonimas

 

alternatyvusis vardas

aliasing

dantijimas

aliasing bug

susitapatinimo klaida

alien

svetimas (-a)

alien disk

svetimas diskas

alien disk reader

svetimų diskų skaitytuvas

align

lygiuoti

align bottom

lygiuoti apačias

 

apatinė lygiuotė

align center

centrinė lygiuotė

 

lygiuoti centrus

align left

kairinė lygiuotė

 

lygiuoti kairiąją pusę

align right

dešininė lygiuotė

 

lygiuoti dešiniąją pusę

align top

lygiuoti viršus

 

viršutinė lygiuotė

alignment

lygiavimas

 

lygiuotė

alignment tab

tabuliavimo ženklas

all

visas

 

visi

 

viskas

all caps

visos didžiosios // ABC...

all smalls

visos mažosios // abc...

alligator clip

krokodilinis gnybtas

allocate

paskirti

 

paskirstyti

allocate memory

paskirti atmintį // kam?

allocation

išdėstymas

 

paskyrimas

 

paskirstymas

allocation unit

blokinys

allow

leisti

allowed deviation

leistinas nuokrypis

all-station address

visų adresas

alpha channel

alfa kanalas

alpha test

alfa testavimas

alpha version

alfa versija

alphabet

abėcėlė

alphabetic coding

abėcėlinis kodavimas

alphabetic data

abėcėliniai duomenys

alphabetic index

abėcėlinė rodyklė

alphabetic sorting

abėcėlinis rikiavimas

alphabetically

pagal abėcėlę

alphameric

tekstinis (-ė)

alphanumeric

raidė arba skaitmuo

 

tekstinis (-ė)

alphanumeric data

raidiniai-skaitiniai duomenys

alphanumeric display

tekstinis monitorius

alphanumeric mode

tekstinė veiksena

alphanumeric monitor

tekstinis monitorius

alphanumeric section

klaviatūros ženklų sritis

already exists

jau yra

Alt

Alt // klaviatūroje

 

alternatyvos klavišas

Alt key

alternatyvos klavišas

alt text

alternatyvusis tekstas

alternative

alternatyva

alternative text

alternatyvusis tekstas

AltGr

Lyg3 // klaviatūroje

 

trečiojo lygio klavišas

AltGr key

trečiojo lygio klavišas

ALU

ALĮ // aritmetinis loginis įtaisas

 

aritmetinis-loginis įtaisas

always on top

visada viršuje

AM

AM

 

amplitudės moduliavimas

ambiguous

nevienareikšmis

ambiguous grammar

nevienareikšmė gramatika

amount

kiekis

amount of information

informacijos kiekis

ampersand

ampersendas // &

amplitude

amplitudė

amplitude modulation

amplitudės moduliavimas

analog

tolydus (-i)

analog channel

analoginis kanalas

analog computer

analoginis kompiuteris

analog data

analoginiai duomenys

analog line

analoginė linija

analog signal

analoginis signalas

 

tolydusis signalas

analog value

analoginis dydis

analogical

analoginis (-ė)

analog-to-digital converter

analoginis skaitmeninis keitiklis

analogue data

analoginiai duomenys

analysis

analizė

analytic language

analitinė kalba

Analytical Engine

Babidžo analitinė mašina

analytics

analitika

analyzer

analizatorius

anchor

pririšti // pvz., paveikslą prie teksto

 

prieraišas

anchor point

pririšimo taškas

AND

IR // loginė operacija

Android

androidas // operacinė sistema

Android-based

androidinis

Android application

androidinė programa

angle

kampas

angle bracket

kampiniai skliaustai

angle quotation marks

laužtinės kabutės // « »

angle quotes

laužtinės kabutės // « »

angled line

laužtė

animate

animuoti

animated advertisement

animuotoji reklama

animated cursor

animuotasis žymeklis

 

animacinis žymeklis

animated GIF

animacinis GIF failas

animated GIF file

animacinis GIF failas

animated text

animuotasis tekstas

animation

animacija

animation cycle

animacijos ciklas

animation effect

animacijos efektas

anniversary

sukaktis

anniversary event

kasmetinis įvykis

annotate

anotuoti // straipsnį

 

rašyti pastabą // į straipsnį

annotation

anotacija // straipsnio

 

pastaba // straipsnyje

announcement

skelbimas

anonymizer

anonimizuoklė

anonym

anonimas

 

anoniminis (-ė)

anonymous access

anoniminė kreiptis

 

anoniminė prieiga

anonymous comment

anoniminis komentaras

anonymous FTP

anoniminis FTP

anonymous logon

anoniminis prisijungimas

anonymous mail

anoniminis paštas

anonymous mail server

anoniminio pašto serveris

anonymous surfing

anoniminis naršymas

anonymous upload

anoniminis siuntimas

anonymous user

anoniminis naudotojas

anonymous Web surfing

anoniminis naršymas

ANSI0

ANSI koduotė

ANSI character set

ANSI koduotė

answer call

atsiliepti į skambutį

answer with video

atsakyti vaizdo įrašu

anti-aliasing

glodinimas

 

paveikslo glodinimas

anti-shake

vaizdo stabilizavimas

anti-spam

apsauga nuo brukalo

antivirus

antivirusas

antivirus memory resident monitor

antivirusinė budinčioji programa

antivirus program

antivirusinė programa

anti-virus program

antivirusinė programa

antivirus resident program

antivirusinė budinčioji programa

antivirus scanner

antivirusinė peržiūrinčioji programa

aperture

diafragma // foto objektyvo

API

programų sąsaja

apostrophe

apostrofas

app

programa

 

programėlė

app ID

programos identifikatorius

app installer

programos diegyklė

apparatus

aparatas

appearance

išvaizda

append

pridėti

 

pridurti

 

papildyti

append to end

pridurti prie pabaigos

appendix

priedas

applet

serverio programėlė

applicability

pritaikomumas

application

programa

 

paraiška

 

taikymas

application domain

taikymo sritis

application launcher

programų paleidyklė

application layer

programų lygmuo

application name

programos pavadinimas

application program

programa

application program interface

programų sąsaja

application programmer

programuotojas

application programming interface

programų sąsaja

application sharing

programų bendrinimas

application software

programinė įranga

application style

programos stilius

application suite

programų paketas

application title

programos pavadinimas

application title bar

programos pavadinimo juosta

apply

taikyti

 

panaudoti

apply border

įrėminti

apply changes

priimti keitimus

apply filter

filtruoti

appointment

paskyrimas

approach

 

metodas

approve

patvirtinti

approximate value

apytikslė reikšmė

approximation

artinys

approximation error

apvalinimo paklaida

aqua

žydra // spalva RŽM 0, 255, 255

architecture

architektūra

archive

pakuoti

 

archyvuoti

 

archyvas

 

pakas

archive file

archyvo failas

 

archyvuotinasis failas

 

pakas

archiving

archyvavimas

 

pakavimas

area

plotas

 

vietovė

 

sritis

area chart

sritinė diagrama

area code

tarpmiestinis telefono kodas

 

tarptautinis telefono kodas

area fill

užpildyti sritį

argument

argumentas

argument separator

argumentų skirtukas

arithmetic constant

skaitinė konstanta

arithmetic data

aritmetiniai duomenys

arithmetic expression

aritmetinis reiškinys

arithmetic operation

aritmetinė operacija

arithmetic register

aritmetinis registras

arithmetic unit

aritmetinis įtaisas

arithmetic-logic unit

aritmetinis-loginis įtaisas

arithmetic operator

aritmetinės operacijos ženklas

arc

lankas

armored cable

šarvuotasis kabelis

arrange

išdėstyti

 

sutvarkyti

arrange in columns

išdėstyti skiltimis

arrangement

išdėstymas

array

masyvas

array cell

masyvo elementas

array processor

vektorinis procesorius

arrow

rodyklė

arrow direction

rodyklės kryptis

arrow end

rodyklės uodega

arrow head

rodyklės smaigalys

arrow keys

rodyklių klavišai

arrow style

rodyklės stilius

article

straipsnis

artificial intelligence

dirbtinis intelektas

artwork

meninis apipavidalinimas

ascender

viršraidis

ascending

didėjančiai

ASCII

ASCII koduotė

ASCII file

tekstinis failas

ASCII graphics

tekstinis paveikslas

ASCII mode

tekstinė veiksena

ASCII transfer

tekstinis siuntimas

ask me

paklausti, paklausk

aspect programming

aspektinis programavimas

aspect ratio

proporcija

 

kraštinių santykis // piešinio

 

kadro formatas // filme

assembler

asemblerio kalba, asembleris

assembler directive

asemblerio direktyva

assembler language

asemblerio kalba, asembleris

assembler statement

asemblerio sakinys

assembly language

asemblerio kalba, asembleris

assembly language coding

programavimas asemblerio kalba

assembly-control statement

asemblerio direktyva

assertion

teiginys

assessment

įvertinimas

assign

priskirti

assign shortcut

priskirti šaukinį

assigned program

priskirtoji programa

assignment

priskyrimas

 

suteikimas

assignment statement

priskyrimo sakinys // programavime

assistance

pagalba

assistant

asmuo (kvalifikuotas)

 

pagalbininkas // asmuo

 

pagelbyklė // programa

associate

susieti

associated view

susietasis rodinys

associative memory

asociatyvioji atmintis

associative operation

asociatyvioji operacija

associative search

asociatyvioji paieška

associativity

asociatyvumas

assumption

prielaida

asterisk

žvaigždutė // *

asymmetric compression

asimetrinis glaudinimas

asymmetric cypher

kriptografija viešuoju raktu

asymmetric digital subscriber line

asimetrinė skaitmeninė abonento linija

asymmetric multiprocessing

asimetrinis daugiaprocesis apdorojimas

asynchronous

asinchroninis (-ė)

asynchronous call

asinchroninis kreipinys

asynchronous communication

asinchroninis ryšys

asynchronous conference

asinchroninė konferencija

asynchronous device

asinchroninis įtaisas

asynchronous groupware

asinchroninė grupinė įranga

asynchronous interrupt

asinchroninė pertrauktis

asynchronous operation

asinchroninis veikimas

asynchronous sound

asinchroninis garsas

asynchronous transmission

asinchroninis perdavimas

at

eta // @

at a time

tuo pačiu metu

at least

mažiausiai, bent

at most

daugiausiai

atomic

neskaidomas (-a)

atribute

požymis, atributas

attach

pridėti

attachment

priedas // pvz., prie laiško

attempt

bandymas

 

bandyti

attendee

dalyvis

attention color

dėmesį atkreipianti spalva

attenuation

silpimas

attribute

atributas

 

požymis

attribute grammar

atributinė gramatika

AU

aritmetinis įtaisas

audi application

garsų programa

audible bell

garsinis skambutis

audio

garsas

 

garso įrašas

 

garsinis (-ė)

audio book

garsaknygė

audio call

garsinis skambutis

audio card

garso plokštė

audio CD

garso diskas

audio compression

garso glaudinimas

audio controller

garso valdiklis

audio disk

garso diskas

audio dub

garso dubliavimas

audio editing

garsajuostės montavimas

audio editor

garsų rengyklė

audio file

garso failas

audio generator

garso generatorius

audio instant messaging

garsinių žinučių siuntimas

audio mixer

garsų maišiklis

audio mixing

garsų maišymas

audio output

garsų išvestis

 

garso išvedinys

audio playback

įrašo perklausa

audio player

grotuvas

audio preview

perklausa

audio publication

garsinis leidinys

audio recorder

garso įrašiklis

audio response

garsinis atsakas

audio tape

garsajuostė

audio/video interleaved

AVI garso ir vaizdo formatas

audioblog

garso tinklaraštis

audiobook

garsaknygė

audiocast

garso transliavimas

audiocodec

garso kodekas

audioconferencing

garso konferencija

audioplayer

grotuvas

audiotape

garsajuostė

audiovisual

garso ir vaizdo

audit

auditas

auditor

auditorius

augmented reality

išplėstinė realybė

authenticate

nustatyti tapatybę

authentication

tapatybės nustatymas

 

tapatumo nustatymas

authentication code

tapatybės nustatymo kodas

author

autorius

authority

institucija, įstaiga

authorization

įgaliojimas

 

leidimas

 

tapatybės patvirtinimas

authorize

įgalioti

 

leisti

authorized access

leidžiamoji prieiga

auto

automatinis

auto

automatiškai

auto login

automatinis prisijungimas

autoabstract

kompiuterinis referatas

autoanswer

automatinis atsiliepimas

autoarrange

automatiškai išdėstyti

autoarrangement

automatinis išdėstymas

autocalculation

automatinis skaičiavimas

autocaption

automatinis pavadinimas

autoclose

automatiškai uždaryti

autocode

autokodas

autocoder

autokoderis

autocompiler

automatinis kompiliatorius

autocomplete

automatiškai užbaigti

 

automatinis užbaigimas

autocorrect

automatiškai koreguoti

 

automatinė taisa

autocorrection

automatinė taisa

autocorrector

autokorektorius, automatinis korektorius

autodetect

automatiškai aptikti

autodialer

automatinis rinkiklis

autoexit

automatinis išėjimas

auto-exit

automatinis išėjimas

autofill

automatiškai užpildyti

 

automatinis užpildymas

autofilter

automatinis lentelės filtras

autofit

automatinis priderinimas

 

automatiškai priderinti

 

automatiškai pritaikyti

autofit to window

priderinti prie lango matmenų

autoformat

automatinis formatavimas

autoindent

automatinė įtrauka

auto-joining

automatinis sujungimas

automated

automatizuotas (-a)

automatic

automatinis (-ė)

automatic color

numatytoji spalva

automatic control

automatinis reguliavimas

 

automatinis valdymas

automatic forwarding

automatinis persiuntimas

automatic frequency control

automatinis dažnio derinimas

automatic numbering

automatinis numeravimas

automatic paper feed

automatinis popieriaus padavimas

automatic speech recognition

automatinis šnekos atpažinimas

automatically

automatiškai

 

savaime

automaton

automatas

autonomous system

autonominė sistema

autonumbering

automatinis numeravimas

autopilot

vediklis

autoplay

automatinis paleidimas

autoplotter

automatinis braižytuvas

autopoll

automatinė apklausa

autopolling

automatinė apklausa

autopreview

automatinė peržiūra

autorecover

automatinis atkūrimas

 

automatiškai atkurti

autorecovery

automatinis atkūrimas

autorepeat

automatinis kartojimas

auto-repeat

automatinis kartojimas

autoreply

automatinis atsakymas

autoresponder

atsakiklis

autorun

automatinis paleidimas

autosave

automatiškai įrašyti

 

automatinis įrašymas

autosaving

automatinis įrašymas

autoscale

automatiškai nustatyti mastelį

autoscaling

automatinis mastelio nustatymas

auto-scroll

automatinis slinkimas

autoscrolling

automatinis slinkimas

autoshape

autofigūra

autostereogram

autostereograma

autotext

autotekstas

autoupdating

automatinis atnaujinimas

auxiliary

pagalbinis

availability

pasiekiamumas

 

prieinamumas

available

galimas (-a)

 

pasiekiamas (-a)

 

prieinamas (-a)

 

turimas

 

yra

avatar

pseudoportretas

average

vidurkis

 

vidutinis

average per day

dienos vidurkis

AVI

AVI formatas // garso ir vaizdo

away

pasitraukęs (-usi)

axis

koordinačių ašis

axis line

ašinė linija

AZERTY keyboard

AZERTY klaviatūra

AZERTY layout

AZERTY klaviatūra

ĄŽERTY keyboard

ĄŽERTY klaviatūra


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z