Anglų

Lietuvių

n-digit

n-ženklis // n = 1, 2, 3...

n/a

nėra

 

nepasiekiamas (-a)

nag screen

priminimo langas

nag window

priminimo langas

name

asmenvardis

 

vardas // įprastai 1 žodis

 

pavadinimas // gali būti keli žodžiai

 

įvardyti

name binding

vardų susiejimas

name collision

vardų konfliktas

name conflict

vardų konfliktas

name resolution

vardo konvertavimas

name space

vardų erdvė

namespace

vardų erdvė

named

įvardytas (-a)

named constant

vardinė konstanta

nanosecond

nanosekundė

nanotechnology

nanotechnika

 

nanotechnologija

narrative cultural specification

nusakomoji kultūros specifikacija

narrowband network

siaurajuostis tinklas

narrowcasting

abonentinis transliavimas

national language support

kalbos elementai

native

savas (-a)

native code

savasis kodas

native compiler

savasis kompiliatorius

native format

savasis formatas

native language

gimtoji kalba

native mode

savoji veiksena

natural interface

natūralioji sąsaja

natural language

natūralioji kalba

natural number

natūralusis skaičius

natural user interface

natūralioji sąsaja

natural-language processing

natūraliosios kalbos apdorojimas

navigate

naršyti

navigation

naršymas

navigation bar

naršymo juosta

navigation button

naršymo mygtukas

navigator

žvalgiklis

NBSP

jungiamasis tarpas

n-byte boundary

n-baitė riba

necessary condition

būtinoji sąlyga

negation

inversija

negative

negatyvas

negative balance

neigiamas likutis

negative compression

neigiamas glaudinimas

negative deviation

neigiamas nuokrypis

N-error correcting code

N klaidų taisantis kodas

nested

įdėtinis (-ė)

nested function

įdėtinė funkcija

nested list

įdėtinis sąrašas

 

struktūrinis sąrašas

nested procedure

įdėtinė procedūra

nested subroutine

įdėtinė paprogramė

nested table

įdėtinė lentelė

nested view

sudėtinis rodinys

nesting

įdėjimas

 

įdėtis

net

tinklas

net chart

spindulinė diagrama

net collaboration

bendradarbiavimas tinkle

net gain

grynasis išlošis

net location

tinklavietė

net mask

tinklo kaukė

net site

interneto svetainė

netcasting

transliavimas internetu

netiquette

tinklo etiketas

netizen

internautas

network

tinklas

network adapter

tinklo plokštė

network adapter card

tinklo plokštė

network administrator

tinklo administratorius

network architecture

tinklo architektūra

network card

tinklo plokštė

network collision

tinklo konfliktas

network computer

tinklo kompiuteris

network conflict

tinklo konfliktas

network database

tinklinė duomenų bazė

network drive

tinklo diskas

network interface card

tinklo plokštė

network layer

tinklo lygmuo

network neighborhood

tinklo aplinka

Network News Transport Protocol (NNTP)

NNTP protokolas

network operating system

tinklo operacinė sistema

network protocol

tinklo protokolas

network server

tinklo serveris

network topology

tinklo topologija

networked

prijungtas prie tinklo

networking

tinklas

 

darbas tinkle

neural network

neuroninis tinklas

neutral culture

neutralioji kultūra

new

naujas (-a)

 

pradėti naują

new column

pradėti naują skiltį

new directory

kurti aplanką

new line

nauja eilutė

 

pradėti naują eilutę

new mail

nauji laiškai

 

naujų laiškų aplankas

new mail folder

gauti laiškai

 

gautų laiškų aplankas

new page

pradėti naują puslapį

new paragraph

pradėti naują pastraipą

new section

pradėti naują sekciją

news

naujienos

news aggregator

sklaidos kanalų skaitytuvė

news feed

naujienų kanalas

news server

naujienų grupių serveris

newsgroup

naujienų grupė

newsgroup article

naujienlaiškis

newsgroup client

naujienų skaitytuvė

newsgroup server

naujienų grupių serveris

newsletter

naujienlaiškis

 

naujienų grupės laiškas

newspaper columns

išdėstymas skiltimis

newsreader

naujienų skaitytuvė

next

tolesnis (-ė)

 

toliau

 

tęsti

 

pirmyn

 

sekantis (-i)

nibble

pusbaitis

NIC

tinklo plokštė

nickname

slapyvardis

nightly build

nakties darinys

NLS

kalbos elementai

NNTP

NTTP protokolas

no

ne

no carrier

nėra signalo

no line

nematomoji linija

nobreak space

jungiamasis tarpas // žymuo NBSP, kodas 0160

no-break space

jungiamasis tarpas // žymuo NBSP, kodas 0160

node

mazgas

noise

triukšmas

noise generator

triukšmo generatorius

nominal power

vardinė galia

non resident virus

nerezidentinis virusas

nonbreaking hyphen

jungiamasis brūkšnelis // žymuo SHY, kodas 0173

nonbreaking space

jungiamasis tarpas // žymuo NBSP, kodas 0160

noncompile localization

neperkompiliuojamasis lokalizavimas

non-compile localization

neperkompiliuojamasis lokalizavimas

nondestructive backtracking

nenaikinamasis grįžimas

non-detachable

nenuimamas (-a)

none

nieko

 

nėra

 

joks

nonexclusive license

neišimtinė licencija

nonexecutable statement

nevykdomasis sakinys

nonformatted data

duomenys be formatų

nonlinear video editing

laisvasis vaizdų apdorojimas

nonnumerical calculates

neskaitiniai skaičiavimai

nonprinting character

nespausdinamasis simbolis

nonrepudiation

negalėjimas išsižadėti

nonsignificant zeroes

nereikšminiai nuliai

nonspacing diacritic

nulinio pločio diakritinis ženklas

nonspacing mark

nulinio pločio rašmuo

 

nulinio pločio ženklas

non-stop computer

nuolat veikiantis kompiuteris

nonvolatile memory

išliekamoji atmintis

 

išliekamoji laikmena

nonweighted code

nesvertinis kodas

normal

normalus (-i)

normal font

normalusis šriftas

normalization

normalizavimas

normalized database

normalizuotoji duomenų bazė

normative TM

norminė VA // vertimo atmintis

normative translation memory

norminė vertimo atmintis

NOT

NE

not available

nėra

 

nepasiekiamas (-a)

not checked box

nepažymėtas langelis

not connected

nėra ryšio

not enough

nepakanka, trūksta

not found message

pranešimas apie nerastą tinklalapį

not supported

neprižiūrimas (-a)

 

nepalaikomas (-a)

notation

žymėjimas

note

pastaba

 

užrašas

notebook

užrašinė

notebook computer

knygiškasis kompiuteris

notepad

užrašinė

nothing selected

nieko neatrinkta

notification

pranešimas

notify

pranešti

NTFS

NTFS failų išdėstymo sistema

NTFS file system

NTFS failų išdėstymo sistema

nucleus

branduolys

nudge shadow

nukreipti šešėlį

nudge shadow down

nukreipti šešėlį žemyn

nudge shadow left

nukreipti šešėlį kairėn

nudge shadow right

nukreipti šešėlį dešinėn

nudge shadow up

nukreipti šešėlį aukštyn

NUI

natūralioji sąsaja

null detection

nulio aptikimas

null modem

bemodeminis

 

nulinis modemas

null pointer

nulinė rodyklė

null set

tuščioji aibė

nullary operation

nulvietė operacija

number

numeris

 

skaičius

 

skaitmuo

number code

skaičiaus kodas

number length

skaičiaus ilgis

number of colors

spalvų skaičius

number of copies

kopijų skaičius

number sign

grotelės // #

 

numerio ženklas // #

 

skaičiaus ženklas

number system

skaičiavimo sistema

numbering

numeravimas

numbering style

numeravimo stilius

numeral

skaitmuo

numeric

skaitmeninis (-ė)

numeric address

skaitinis adresas

numeric constant

skaitinė konstanta

numeric coprocessor

matematinis koprocesorius

numeric keypad

klaviatūros skaitmenų sritis

numeric section

klaviatūros skaitmenų sritis

numerical constant

skaitinė konstanta

numerical value

skaitinė reikšmė

NumLock

Skaitm // klaviatūroje

Num Lock key

skaitmenų klavišas

nybble

pusbaitis

nyble

pusbaitis


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z