Anglų

Lietuvių

e-

e., el. // žodžio „elektroninis (-ė)“ santrumpa

e-book

elektroninė knyga

e-book reader

skaityklė

e-business

elektroninis verslas

e-card

elektroninis atvirukas

e-cash

elektroniniai pinigai

e-check

elektroninis čekis

e-commerce

elektroninė prekyba

e-culture

elektroninė kultūra

e-currency

elektroniniai pinigai

e-government

elektroninė valdžia

e-journal

elektroninis žurnalas

e-learning

elektroninis mokymasis

e-mail

elektroninis laiškas

 

elektroninis paštas

e-mail address

elektroninio pašto adresas

e-mail bomb

elektroninio pašto antplūdis

e-mail filter

laiškų filtras

e-mail group

elektroninio pašto grupė

e-mail header

laiško antraštė

e-mail log

elektroninio pašto žurnalas

e-mail user

elektroninio pašto abonentas

e-money

elektroniniai pinigai

e-reader

skaityklė

earcon

garsinis ženklelis

early binding

statinis saistymas

easter egg

staigmenėlė

eavesdropping

neteisėtas informacijos perėmimas

echeck

elektroninis čekis

echo

aidas

echocheck

aidinė kontrolė

ECMAScript

kalba „ECMAScript“

edge connector

kraštinė jungtis

edge router

išorinis maršrutizatorius

edit

redaguoti

 

taisa

 

taisyti

editing

redagavimas

edition

laida

editor

rašyklė, tekstų rengyklė

 

redaktorius

 

rengyklė

edutainment

mokomasis žaidimas

effect

efektas

 

poveikis

effective address

vykdomasis adresas

elapsed time

praėjęs laikas

elapsed time clock

praėjusio laiko laikmatis

elbow connector

alkūninė jungtis

electronic bulletin board

elektroninė skelbimų lenta

electronic business card

elektroninė vizitinė kortelė

electronic commerce

elektroninė prekyba

electronic data

elektroniniai duomenys

electronic highway

elektroninis greitkelis

electronic journal

elektroninis žurnalas

electronic magazine

elektroninis žurnalas

electronic mail

elektroninis paštas

electronic mall

elektroninė parduotuvė

electronic newsstand

elektroninis kioskas

electronic passport

elektroninis pasas

electronic pen

šviesplunksnė, šviesinis rašiklis

electronic signature

elektroninis parašas

electronic signature device

elektroninio parašo įranga

electronic wallet

skaitmeninė piniginė

element

elementas

elevation

kilimo kampas

ellipse

elipsė

ellipsis

daugtaškis

em dash

ilgasis brūkšnys // — kodas 0151

em-dash

ilgasis brūkšnys>

em space

ilgasis tarpas

email client

elektroninio pašto programa

email spoofing

apsimetimas kitu laiško siuntėju

email user

elektroninio pašto abonentas

embed

įstatyti

 

įterpti

 

įrengti

embedded

įterptas

 

įstatytas (-a)

 

įtaisytas (-a)

embedded command

įstatytoji komanda

embedded CSS

įterptieji pakopiniai stiliai

embedded program

įtaisytoji programa

embedded styles sheets

įterptieji pakopiniai stiliai

emboss

iškilimas

embossed

iškilus (-i)

em-dash

ilgasis brūkšnys // —

emergency completion

avarinis užbaigimas

emergency condition

avarinė būsena

emoji

jaustukas

emoticon

jaustukas

emphasis

paryškinimas

emphasize

paryškinti

empty

išvalyti

 

tuščias (-ia)

empty line

tuščia eilutė

empty loop

tuščiasis ciklas

empty row

tuščia eilutė

empty set

tuščioji aibė

empty statement

tuščiasis sakinys

empty string

tuščia eilutė

emulator

emuliatorius

en dash

brūkšnys // – kodas 0150

en-dash

brūkšnys

enable

įgalinti

 

prijungti

enabled

prijungtas (-a)

 

veiksnus (-i)

encapsulated

uždarytas (-a)

 

uždaras (-a)

encapsulated data type

uždarasis duomenų tipas

encipher

šifruoti, užšifruoti

enciphered data

šifruotieji duomenys

enclosure

intarpas

encode

koduoti

 

koduoti

encoded data

koduotieji duomenys

encoder

koduotuvas

 

koderis

encoding

kodavimas

 

koduotė

encounter

įvykti, aptikti // klaidą

encrypt

užšifruoti

encrypted connection

šifruotasis ryšys

encrypting

užšifravimas

encryption

užšifravimas

encryption certificate

užšifravimo liudijimas

end

baigti

 

pabaiga

End

Pab // klaviatūroje, pabaigos klavišas

end bit

pabaigos bitas

End key

pabaigos klavišas

end note

galinė išnaša

end of file

failo pabaiga

end of line

eilutės pabaiga

end task

baigti darbą

end user

galutinis naudotojas

end user license

galutinio naudotojo licencija

end user license agreement

galutinio naudotojo licencijos sutartis

end-around carry

žiedinė pernaša

end-around connection

aplinkinis sujungimas

end-around shift

ciklinis pastūmimas

en-dash

brūkšnys // –

endianness

baitų eiliškumas

endless loop

begalinis ciklas

endnote

galinė išnaša

end-user computer

galutinio naudotojo kompiuteris

endorse

patvirtinti

endorsement

patvirtinimas

engine

variklis

engrave

įduba

engraved

įdubus (-i)

enhance

pagerinti

enlarge canvas

išplėsti kraštus

enriched text

raiškusis tekstas

Enter

įvedimo klavišas

enter

įvesti

 

surinkti, įrašyti // tekstą

enter button

įvedimo mygtukas

enter key

įvedimo klavišas

enter password

įvesti slaptažodį

enter text

įvesti tekstą

enterprise

įmonė

 

organizacija

enterprise edition

įmonių versija

enterprise server

įmonės serveris

enterprise version

įmonių versija

entire

visas, ištisas

entity

esybė

entry

elementas

 

įrašas

entry point

įėjimo taškas

enumeration

išvardijimas

envelope

vokas

envelopes and labels

vokai ir etiketės

environment

aplinka

environment variable

aplinkos kintamasis

equal

lygus (-i)

equalizer

vienodintuvas

 

glodintuvas

equals sign

lygybės ženklas // =

equation

lygtis

equipment

įrenginys

equivalence

ekvivalentumas

equivalence operation

ekvivalentumo operacija

erasable memory

trinioji laikmena

erase

išvalyti

 

naikinti

eraser

trintukas

ergonomic keyboard

ergonominė klaviatūra

error

klaida

 

paklaida

error burst

klaidų vora

error checking code

klaidų tikrinimo kodas

error code

klaidos kodas

error condition

klaidos būsena

error control

apsauga nuo klaidų

 

klaidų kontrolė

error correction code

klaidų taisymo kodas

error detection code

klaidų aptikimo kodas

error encountered

įvyko klaida

error occurred

įvyko klaida

error rate

klaidų dažnis

error report

pranešimas apie klaidą

error severity

klaidos šiurkštumas

error severity code

klaidos šiurkštumo kodas

error-correction code

klaidų taisymo kodas

error-detection code

klaidų aptikimo kodas

error-free operation

beklaidis veikimas

Esc

Gr // klaviatūroje

 

grįžimo klavišas

Esc key

grįžimo klavišas

ESC character

kaitos ženklas // U+001B

escape

grįžimas

 

kaita

escape character

kaitos ženklas

escape key

grįžimo klavišas

escape sequence

kaitos seka

establish connection

užmegzti ryšį

estimation

įvertis

Ethernet

eternetas

ethernet

laidinis tinklas

ethernet address

eterneto adresas

 

tinklo plokštės adresas

ethernet hardware address

tinklo plokštės adresas

EULA

galutinio naudotojo licencijos sutartis

euro sign

euro ženklas

evaluation

apskaičiavimas

 

įvertinimas

 

analizė

evaluation copy

laikinasis egzempliorius

evaluation version

laikinoji versija

even

lyginis (-ė)

even-odd-parity check

lyginumo kontrolė

event

renginys

 

įvykis

event based

įvykių valdomas

event based programming

įvykių valdomas programavimas

event driven

įvykių valdomas (-a)

event driven programming

įvykių valdomas programavimas

event name

renginio pavadinimas

 

įvykio pavadinimas

event processing

įvykių apdorojimas

every day

kasdien

every time

visada

exabyte (EB)

eksabaitas

exact match

tiksli atitiktis

exception

išimtis

 

išimtinė situacija

exception case

išimtinė situacija

exception condition

išimtinė situacija

excess-three code

kodas 8421+3, kodas su pertekliumi trys

exchange

mainai

exchange folder

mainų aplankas

exchange operation

mainų operacija

exchange register

mainų registras

exchange server

mainų serveris

exchangeable disk

keičiamasis diskas

exclamation mark

šauktukas // !

exclude

išskirti

exclusive

išskirtinis (-ė)

exclusive access

išskirtinė prieiga

exclusive disjunction

griežtoji disjunkcija

exclusive license

išimtinė licencija

exclusive OR

griežtoji disjunkcija

executable file

vykdomasis failas

executable module

vykdomasis modulis

executable program

vykdomoji programa

executable virus

vykdomasis virusas

execute

vykdyti

execute bit

vykdymo bitas

execution time binding

susiejimas vykdant

executive address

vykdomasis adresas

exhaustive

nuodugnus (-i)

exhaustive check

nuodugnus patikrinimas

exhaustive testing

išsamusis testavimas

exit

baigti // darbą su programa

 

išeiti

 

baigti darbą

expand

išskleisti

expand button

lango išskleidimo mygtukas

expanded

išskleistas (-a)

expanded memory

papildomoji atmintis

expanded window

išskleistasis langas

expander

skleidiklis

expansion board

plėtotės plokštė

expansion bus

plėtočių magistralė

expansion slot

plėtotės lizdas

expert system

ekspertinė sistema

expiration date

galioja iki

 

galiojimo data

expire

nebegalioti

expired

nebegaliojantis (-i)

exploded pie chart

išpjovinė diagrama

exponent

eksponentė // kreivė

 

laipsnio rodiklis

 

skaičiaus eilė

exponential

eksponentinis

exponential notation

slankiojo kablelio formatas

export

eksportas

 

eksportuoti

export filter

eksporto filtras

export wizard

eksporto vediklis

expression

reiškinys // aritmetinis, loginis, gamtos

 

išraiška // veido, dėmesio, kūrybiškumo

extended characters

papildomi ženklai // sritis unikode

extended memory

išplėstinė atmintis

extended partition

išplėstasis skaidinys

extended selection

išplėstinis žymėjimas

extended tip

išsamesnis patarimas

extensibility

išplečiamumas

extension

išplėtimas

 

plėtinys

extension board

plėtotės plokštė

external

išorinis (-ė)

external cloud

išorinė debesija

external CSS

išoriniai pakopiniai stiliai

external device

išorinis įtaisas

external disk

išorinis diskas

external drive

išorinis diskas

external interrupt

išorinė pertrauktis

external memory

išorinė atmintis

external modem

išorinis modemas

external name

išorinis vardas

external program

išorinė programa

external references

išorinės koordinatės

external styles sheets

išoriniai pakopiniai stiliai

external variable

išorinis kintamasis

external viewer

išorinė žiūryklė

extra

papildomas (-a)

extranet

ekstranetas

extranet administrator

ekstraneto administratorius

extreme game

ekstremalusis lošimas

extreme programming

ekstremalusis programavimas

ezine

elektroninis žurnalas


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z