Anglų

Lietuvių

i18n

internacionalizacija

IBM-compatible

IBM dermės

ico file

ICO failas

icon

piktograma

iconic interface

piktograminė sąsaja

iconic menu

piktograminis meniu

iconify

suskleisti į piktogramą

ICT

IKT

 

informacinės ir komunikacinės technologijos

ID

identifikatorius

 

kodas

identical

tapatus (-i)

identification

identifikavimas

identifier

identifikatorius

 

vardas

identify

identifikuoti

identity

tapatybė

 

tapatumas

ideogram

ideograma

idle

nenaudojamas, neveiklus

 

laisvas // neužimtas

idle loop

budintysis ciklas

idle time

neveikos laikas

IDN

IDN, internacionalizuotasis domeno vardas

if statement

sąlyginis sakinys

ignore

nepaisyti

ignore list

nepageidaujamų adresatų sąrašas

ignore case

neskirti didžiųjų raidžių nuo mažųjų

 

ABC = abc

ignored thread

nepaisomoji gija

illegal

neleistinas (-a)

 

neteisėtas (-a) // sin. nelegalus (-i)

illegal access

neteisėtoji kreiptis

 

neleidžiamoji kreiptis

illegal copy

neteisėtoji kopija

illegal operation

neleidžiamoji operacija

illegal software

nelegali programinė įranga

ill-formed

netaisyklingas (-a)

illumination

apšviestumas

 

apšvietimas

IM

pokalbių programa

 

tikralaikis pokalbis

IM client

pokalbių programa

image

piešinys

 

vaizdas

 

atvaizdis

 

paveikslas

image border

paveikslo kraštas

image compression

paveikslų glaudinimas

image contraction

vaizdo sumažinimas

image editor

grafikos rengyklė

image filter

paveikslo filtras

image manager

paveikslų tvarkytuvė

image map

daugiasaitis paveikslas

image processor

grafikos rengyklė

image sensor

vaizdo jutiklis

image stabilization

vaizdo stabilizavimas

IMAP

IMAP protokolas

IMAP server

IMAP serveris // laiškų gavimo

impact

poveikis

impact printer

smūginis spausdintuvas

implement

įgyvendinti

implementation

įgyvendinimas

implication

implikacija // loginė operacija

implication operation

implikacijos operacija // loginė operacija

implicit

neišreikštinis (-ė)

 

numanomas (-a)

implicit consent

visiškasis sutikimas

import

importas

 

importuoti

import filter

importo filtras

import wizard

importo vediklis

in progress

vykdoma

inbound call

gaunamasis skambutis

inbound channel

duomenų gavimo kanalas

inbox

gauti laiškai

 

gautų laiškų aplankas

inch

colis // = 2,54 cm

inclined

pasviras (-a)

inclined font

pasvirasis šriftas

include

apimti

 

įtraukti

incoming

gaunamas (-a)

incoming call

gaunamasis skambutis

incoming cookie

gaunamas slapukas

incoming mail

gauti laiškai

 

gautų laiškų aplankas

incoming mail server

laiškų gavimo serveris

incompatible

nederantis (-i), nesuderintas (-a)

incorrect

neteisingas

increase indent

didinti įtrauką

increase speed

pagreitinti // judantį objektą

 

paspartinti // pvz., darbą, kompiuterį

increase volume

pagarsinti

increment

padidinti

 

prieaugis

increment addressing

prieauginis adresavimas

incremental

prieauginis (-ė)

 

papildantis (-i)

incremental addressing

prieauginis adresavimas

incremental backup

prieauginė atsarginė kopija

incremental coder

prieauginis koderis

incremental compaction

prieauginis glaudinimas

incremental compiler

prieauginis kompiliatorius

indent

įtrauka

index

indeksas

 

dalykinė rodyklė // knygos pabaigoje

 

rodyklė // knygos pabaigoje

index and tables

rodyklė ir turinys

index file

indeksavimo failas

index register

indekso registras // procesoriaus komandoje

indexed access

indeksuojamoji kreiptis

 

indeksuojamoji prieiga

indexed color

indeksuotoji spalva

indexed direct access

indeksuojamoji tiesioginė kreiptis

indexed sequential access

indeksuojamoji nuoseklioji prieiga

indexed variable

indeksuotasis kintamasis

indexing

indeksavimas

indicator

indikatorius

indirect address

netiesioginis adresas

 

santykinis adresas

indirect reference

netiesioginė nuoroda

individual key

individualusis raktas

indoor cable

vidaus kabelis

inf file

INF failas

infected file

užkrėstasis failas

infinite game

begalinis lošimas

 

begalinis žaidimas

infinite loop

begalinis ciklas

infinity

begalybė

infix notation

infiksinis užrašas

influencer

nuomonių formuotojas

info

informacija

informatics

informatika

information

informacija

information and communication technology

informacinės ir komunikacinės technologijos

information availability

informacijos prieinamumas

information depository

informacijos saugykla

information disclosure

informacijos atskleidimas

information file

INF failas

information gain

informacijos prieaugis

information gap

informacijos trūkumas

information leakage

informacijos nutekinimas

information process

informacinis procesas

information processing

informacijos apdorojimas

information repository

informacijos saugykla

information search system

paieškos sistema

information society

informacinė visuomenė

information source

informacijos šaltinis

information system

informacinė sistema

information technology

informacinės technologijos

information window

informacinis langas

informational message

informacinis pranešimas

informology

informologija

inheritance

paveldėjimas

initial

pirmoji raidė

 

pradinis (-ė)

initial design

eskizinis projektas

initial developer

pradininkas

 

originalo autorius

initial value

pradinė reikšmė

initialization

inicijavimas

initialization file

pradinių nuostatų failas

initials

inicialai

initiate

pradėti

ink cartridge

rašalo kasetė

ink-jet printer

rašalinis spausdintuvas

inline

įterptas (-a)

 

tiesiogiai

inline image

įterptasis paveikslas

in-line image

įterptasis paveikslas

inline style

įterptasis stilius

inline subroutine

įterptoji paprogramė

input

įvedimas

 

įvedinys

 

įvestis

 

įvesti

 

pradiniai duomenys

input data

pradiniai duomenys

input device

įvedimo įrenginys

input file

pradinis failas

input locale

duomenų įvedimo lokalė

input panel

įvedimo pultas

input redirection

įvesties peradresavimas

inquiry

užklausa

Ins

Įterpti // klaviatūroje

insert

įterpti

insert column break

pradėti naują skiltį

insert comment

įterpti komentarą

insert key

įterpimo klavišas

insert line break

pradėti naują eilutę

insert mode

įterpimo veiksena

insert page break

pradėti naują puslapį

insert paragraph

pradėti naują pastraipą

insert picture

įterpti paveikslą

insert section break

pradėti naują sekciją

insert subdocument

įterpti podokumentį

insert table

įterpti lentelę

insertion point

įterpimo taškas

inside

viduje

inside border

vidinė kraštinė

inside group

grupėje

Instagram

instagramas // soc. tinklas

 

„Instagram“ // portalas

install

įdiegti

 

įrengti

installation

įdiegimas

 

įdiegtis

 

įrenginys

installation variants

diegimo variantai

installer

diegyklė

instance

egzempliorius // objektiniame programavime

instant message

žinutė

instant messaging

žinučių siuntimas

 

tikralaikis pokalbis

instant messaging service

pokalbių tarnyba

instant messenger

pokalbių programa

instant messenger client

pokalbių programa

instantaneous access

momentinė kreiptis

 

momentinė prieiga

instruction

komanda

instruction code

komandos kodas

instrument

instrumentas

 

prietaisas

insufficient

nepakanka, trūksta

integer arithmetic

sveikųjų skaičių aritmetika

integer constant

sveikoji konstanta

integer data

sveikaskaitiniai duomenys

integer number

sveikasis skaičius

integer operation

sveikųjų skaičių operacija

integral

integralas

integrate

integruoti

integrated circuit card

lustinė kortelė

integrated data

integruotieji duomenys

integrated services digital network

skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas

integrator

integratorius

integrity

nepažeidžiamumas

 

sveikumas

 

vientisumas

intellectual system

intelektinė sistema

intelligent database

išmoningoji duomenų bazė

intensity

grynis // spalvos

 

intensyvumas

interaction

sąveika, interaktyvumas

interactive

interaktyvus (-i)

interactive debugger

interaktyvioji derintuvė

interactive debugging

interaktyvusis derinimas

interactive design

interaktyvusis projektavimas

interactive game

interaktyvusis lošimas

 

interaktyvusis žaidimas

interactive graphics

interaktyvioji grafika

interactive map

interaktyvusis žemėlapis

interactive processing

interaktyvusis apdorojimas

interactive program

interaktyvioji programa

interactive television

interaktyvioji televizija

interactive video

interaktyvieji vaizdai

interactivity

sąveikumas

interblock gap

tarpblokinis tarpas

intercast

internetinis perdavimas

interface

sąsaja

interface card

adapteris

interlaced coding

progresinis kodavimas

interlaced GIF

progresinis GIF failas

interlaced loading

progresinis įkėlimas

intermediate language

tarpinė kalba

intermittent error

laikinoji klaida

internal

vidinis (-ė)

internal cloud

vidinė debesija

internal device

vidinis įtaisas

internal font

vidinis šriftas

internal interrupt

vidinė pertrauktis

internal margin

vidinė paraštė

internal modem

vidinis modemas

internal program

vidinė programa

internal variable

vidinis kintamasis

international connection

tarptautinis sujungimas

international keyboard

tarptautinė klaviatūra

internationalization

internacionalizavimas

 

internacionalizacija

internationalization error

internacionalizacijos klaida

internationalized domain name

internacionalizuotasis domeno vardas

internationalized resource identifier

internacionalizuotasis ištekliaus identifikatorius

internaut

internautas

Internet

internetas

internet

internetas

internet community

internetinė bendruomenė

internet filter

interneto filtras

internet keyboard

internetinė klaviatūra

internet media

internetiė žiniasklaida

internet of things

daiktų internetas

internet phone

interneto telefonija

internet platform

interneto platforma

internet redirection

tinklalapio peradresavimas

internet relay chat

tikralaikis pokalbis

internet relay chat

pokalbis internetu

internet resource

interneto išteklius

internet server

interneto serveris

internet service provider

interneto paslaugų teikėjas

Internet storage

internetinė laikmena

internet telephony

interneto telefonija

internet user

interneto naršytojas

 

interneto naudotojas

interoperability

suderinamumas

 

sąveikumas

interpacket gap

tarppaketinis tarpas

interpolation

interpoliacija

interpretation

interpretavimas

interpreted language

interpretuojamoji kalba

interpreter

interpretatorius

interrecord gap

tarpįrašinis tarpas

interrogation

apklausa

interrupt

pertraukti

 

pertrauktis

interrupt handler

pertraukties procedūra

interrupt procedure

pertraukties procedūra

interrupt register

pertraukčių registras

interrupt table

pertraukčių lentelė

interrupt-driven operation

pertraukčių valdomas veikimas

intersection

sankirta

intersection of objects

figūrų sankirta

interval

intervalas

intranet

intranetas

intranet administrator

intraneto administratorius

intranetting

darbas intranete

intranetworking

darbas intranete

intruder

įsilaužėlis

invalid

netinkamas

 

negaliojantis

invalidate

sugadinti

invariant

invariantas

 

invariantiškumas

invariant culture

invariantinė kultūra

inverse

atvirkštinis (-ė), inversinis (-ė)

inverse code

atvirkštinis kodas

inverse image

inversinis vaizdas

inverse text

invertuotasis tekstas

inverse video

atvirkštinis vaizdas

inversion

inversija

invert

apversti

 

invertuoti

inverted code

invertuotasis kodas

inverted database

invertuotoji duomenų bazė

inverter

inverteris

 

vandenženklis

inward

vidun

inward by ring

vidun žiedu

IoT

daiktų internetas

IP

IP protokolas

 

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

IP address mask

adreso kaukė

IP address resolution

adreso perkodavimas

IP address spoofing

apsimetimas kitu kompiuteriu

IP number

kompiuterio adresas

 

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

IP protocol

IP protokolas

IP spoofing

apsimetimas kitu kompiuteriu

IP telephony

interneto telefonija

IPA phonetic symbols

IPA fonetiniai ženklai

IRC

pokalbis internete

 

tikralaikis pokalbis

IRC client

pokalbių programa

IRI

internacionalizuotasis ištekliaus identifikatorius

ISDN

skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas

ISDN adapter

visuminių paslaugų tinklo adapteris

ISO

ISO standartas

isometric view

izometrinis vaizdas

ISP

interneto paslaugų teikėjas

issue

išduoti // dokumentą

 

išleisti // knygą

 

leidimas // knygos

 

problema

issue date

išdavimo data

 

išleidimo data

issuer

leidėjas // knygos, žurnalo

IT

IT // informacinės technologijos

italic

kursyvas // šriftas

ITC

IKT // informacinės ir komunikacinės technologijos

item

punktas

 

elementas

 

daiktas

iteration

iteracija

iterative operation

iteracinė operacija


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z