Anglų

Lietuvių

S-HTTP

S-HTTP protokolas // saugusis HTTP

safe colors

saugiosios spalvos

safe mode

ribotoji veiksena

safety scanner

saugos žvalgyklė

salutation

pasisveikinimas

sample

ėminys

 

imtis

 

mėginys

sample rate

skaitmeninimo dažnis

sampled data

atrinktieji duomenys

sampling

atranka

 

ėminių atranka

 

mėginių atranka

sampling frequency

skaitmeninimo dažnis

sampling rate

skaitmeninimo dažnis

sanitize

apvalyti

sanity check

paviršinis patikrinimas

sanity test

paviršinis patikrinimas

sans serif

sans serif // sin. be užraitų, šriftas

sans-serif

sans serif // sin. be užraitų, šriftas

saturation

grynis // spalvos

save

įrašyti

save all

įrašyti viską

 

įrašyti visus

save as

įrašyti kaip

save as HTML

įrašyti kaip HTML

save as query

įrašyti kaip užklausą

save as template

įrašyti kaip šabloną

save copy

įrašyti kopiją

save link

įrašyti saistomą objektą

save search

įrašyti radinį

save search result

įrašyti radinį

save selection

įrašyti atranką

saved search

paieška įrašant radinius

scalable

keičiamo dydžio

scalable font

keičiamo dydžio šriftas

scalar processor

skaliarinis procesorius

scale

skalė

 

mastelis

scaling

mastelio keitimas

 

mastelis

scam

apgaulingas laiškas

scan

skenuoti

 

skenavimas

 

skleidimas

scan code

klavišo kodas

scanner

skeneris

scanning

skenavimas

 

skleidimas

scatter chart

taškinė diagrama

scenario

scenarijus

schedule

grafikas

 

planas

 

tvarkaraštis

scheduler

planuoklė

scheduling

planavimas

scheme

schema

scientific format

slankiojo kablelio formatas

scientific notation

slankiojo kablelio formatas

scissors

žirklės

scope

galiojimo sritis

 

sritis

 

aprėptis

score

įvertis

 

vertinti

scrap

iškarpų failas

Scratch

skrečo kalba, kalba „Scratch“

screen

ekranas

screen angle

rastro kampas

screen capture

ekrano kopija

screen coordinates

ekrano koordinatės

screen dump

ekrano kopija

screen font

ekrano šriftas

screen hard copy

spausdintinė ekrano kopija

screen layout

ekrano maketas

screen refresh rate

ekrano atnaujinimo dažnis

screen resolution

ekrano skiriamoji geba

screen saver

ekrano užsklanda

screen shot

ekrano kopija

screen tip

etiketė

screen-based

ekraninis (-ė)

screen-oriented

ekraninis (-ė)

screenname

abonento vardas

screenshot

ekrano kopija

scribble

laisvo piešimo kreivė

 

laisvasis piešimas

script

skriptas

script

kalbų grupė

 

raštas

 

scenarijus // filmo

script capital letter

rašytinė didžioji raidė

script small letter

rašytinė mažoji raidė

scripting language

skriptų kalba

scroll

slinkti

 

slinktis

scroll arrow

slinkties mygtukas

scroll bar

slankjuostė

scroll box

slankiklis

Scroll Lock

Slinkti // klaviatūroje

Scroll Lock key

slinkties klavišas

scrollable list

slankiojamasis sąrašas

scrolling text

slenkantis tekstas

SDK

programavimo komplektas

SDSL

simetrinė skaitmeninė abonento linija

search

ieškoti

 

paieška

search and replace

rasti ir pakeisti

search area

paieškos sritis

search backwards

ieškoti pradžios link

search criteria

paieškos požymis

search engine

paieškos variklis

search system

paieškos sistema

search expression

paieškos reiškinys

search for

ko ieškoti

search for styles

ieškoti atsižvelgiant į stilius

search forwards

ieškoti pabaigos link

search history

paieškos istorija

search in

kur ieškoti

search in progress

ieškoma

search item

ieškinys

search key

paieškos požymis

search next

tęsti paiešką

search noise

paieškos triukšmas

search operation

paieškos operacija

search relevance

radinio atitiktis

search result

radinys

search scope

paieškos sritis

search system

paieškos sistema

search tree

paieškos medis

search with Google

guglinti

search with Youtube

jutubinti

searching

paieška

secondary channel

antrinis kanalas

secondary key

antrinis raktas

second-hand computer

naudotas kompiuteris

secret

slaptas (-a)

section

paragrafas

 

sekcija

section boundary

sekcijos riba

section break

sekcijų skirtukas

section separator

sekcijų skirtukas

section sign

paragrafo ženklas

sector

išpjova // skritulio

 

sektorius // disko

 

disko sektorius

secure electronic signature

saugusis elektroninis parašas

secure site

saugioji svetainė

secure web site

saugioji svetainė

security

saugumas

security bug

saugumo spraga

security code

saugos kodas

security device

saugumo priemonė

security hole

saugumo spraga

security module

saugumo modulis

security policy

saugumo politika

 

saugumo taisyklės

security question

saugos klausimas

security rules

saugumo politika

 

saugumo taisyklės

seek area

paieškos sritis

seeking

ieškoma

segment

segmentas // masyvo

 

nuopjova // skritulio

segmentation

segmentavimas

select

parinkti

 

pasirinkti

 

pažymėti

 

pažymėti viską

selected

pažymėtas (-a)

 

pasirinktas (-a)

 

atranka

 

žymėjimas

self extracting

išsipakuojantis (-i)

self-checking code

savikontrolės kodas

self-correcting code

savitaisis kodas

self-correction

savitaisa

selfextracting

išsipakuojantis

selfextracting file

išsipakuojantis failas

selfie

asmenukė

self-restorability

atsikuriamumas

semantic database

semantinė duomenų bazė

semantic error

semantikos klaida

semantic network

semantinis tinklas

semantic web

semantinis saitynas

semantics

semantika

semaphore

semaforas

semicolon

kabliataškis

semiconductor memory

puslaidininkinė laikmena

semitransparent

pusskaidris

send

siųsti

 

išsiųsti

send backward

perkelti užnugario link

send behind text

perkelti už teksto

send hyperlink

išsiųsti saitą

send link

išsiųsti saitą

send mail

išsiųsti laiškai

send to

kam siųsti

send to back

perkelti į užnugarį

send to front

perkelti į priekį

sender

siuntėjas

sender field

siuntėjo laukas

sensitive data

neskelbtini duomenys

 

slaptieji duomenys

sensitive information

neskelbtina informacija

 

slaptoji informacija

sensitivity

jautrumas

 

slaptumas

sensor

jutiklis

sensory data

jutiklių duomenys

sentence

sakinys

separator

skirtukas

separator line

horizontalė

sequence

eilė

 

seka

sequential access

nuoseklioji prieiga

sequential access memory

nuosekliosios prieigos atmintis

sequential algorithm

nuoseklusis algoritmas

sequential machine

automatas

sequential menu

nuoseklusis meniu

serial

nuoseklus (-i)

serial adder

nuoseklusis sudėtuvas

serial device

nuoseklusis įtaisas

serial interface

nuoseklioji sąsaja

serial mouse

nuoseklioji pelė

serial number

eilės numeris

serial operation

nuoseklusis veikimas

serial poll

nuoseklioji apklausa

serial port

nuoseklioji jungtis

 

nuoseklusis prievadas

serial printer

nuoseklusis spausdintuvas

serial search

nuoseklioji paieška

serialization

nuoseklinimas

serializator

nuoseklintuvas

serialize

nuoseklinti

series

seka

 

progresija

serif

serifas // sin. užraitas, šrifto

server

serveris

server administrator

serverio administratorius

server authentication

serverio tapatybės nustatymas

server computer

serverio kompiuteris

server farm

serverinė

server name

serverio vardas

server SSL certificate

serverio saugiųjų sujungimų lygmens liudijimas

service

aptarnavimas

 

paslauga

 

priežiūra

 

tarnyba

service availability

paslaugos prieinamumas

service code

paslaugos kodas

service oriented

paslauginis (-ė)

service pack

pataisų paketas

service provider

paslaugų teikėjas

servlet

serverio programėlė

session

sesija // pvz., egzaminų

 

seansas

session bill

seanso kaina

session cookie

seanso slapukas

session key

seanso raktas

session layer

seansų lygmuo

set

nustatyti

 

rinkinys

 

aibė

set as default

nustatyti numatytuoju

set item

aibės elementas

set language

parinkti kalbą

set of colors

spalvų rinkinys

set of numbers

skaičių aibė

set power

aibės galia

set up

nustatyti

 

surinkti

 

įdiegti

setting

nuostata

settings import

nuostatų importas

setup

konfigūracija // sin. sąranka

severity

šiurkštumas

sex changer

invertavimo jungtis

SGML

SGML kalba

shade

šešėliuoti // sin. pridėti šešėlius

 

užtemdyti

shading

šešėliavimas // sin. šešėlių pridėjimas

 

užtemdymas

shadow

šešėlis

shadow color

šešėlio spalva

shadow print

spausdinimas su šešėliais

shadow setting

šešėlio nuostata

shadow style

šešėlio stilius

shadow transparency

šešėlio skaidrumas

shallow copy

paviršinė kopija

Shannon code

Šenono kodas

shape

forma

 

figūra

 

kaukė

share

bendrasis išteklius

 

dalytis

 

publikuoti

 

viešinti

 

bendrinti

shared

bendras (-a)

shared channel

bendrasis kanalas

shared data

bendrieji duomenys

shared directory

bendrasis aplankas

shared folder

bendrasis aplankas

shared memory

bendroji atmintis

shared resource

bendrasis išteklius

shareware

laikinai nemokama programa

 

laikinai nemokama programinė įranga

sharing

bendrinimas

 

dalijimasis

 

sklaida

 

skirstinys

sharpening brush

ryškinimo teptukas

sharpness

ryškumas

sheet

lakštas

 

skaičiuoklės lapas

 

lapas

sheet feeder

popieriaus lapų tiektuvas

sheet tab

lakšto ąselė

sheet-fed scanner

slinktinis skeneris

shelfware

užsigulėjusi programinė įranga

shell

apvalkalas

shell script

apvalkalo skriptas

shielding

ekranavimas

 

vaizdo uždengimas

shift

postūmis

 

pastūmimas

Shift

Lyg2 // klaviatūroje

 

antrojo lygio klavišas

Shift key

antrojo lygio klavišas

shift cells down

pastumti langelius žemyn

shift cells left

pastumti langelius į kairę

shift cells right

pastumti langelius į dešinę

shift cells up

pastumti langelius aukštyn

shift key

antrojo lygio klavišas

shimmer

mirgantis tekstas

shopping cart

pirkinių krepšelis

short file name

trumpasis failo vardas

short integer

trumpasis sveikasis skaičius

short menu

sumažintas meniu

short message

žinutė

short-term

trumpalaikis

shortcut

šaukinys, trumpinys

shortcut key

spartusis klavišas

shortcut menu

kontekstinis meniu

show

rodyti

show column

rodyti stulpelį

show comments

rodyti komentarus

show row

rodyti eilutę

show slide

rodyti skaidrę

show/hide

rodyti arba slėpti

shrink

sumažinti

 

sutraukti

shrink selection

sumažinti išranką

shrink to fit

sutraukti, kad tilptų

shrinkwrap agreement

pirminis susitarimas

shut down

išjungti

shutdown

išjungti

SHY

SHY // kėlimo ženklo žymuo

side effect

šalutinis poveikis

side menu

šoninis meniu

sidebar

šoninė juosta

sidebar menu

šoninis meniu

sign

pasirašyti

 

ženklas

sign bit

ženklo bitas

sign in

prisijungti

sign language

gestų kalba

sign off

atsijungti

sign on

prisijungti

sign out

atsijungti

sign up

prisijungti

signal

signalizuoti

 

signalas

signal delay

signalo delsa

signal generator

signalų generatorius

signature

parašas

 

prierašas // laiško

signature digest

parašo maišos reikšmė

signature file

prierašo failas

signed decimal

dešimtainis skaičius su ženklu

significant digit

reikšminis skaitmuo

signing certificate

pasirašymo liudijimas

silver

sidabrinė // spalva

SIM card

telefono kortelė

similarity search

ieškoti panašių

simplex channel

simpleksinis kanalas

simplex connection

vienpusis ryšys

simship

vienalaikis tiekimas

simulate

imituoti

simulation

imitavimas

simulator

imituoklė

simulcast

vienalaikis perdavimas

simultaneous access

lygiagrečioji prieiga

simultaneous menu

lygiagretusis meniu

simultaneous shipment

vienalaikis tiekimas

single

atskiras (-a)

 

pavienis (-ė)

 

vienas (-a), viengubas (-a)

single sesion disk

vienaseansis diskas

single space

viengubasis intervalas

single tag

pavienė gairė

single wavy

viengubas pavingiavimas

single wavy line

vienguba vingiuota linija

single-byte character set

vienbaitė koduotė

single-digit adder

vienskiltis sudėtuvas

single-error detecting code

vieną klaidą aptinkantis kodas

single-pass compiler

vienos praginos kompiliatorius

single-step debugging

pažingsnis derinimas

single-user computer

vieno asmens kompiuteris

singly linked list

vienkryptis sąrašas

site

tinklavietė

 

vieta

 

svetainė

site address

svetainės adresas

site icon

svetainės piktograma

site license

grupinė licencija

site map

svetainės turinys

 

svetainės struktūra

site statistics

svetainės lankymo statistika

size

dydis

sizing border

slankusis rėmelis

sizing handle

dydžio keitimo rankenėlė

skeleton

metmenys

skewing

objekto pakreipimas

skin

apipavidalinimas

skip

praleisti

Skype

skaipas, pokalbių programa „Skype“

slant

pasviras (-a)

slant font

pasvirasis šriftas

slanting

objekto pakreipimas

slash

dešininis brūkšnys

 

pasvirasis brūkšnys

slave computer

valdomasis kompiuteris

slave server

valdomasis serveris

sleep

miegoti

 

užmigti

sleep mode

miego būsena

slice

skiltis

slide

skaidrė

slide background

skaidrės fonas

slide header

skaidrės antraštė

slide layout

skaidrės maketas

slide master

skaidrių šablonas

slide scanner

skaidrių skeneris

slide show

skaidrių rodymas

slide transition

skaidrių keitimas

slide transition effect

skaidrių keitimo efektas

slide transition speed

skaidrių keitimo sparta

slider

šliaužiklis

SLIP

SLIP protokolas

slot

lizdas

small

mažas (-a)

small capitals

sumažintos didžiosios raidės

small caps

sumažintos didžiosios raidės

small icon

maža piktograma

smart

įmantrus // sin. išmanus, madingas, pagerintas, naujesnis, ...

smart browsing

kryptingas naršymas

smart card

lustinė kortelė

smart display

belaidis monitorius

smart monitor

belaidis monitorius

smart quotes

lietuviškos kabutės // „“

 

lenktosios kabutės

smartphone

įmantrusis telefonas

 

išmanusis telefonas

smiley

šypsenėlė

 

jaustukas // kai angl. neteisingai vietoj „emoticon“

smooth

glotnus (-i)

smooth brush

glodinimo teptukas

smooth scrolling

sulėtintas šuolis

smoothing

glodinimas

 

paveikslo glodinimas

SMS

SMS žinutė

SMTP

SMTP protokolas // laiškų išsiuntimo

SMTP

SMTP serveris // laiškų išsiuntimo

snail mail

paprastasis paštas

snap

pritraukti

snap point

traukos taškas

snapshot

momentinė kopija

snapshot data

momentiniai duomenys

snippet

iškarpa

snooze

snausti

 

atidėti // vėlesniam laikui

SOAP

SOAP protokolas

social network

socialinis tinklas

social networking

socialinis tinklas

socket

jungtis

 

lizdas

 

prievadas

 

programinė jungtis

soft error

laikinoji klaida

 

triktis

soft font

įkeliamasis šriftas

soft hyphen

kėlimo ženklas // U+00AD, žymuo SHY

soft hyphenation

lankstusis skiemenavimas

soft image

nekontrastingas vaizdas

soft key

ekraninis klavišas

soft keyboard

ekraninė klaviatūra

soft reboot

paleidimas neišjungus

soft reset

dalinis atkūrimas

software

programinis (-ė)

 

programinė įranga

software certificate

programinės įrangos sertifikatas

software certification

programinės įrangos sertifikavimas

software compatibility

programų dermė

software development

programavimas

software development kit

programavimo komplektas

software engineering

programų inžinerija

software for Linux

linuksinė programinė įranga

software for Windows

vindausinė programinė įranga

software installation

programos įdiegimas

software interface

programinė sąsaja

software interrupt

programinė pertrauktis

software maintenance

programinės įrangos priežiūra

software realization

programinė realizacija

software security device

programinė saugumo priemonė

software support

programinės įrangos priežiūra

software testing

programų testavimas

softwared

programinis (-ė)

solarization

soliarizacija

solid circle

skritulys

solid color

grynoji spalva

solid figure

užpildyta figūra

solid line

ištisinė linija

solid rectangle

užpildytas stačiakampis

solid state

puslaidininkinis (-ė)

solid state device

puslaidininkinis įtaisas

solid state disk

puslaidininkinis diskas

solidus

dešininis brūkšnys

sort

rikiuoti

 

rūšiuoti

sort ascending

rikiuoti didėjančiai

sort command

rikiavimo komanda

 

rūšiavimo komanda

sort descending

rikiuoti mažėjančiai

sort key

rūšiavimo raktas

 

rikiavimo raktas

sort method

rūšiavimo metodas

 

rikiavimo metodas

sort option

rikiavimo parinktis

sorter

rūšiuoklė

 

rikiuoklė

sorting

rikiavimas

 

rūšiavimas

sorting and grouping

rikiavimas ir grupavimas

sound

garsas

sound blaster

garso plokštė

sound card

garso plokštė

sound compression

garso glaudinimas

sound dub

garso dubliavimas

sound editor

garsų rengyklė

sound generator

garso generatorius

sound mixer

garsų maišiklis

sound playback

įrašo perklausa

sound player

garso grotuvė

 

grotuvas

soundblaster

garso plokštė

source

šaltinis

 

pradinis (-ė)

 

pirminis (-ė)

source code

pirminis programos tekstas

source data

pirminiai duomenys

source directory

pradinis aplankas

source disk

pradinis diskas

source document

pirminis dokumentas

source file

pirminis failas

 

pradinis failas

source folder

pradinis aplankas

source language

originalo kalba // vertime

source module

pirminis modulis

source text

pirminis tekstas

SP

SP // tarpo žymuo

space

erdvė

 

intervalas

 

tarpas

spacebar

tarpo klavišas

spacer

skirtukas

spacing

išretinimas

 

intervalas

 

protarpis

spacing mark

turintis plotį rašmuo

spacing modifier letters

raidžių modifikavimo ženklas

spaghetti code

paini programa

spam

brukalas

spam control

brukalo kontrolė

spam folder

brukalo aplankas

spam log

brukalo žurnalas

spammer

brukalius

spamming

brukalo siuntimas

sparkle text

blyksintis tekstas

sparse

retas (-a)

sparse array

retas masyvas

spatial

erdvinis

spatial sound

erdvinis garsas

spatial transformation

erdvinė transformacija

speaker

garsiakalbis

speaker notes

pastabos pranešėjui

special character

specialusis rašmuo // nei raidė, nei skaitmuo

 

specialusis ženklas

specification

specifikacija

specify

nurodyti

 

spacifikuoti

speech

šneka

speech coder

balso kodekas

speech generator

šnekos generatorius

speech profile

šnekos profilis

speech recognition

šnekos atpažinimas

speech synthesizer

šnekos sintezatorius

speed

greitis // automobilio

 

sparta // kompiuterio

spell checker

rašybos tikrintuvė

speller

rašybos tikrintuvė

spelling

rašyba

 

rašybos tikrinimas

spelling and grammar

rašyba ir gramatika // MS

spelling error

rašybos klaida

spin box

suktukas

spinner

suktukas

spiral inward

slinkti spirale link centro

spiral outward

slinkti spirale nuo centro

splash page

prisistatymo tinklalapis

splash screen

prisistatymo langas

splash window

prisistatymo langas

spline

glodžioji kreivė, tolydžioji kreivė

split

skaidyti

split bar

polangių skirtukas

split subdocument

skaidyti podokumentį

split window

skaidyti langą

splitter bar

polangių skirtukas

splitter bar button

polangio mygtukas

sponsor

rėmėjas

spoofing

apsimetimas kitu (-a)

spool

ritė // aparatūroje

 

kaupas

spooling

kaupimas

spreadsheet

skaičiuoklė

spreadsheet document

skaičiuoklės dokumentas

spreadsheet list

skaičiuoklės sąrašas

spring jack

spyruoklinis lizdas

sprite

spruklys

spyware

šnipinėjimo programa

SQL

SQL kalba

square

kvadratas

square bracket

laužtinis skliaustas // [ ]

square parentheses

laužtiniai skliaustai // [ ]

SRAM

statinė laikmena

SSD

puslaidininkinis diskas

SSL

SSL protokolas

stable behavior

stabilioji elgsena

stack

dėklas

stack frame

dėklo kadras

stacked chart

sudurtinė diagrama

stacked job

paketinė užduotis

staging server

darbinis serveris

stale pointer buglink

susitapatinimo klaida

stalk

pokalbio teksto stebėjimas

stamp

žyma

stand by

pristabdyti

standalone

atskiras (-a)

stand-alone

atskiras (-a)

stand-alone data

atskiri duomenys

standard

standartas

 

standartinis (-ė)

 

tipinis (-ė)

standard color

tipinė spalva

standard deviation

standartinis nuokrypis

 

standartizavimas

standby

pristabdyti

 

užmigdyti

 

atsarginis

standby file

atsarginis failas

standby state

budėjimo būsena

star network

žvaigždinis tinklas

star-ring network

žvaigždinis-žiedinis tinklas

stars and banners

žvaigždutės ir juostelės

start

paleidimas

 

pradžia

 

pradėti

start bar

paleidimo juosta

start bit

pradžios bitas

start date

paleidimo data

 

pradžios data

start keyframe

pradinis kadras

start menu

pradžios meniu

start page

pradžios tinklalapis

start path

paleidimo kelias

start up

paleisti

starter

paleidyklė

starting point

atskaitos taškas

start-stop transfer

asinchroninis perdavimas

startup

paleidimas // operacinės sistemos

startup disk

paleidimo diskas

start-up disk

paleidimo diskas

start-up screen

prisistatymo langas

state

formuluoti

 

valstija // JAV

 

valstybė

 

būsena

state name

valstijos pavadinimas // JAV

state table

būsenų lentelė

stateful service

įsimenamoji paslauga

stateless service

neįsimenamoji paslauga

statement

teiginys

statement

sakinys // programavimo kalbose

statement brackets

sakinių skliaustai // programavimo kalbose, pvz., begin...end

static memory allocation

statinis atminties paskyrimas

static binding

statinis saistymas

static IP address

statinis kompiuterio adresas

static memory

statinė laikmena

static menu

statinis meniu

static routing

statinis maršruto parinkimas

static scope

statinė galiojimo sritis

static splitter window

statiškai skaidomas langas

static variable

statinis kintamasis

static web page

statinis tinklalapis

static website

statinė svetainė

stationary computer

stacionarusis kompiuteris

stationery

blankas

statistical multiplexing

paketinis sutankinimas

statusas

statusas

 

būsena

status bar

būsenos juosta

status bit

būsenos bitas

status byte

būsenos baitas

status manager

būsenų tvarkytuvė

stealth virus

slaptasis virusas

stemming search

kaitomoji paieška

step

žengti

 

žingsnis

step over

peržengti

step-by-step

pažingsnis (-ė)

 

pažingsniui

step-by-step calculates

pažingsniai skaičiavimai

step-by-step carry

pažingsnė pernaša

step-by-step method

pažingsnis metodas

step-by-step mode

pažingsnė veiksena

stereo loudspeaker

stereofoninis garsiakalbis

stereo sound

stereofoninis garsas

stereogram

autostereograma

stereoscopic display

stereoskopinis monitorius

stereoscopic monitor

stereoskopinis monitorius

sticker

lipdukas

sticky key

atmenusis klavišas

stochastic game

stochastinis lošimas

stock chart

akcijų diagrama

stop

sustojimas

 

stabdyti

stop bit

stabdymo bitas

 

pabaigos bitas

stop checking

nebetikrinti

stop date

stabdymo data

storage

atminties įtaisas

 

kaupiklis

storage compaction

atminties glaudinimas

storage media

laikmena

storage protection

atmintinės apsauga

store

(iš)saugoti

 

saugykla

 

parduotuvė

straight connector

tiesioji jungtis

straight quotes

paprastosios kabutės // " "

streaming

srautinis duomenų siuntimas

streaming audio

srautinis garso siuntimas

streaming buffer

srautinio siuntimo buferis

streaming video

srautinis vaizdo siuntimas

street address

gatvė

stretching

objekto ištempimas

strikeout

išbraukti

strikethrough

perbraukti

 

perbraukimas

string

eilutė // programavime

string concatenation

eilučių sąjunga

string expression

eilučių reiškinys

string operation

eilučių operacija

string overflow

per ilga eilutė

strong password

patikimas slaptažodis

structure diagram

struktūrinė schema

 

struktūrograma

structured flow chart

struktūrograma

structured programming

struktūrinis programavimas

structured variable

struktūrinis kintamasis

student edition

studentų versija

student version

studentų versija

style

stilius

style gallery

stilinė

stylesheet

stilių lentelė>

stylist

stilinė

stylus

rašiklis // ne „stilius“

stylus printer

adatinis spausdintuvas

subaddress

poadresis

subchannel

pakanalis

subclass

poklasis

subcommand

pokomandis

subdirectory

poaplankis

subdocument

podokumentis

subdomain

subdomenas

subfolder

poaplankis

subheading

paantraštė

subject

tema // el. laiško antraštėje

subject line

temos eilutė // el. laiško antraštėje

subject to copyright

autoriaus teisių subjektas

subkey

registro poraktis

sublanguage

pokalbė

submenu

submeniu

submit

įteikti

 

pateikti

 

išsiųsti

subnet

potinklis

subnet mask

potinklio kaukė

subnetwork

potinklis

subordinate CA

pavaldžioji liudijimų įstaiga

subordinate certificate authority

pavaldžioji liudijimų įstaiga

subroutine

paprogramė

subscribe

prenumeruoti

 

registruoti

subscriber

abonentas

subscriber console

abonento konsolė

subscript

apatinis indeksas

 

indeksas

subscripted variable

indeksuotasis kintamasis

subset

poaibis

substitute

pakeisti

substitution

keitinys

 

pakeitimas // pakaita

substring

poeilutis

subsystem

posistemis

subtitle

paantraštė

sub-to-do

priklausomas darbas

subtotal

tarpinis rezultatas

 

tarpinė suma

subtract

atimti

subtracter

atimtuvas

subtraction

atimtis

subtraction of objects

figūrų atimtis

subtractive color model

substraktyvusis spalvų modelis

subtrahend

atėminys

subtree

pomedis

subtype

potipis

subunit

poblokis

subversion

poversijis

successor

tolesnis (-ė)

sufficient condition

pakankamoji sąlyga

suite

programų komplektas

sum

suma

sum register

sumos registras

summator

sudėtuvas

summer time

vasaros laikas

sunken

įdubęs

superclass

viršklasis

supercomputer

superkompiuteris

superscript

viršutinis indeksas

superscript one

viršutinis indeksas skaitmuo 1 // ¹

superscript two

viršutinis indeksas skaitmuo 2 // ²

superscript three

viršutinis indeksas skaitmuo 3 // ³

superset

viršaibis

supervision

priežiūra

 

stebėjimas

supervisor

supervizorius

supervisor state

supervizoriaus būsena

supervisory console

priežiūros konsolė

supervisory control

priežiūrinis valdymas

supplement

priedas

supply source

maitinimo šaltinis

support

palaikymas // programinės įrangos

 

parama // sin. rėmimas, pvz., pinigais

supported

palaikomas (-a)

suppress

nerodyti

 

atmesti

suppress line numbers

nerodyti eilučių numerių

surf

naršyti

 

parsisiųsti

surface

paviršius

 

plokštuma

surface chart

paviršinė diagrama

surfer

naršytojas

surname

pavardė

survey

apklausa

suspend

pristabdyti

 

sulaikyti

suspend mode

laukimo būsena

suspended job

atidėtoji užduotis

suspended task

atidėtoji užduotis

suspicious site

įtartina svetainė

SVG

SVG kalba

sukeisti

sukeisti

swap dir

sukeitimų katalogas

swap file

sukeitimų failas

swap partition

sukeitimų skaidinys

swapping

mainai

 

sukeitimas

swipe

perbraukti // pirštu per ekraną

swipe gesture

perbraukimo gestas

switch

jungiklis

 

perjungti

 

perjungiklis

switched line

komutuojamoji linija

switching

perjungimas

syllable hyphen

kėlimo ženklas

symbol

simbolis

symbol code

simbolio kodas

symbol font

simbolių šriftas

symbol generator

simbolių generatorius

 

ženklų generatorius

symbolic address

simbolinis adresas

symbolic code

simbolinė programa

 

simbolinis kodas

symbolic link

virtualusis aplankas // linukse

symmetric compression

simetrinis glaudinimas

symmetric digital subscriber line

simetrinė skaitmeninė abonento linija

symmetric encryption

simetrinis šifravimas

symmetric key

simetrinis raktas

symmetric list

dvikryptis sąrašas

sync

sinchronizuoti // laikus

 

suvienodinti // duomenis

sync bit

sinchronizavimo bitas

synchronization

sinchronizavimas

 

suvienodinimas

synchronize

sinchronizuoti // laikus

 

suvienodinti // duomenis

synchronize directories

suvienodinti aplankus

synchronize folders

suvienodinti aplankus

synchronous

sinchroninis (-ė)

synchronous conference

sinchroninė konferencija

synchronous device

sinchroninis įtaisas

synchronous generator

sinchroninis generatorius

synchronous groupware

sinchroninė grupinė įranga

synchronous interrupt

sinchroninė pertrauktis

synchronous sound

sinchroninis garsas

synchronous transmission

sinchroninis perdavimas

syndication

viešinimas // sin. sklaida

syntax

sintaksė

syntax analysis

sintaksės analizė

syntax error

sintaksės klaida

syntax highlight

sintaksės paryškinimas

synthesis

sintezė

synthesizer

sintezatorius

synthetic language

sintetinė kalba

sysadmin

sistemos administratorius

sysop

sistemos operatorius

system

sistema

system administrator

sistemos administratorius

system bell

sistemos skambutis

system configuration

sistemos konfigūracija

system development

sistemos projektavimas

system disk

paleidimo diskas // sin. sisteminis diskas

system error

sisteminė klaida

system file

sisteminis failas

system font

sistemos šriftas

system name

sistemos pavadinimas

system operator

sistemos operatorius

system programmer

sistemų programuotojas

system programming

sisteminis programavimas

system software

sisteminė programa

 

sisteminė programinė įranga

system tray

sistemos juostelė

system unit

sisteminis blokas


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z