Anglų

Lietuvių

radar chart

spindulinė diagrama

radial menu

apskritasis meniu

radian

radianas

radio button

akutė

radio call

radijo šaukinys

radio frequency

radijo dažnis

radio-frequency cable

aukštadažnis kabelis

radio-relay communication

radiorelinis ryšys

radix of number system

skaičiavimo sistemos pagrindas

ragged array

dantytasis masyvas

ragged text

dantytasis tekstas

raised character

pakeltas ženklas

RAM

OA

 

operatyvioji atmintis

 

laisvosios prieigos atmintis

ramdisk

virtualusis diskas

random

atsitiktinis (-ė)

random access

laisvoji prieiga

random access memory

laisvosios prieigos atmintis

random noise

atsitiktinis triukšmas

random number generator

atsitiktinių skaičių generatorius

random-noise generator

atsitiktinio triukšmo generatorius

random-number generator

atsitiktinių skaičių generatorius

range

rėžis

 

sritis

raster

rastras

raster display

rastrinis monitorius

raster graphics

taškinė grafika

raster image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

raster monitor

rastrinis monitorius

rate

sparta

rating

vertinimas

ratio

santykis

raw data

neapdoroti duomenys

raw text

neapdorotas tekstas

rc

kandidatinė versija

re-

iš naujo // priešdėlis

reach

pasiekiamumas

 

pasiekti

read

skaityti

read error

skaitymo klaida

read message

skaitytas laiškas

read only

nekeičiamas (-a)

 

tik skaityti

 

tik skaitomas (-a)

read only file

nekeičiamasis failas

read only memory

pastovioji atmintis

read receipt

pranešimas apie laiško skaitymą

read statement

skaitymo sakinys

read thread

skaityta gija

read/write head

skaitymo ir rašymo galvutė

readability

skaitomumas

reader

skaitytuvė

 

skaitytuvas

reading layout

skaitymo maketas

readme

skaityk

read-only file

nekeičiamasis failas

ready

paruoštas (-a)

 

parengtas

real address

absoliutusis adresas

real constant

realioji konstanta

real number

realusis skaičius

real time

tikralaikis (-ė)

real time access

tikralaikė kreiptis

real time chat

tikralaikis pokalbis

real time mode

tikralaikė veiksena

real time strategy game

tikralaikis žaidimas

realization

realizacija

reallocate

perskirstyti

realtime audio

tikralaikis garso siuntimas

real-time backup

tikralaikė atsarginė kopija

real-time compression

tikralaikis glaudinimas

real-time system

tikralaikė sistema

real-time task

tikralaikė užduotis

realtime video

tikralaikis vaizdo siuntimas

reboot

įkelti iš naujo // operacinę sistemą

rebuild

perdaryti

recall

perskambinti

recaptcha

saugos kodas

receive

gauti

recent files

paskiausiai naudoti failai

recently used

paskiausiai naudotas (-a)

rechargeable battery

akumuliatorių baterija

 

akumuliatorius

recipient

gavėjas

recipient list

gavėjų sąrašas

reciprocal link

atgalinis saitas

recognition

atpažinimas

recognize

atpažinti

recompare

palyginti iš naujo

reconfigure

perkonfigūruoti

reconnect

prisijungti iš naujo

record

įrašyti

 

įrašas

recordable compact disk

vienkartinio rašymo kompaktinis diskas

recording density

bitų tankis

recover

atkurti

recovery

atkūrimas

recovery data

atkūrimo duomenys

rectangle

stačiakampis

recurse subdirectories

apdoroti su poaplankiais

recurse subfolders

apdoroti su poaplankiais

recursion

rekursija

 

rekursinis (-ė)

recursive algorithm

rekursinis algoritmas

recursive call

rekursinis kreipinys

recursive game

rekursinis lošimas

recursive subroutine

rekursinė paprogramė

recursively

rekursyviai

recursively pack subdirectories

pakuoti su pakatalogiais

recycle

padėti į šiukšlinę

recycle bin

šiukšlinė

red

raudona // spalva

redeclaration

aprašymas iš naujo

redefine

apibrėžti iš naujo

redesign

perprojektuoti

redial

pakartoti rinkimą // telefono numerio

redirect

peradresuoti

redirection

peradresavimas

redo

atkurti

 

sugrąžinti

redo history

grąžinimo sąrašas

redo list

grąžinimo sąrašas

redownload

atsiųsti iš naujo

reduce

mažinti

redundancy

perteklumas

redundancy check

perteklinė kontrolė

redundant code

perteklinis kodas

reenterable program

kartotinio įėjimo programa

reenterable subprogram

kartotinio įėjimo paprogramė

reentrant program

kartotinio įėjimo programa

reentrant subprogram

kartotinio įėjimo paprogramė

reentry

kartotinis įėjimas

refer to

kreiptis į

reference

nuoroda

reference axis

pamatinė ašis

reference book

žinynas

reference data

atskaitos duomenys

reference guide

žinynas

reference language

patariamoji kalba

reference point

atskaitos taškas

reflected light

atspindėta šviesa

refresh

atnaujinti

 

atsiųsti iš naujo

 

įkelti iš naujo

 

naujinimas

refresh buffer

atnaujinimo buferis

refresh rate

kadrų dažnis

regenerate

pergeneruoti

regeneration cycle

pergeneravimų ciklas

regex

paieškos reiškinys

 

reguliarusis reiškinys

region

regionas // teritorija

 

sritis // paveikslo, puslapio

register

registras

 

registruoti

register key

registro raktas

registered brand name

registruotasis prekės ženklas

registered copy

registruotasis egzempliorius

 

registruotoji versija

registered sign

registracijos ženklas // ™

registered trade mark

registruotasis prekės ženklas

registry

operacinės sistemos registras

 

registras

registry cleaner

registro valymo programa

registry data type

registro duomenų tipas

registry editor

registro tvarkytuvė

registry hive

registro skyrius

registry parent key

registro viršraktis

registry subkey

registro poraktis

registry tool

registro tvarkytuvė

registry utility

registro tvarkytuvė

registry value

registro reikšmė

regroup

pergrupuoti

regular

normalus (-i)

regular expression

paieškos reiškinys

 

reguliarusis reiškinys

regular font

normalusis šriftas

regular grammar

reguliarioji gramatika

regular user

nuolatinis naudotojas

rehearse timings

registruoti rodymo trukmes

reinstall

įdiegti iš naujo

reject

atmesti

reject changes

atmesti keitimus

 

atmesti keitinius

relation

ryšys

 

santykis

relational

sąryšinis (-ė)

 

santykinis (-ė)

relational data base

sąryšinė duomenų bazė

relational data model

sąryšinis duomenų modelis

relational database

sąryšinė duomenų bazė

relational error

santykinė paklaida

relational operation

lyginimo operacija

relational query

sąryšinė užklausa

relationship

ryšys

 

sąryšys

relative

santykinis (-ė)

relative address

santykinis adresas

relative block coordinates

santykinės bloko koordinatės

relative cell coordinates

santykinės langelio koordinatės

relative coordinates

santykinės koordinatės

relative data

santykiniai duomenys

relative link

santykinis saitas

relative movement

santykinis perkėlimas

relative pathname

santykinis kelio vardas

relative pointing device

santykinis manipuliatorius

relative reference

santykinė nuoroda

relative to

atžvilgiu

relative uniform resource locator

santykinis universalusis adresas

relative universal resource locator

santykinis universalusis adresas

relative URL

santykinis universalusis adresas

relay

perdavimas

release

išleisti

 

laida

 

atlaisvinti

release candidate

kandidatinė versija

release notes

laidos informacija

release key

atleisti klavišą // paspaustą

release version

laidos versija

release year

išleidimo metai

relevance

tinkamumas

relevant

tinkamas (-a)

relief

reljefinimas

reload

atsiųsti iš naujo

 

įkelti iš naujo

relocatable

perkeliamas // modulis, programa

relocatable module

kėlusis modulis

relocatable program

kilnojamoji programa

remailer

anoniminio pašto serveris

remainder register

liekanos registras

reminder

priminimas

remote

nuotolinis (-ė)

remote access

nuotolinė kreiptis

 

nuotolinė prieiga

remote administration

nuotolinis administravimas

remote assistance

nuotolinė pagalba

remote backup

nuotolinis atsarginis kopijavimas

remote backup server

nuotolinis atsarginis serveris

remote computer

nuotolinis kompiuteris

remote computing

nuotoliniai skaičiavimai

 

nuotolinis duomenų apdorojimas

remote help

nuotolinis žinynas

remote job

nuotolinė užduotis

remote learning

nuotolinis mokymasis

remote server

nuotolinis serveris

remote terminal

nuotolinis terminalas

removable disk

keičiamasis diskas

removable storage

keičiamoji laikmena

removal

pašalinimas

remove

išimti // pvz., kortelę

 

šalinti

remove subdocument

pašalinti podokumentį

removing

šalinimas

rename

pervadinti

 

pervardyti

renaming

pervadinimas

 

pervardijimas

render

atvaizduoti

rendering mode

atvaizdavimo veiksena

renewal

atnaujinimas

reorder

pertvarkyti

reorganize

pertvarkyti

repackage

perpakuoti

 

perpakavimas

repackager

perpakuoklė

repaginate

pernumeruoti puslapius

repair

taisyti

repeat

kartoti

repeat loop

sąlyginis ciklas

repeat statement

sąlyginio ciklo sakinys

repetitive statement

ciklo sakinys

replace

keisti

replace with

kuo pakeisti

replacement

keitimas

replacement string

pakeitimo eilutė

replication

dubliavimas

replication transparency

kopijų skaidrumas

reply

atsakymas

 

atsakyti

reply address

atgalinis adresas

reply to

atgalinis adresas

 

kam atsakyti

reply to all

atsakyti visiems

report

ataskaita

 

pranešimas

 

pranešti

report a bug

pranešti apie klaidą

report as spam

pranešti apie brukalą

report generator

ataskaitų generatorius

reporter

pranešyklė

repository

saugykla

reproduction

atgaminimas

request

prašymas

 

užklausa

required

privalomas (-a)

required field

privalomasis laukas

reread

perskaityti iš naujo

rerun

paleisti iš naujo

rescan

skenuoti iš naujo

reserved

rezervuotas (-a)

reserved word

rezervuotas žodis

reset

paleisti iš naujo

 

atkūrimas

 

atkurti

reset toolbar

atkurti priemonių juostą

resident area

rezidentinė sritis

resident font

vidinis šriftas

resident program

rezidentinė programa

resident virus

rezidentinis virusas

residue check

liekaninė kontrolė

residue code

liekaninis kodas

resizable

keičiamo dydžio

resize

keisti dydį

resolution

skiriamoji geba, raiška

resolve

išspręsti // konfliktą

resolver

sprendyklė

 

išnagrinėti // skundą, pranešimą

resource

išteklius

resource allocation

ištekliaus paskyrimas

resource bundle

išteklių rinkinys

resource compiler

išteklių kompiliatorius

resource deallocation

ištekliaus atlaisvinimas

resource file

išteklių failas

resource identifier

ištekliaus identifikatorius

resource manager

išteklių tvarkytuvė

resource section

išteklių sekcija // programos faile

resource string

išteklių eilutė

respond

atsakyti

 

atsiliepti

 

reaguoti

responder

atsakiklis

response

atsiliepimas

 

reagavimas

 

atsakas

response delay

atsako delsa

response time

reakcijos laikas

rest

likutis

restart

paleisti iš naujo

 

pradėti iš naujo

restorability

atkuriamumas

restoration

atkūrimas

restore

atkurti

restore button

lango sumažinimo mygtukas

restricted access

ribotoji prieiga

result

rezultatas

resume

atnaujinti

 

santrauka

 

tęsti

resume spelling

tęsti rašybos tikrinimą

resumption

atnaujinimas

retain

išlaikyti

retrieval

užklausa

retrieve

nuskaityti

 

perskaityti

 

atgauti

retrospective testing

retrospektyvinis testavimas

retry

pakartoti

 

bandyti vėl

return

grąžinti

 

grįžti

return address

atgalinis adresas

 

grįžimo adresas

return key

įvedimo klavišas // „Macintosh“ klaviatūroje

return receipt

pranešimas apie išsiųstą laišką

 

pranešimas apie laiško gavimą

return statement

grįžimo sakinys

retweet

persiųsti tviterio žinutę

reusability

pakartotinis panaudojamumas

reusable

daugkartinio naudojimo

reusable data

daugkartinio naudojimo duomenys

reuse

pakartotinis panaudojimas

reverse

atvirkščiai

 

atvirkštinis

reverse direction

priešinga kryptis

reverse engineering

apgrąžos inžinerija

reverse proxy

atvirkštinis tarpinis serveris

reverse solidus

kairinis brūkšnys

reverse sort

rikiuoti atvirkščiai

reverse video

atvirkštinis vaizdas

revert

grįžti

 

sugrąžinti

revert changes

atmesti pakeitimus

revert to orginal

atkurti originalą

review changes

žymėtųjų keitinių peržiūra

revision

modifikacija

 

peržiūra

 

poversijis

revision control system

modifikacijų valdymo sistema

revoke

atšaukti

 

panaikinti

rewind

pervynioti

rewritable Blu-ray

daugkartinio rašymo tankusis diskas

rewritable CD

daugkartinio rašymo kompaktinis diskas

rewritable compact disk

daugkartinio rašymo kompaktinis diskas

rewrite

parašyti iš naujo

RGB

RŽM // spalvų modelis (raudona, žalia, mėlyna)

RGB (red-green-blue)

RŽM spalvų modelis

ribbon

juostelė // spausdintuvui

ribbon cable

plokščiasis kabelis

ribbon cartridge

juostinė kasetė

rich text

raiškusis tekstas

right

dešinė

 

teisė

right alignment

dešininė lygiuotė

right angle

statusis kampas

right border

dešinioji kraštinė

right click

spustelėjimas dešiniuoju pelės klavišu

right click menu

kontekstinis meniu

right holder

licenciaras

right justification

dešininė lygiuotė

righthand justification

dešininė lygiuotė

rightmost character

dešiniausias ženklas

ring menu

apskritasis meniu

ring network

žiedinis tinklas

rings chart

žiedinė diagrama

ringtone

skambučio melodija

ripper

perrašyklė

ripping

perrašymas

risk assessment

rizikos įvertinimas

roadmap

veiklos grafikas

roaming

tarptinklinis

roaming connection

tarptinklinis ryšys

robot

robotas

robotics

robotika

ROI

investicijų grąža

role

vaidmuo

role playing game

žaidimas vaidmenimis

roll

nustumti

rollback

atgalinis pervyniojimas

 

atšaukti

roller

velenėlis

rolling

nustūmimas

rollover

paveikslų kaita

roll-up keyboard

lanksčioji klaviatūra

ROM

pastovioji atmintis

roman

lotynų

Roman alphabet

lotynų abėcėlė

Roman script

lotynų rašmenys

root

šaknis

root CA

vyriausioji liudijimų įstaiga

root certificate authority

vyriausioji liudijimų įstaiga

root directory

šakninis aplankas

root folder

šakninis aplankas

root user

pagrindinis naudotojas

rotation

ciklinis pastūmimas

 

pasukimas

rotation object

sukinys

rough translation

šiurkštus vertimas

round

apvalinti // skaičių

rounding

apvalinimas

route

nukreipti

 

maršrutas

router

maršrutizatorius // sin. kelvedis

routine

// = subroutine

routing

maršruto parinkimas

routing protocol

maršruto parinkimo protokolas

routing table

maršrutų lentelė

row

eilutė // lentelės

row frequency

eilučių dažnis

row height

eilutės aukštis

row height mark

eilutės aukščio keitimo ženklas

rows above

eilutės aukščiau

rows below

eilutės žemiau

RPG

žaidimas vaidmenimis

rpm

aps./min. // apsisukimai per minutę

RSS

informacijos santraukos

RSS channel

sklaidos kanalas

RSS feed

sklaidos kanalas

RSS stream

sklaidos kanalas

RTF formatas

RTF formatas

RTS game

tikralaikis žaidimas

rule

taisyklė

rule-based

taisyklinis

rule-driven

taisyklinis (-ė)

ruler

liniuotė

ruler box

liniuotės laukas

run

pragina

 

paleisti

 

vykdyti

run maximized

paleisti padidintą

run minimized

paleisti sumažintą

run out of memory

trūksta atminties

run out of time

baigėsi laikas

run time

vykdymo metas

 

vykdymo trukmė

running process

vykdomas procesas

runtime

vykdymo metas

 

vykdymo trukmė

run-time binding

dinaminis saistymas

runtime constant

vykdymo konstanta

run-time debugging

derinimas vykdant programą

run-time error

klaida vykdymo metu


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z