Anglų

Lietuvių

hacker

programišius

hairline

ploniausioji linija

half byte

pusbaitis

half subtracter

pusinis atimtuvas

half-cycle

pusperiodis

half-duplex connection

pakaitinis dvipusis ryšys

halftone

pustonis

halftoning

pustoninis spausdinimas

halt

stabdyti

Hamming code

Hemingo kodas

hand pointing device

rankinis manipuliatorius

handheld

rankinis (-ė)

handheld computer

delninukas

handheld scanner

rankinis skeneris

handle

apdoroti

 

rankenėlė

handler

doroklė

handling

apdorojimas

 

tvarkymas

handouts

dalijamoji medžiaga

handset

telefono ragelis

hands-free answer

automatinis atsakas // telefonu

hands-free equipment

laisvų rankų įranga

handshaking

pasisveikinimas

handwriting recognition

rankraščio atpažinimas

hanging indent

atvirkštinė įtrauka

hanging punctuation

užribinis skyrybos ženklas

hangup

padėti telefono ragelį // laidinio

 

baigti pokalbį // laidiniu telefonu

hard coded

įkoduotas (-a)

hard copy

spausdintinė kopija

hard disk

standusis diskas

hard error

nuolatinė klaida

hard image

kontrastingas vaizdas

hard reboot

paleidimas išjungus

hard reset

visiškasis atkūrimas

hard-copy

spausdintinė kopija

hardlink

įkoduotas saitas

hardware

aparatinis (-ė)

 

aparatinė įranga

hardware approach

aparatinis metodas

hardware branch

aparatūros šaka

hardware installation

aparatūros įrengimas

hardware interface

aparatinė sąsaja

hardware interrupt

aparatinė pertrauktis

hardware key

aparatinis saugumo raktas

hardware realization

aparatinė realizacija

hash

grotelės // #

 

maiša

hash collision

maišos konfliktas

hash conflict

maišos konfliktas

hash function

maišos funkcija

hash mark

grotelės // #

hash table

maišos lentelė

hash value

maišos reikšmė

hashing

maiša

hashing conflict

maišos konfliktas

hashtag

saitažodis

 

maišos žymė

hatching

brūkšniavimas

 

brūkšniuotė

HD

aukštoji raiška

HD DVD

aukštos raiškos universalusis diskas

HD movie

aukštos raiškos filmas

HD TV

aukštos raiškos TV

HDSL

didelio pralaidumo skaitmeninė abonento linija

head

galvutė

 

antraštė

header

puslapinė antraštė

 

antraštė

header and footer

puslapinė antraštė ir poraštė

heading

antraštė

heading style

antraščių stilius

head-mounted display

šalminis monitorius

head-mounted monitor

šalminis monitorius

headphones

ausinės

heap

krūva

heavy font

storas šriftas

heavy hours

piko valandos

heavy line

stora linija

heavy traffic

didelis srautas

hebrew alphabet

hebrajų kalbos abėcėlė

height

aukštis

help

pagalba

 

elektroninis žinynas

 

žinynas

help contents

žinyno turinys

help desk

pagalbos tarnyba, konsultacija

help file

žinyno failas

help tip

žinyno patarimas

helper

pagelbyklė // programa

 

pagalbininkas // asmuo

helper application

pagelbyklė

hertz

hercas // Hz

heterogeneous selection

įvairialytė atranka, heterogeninė atranka

heterogenous network

įvairialytis tinklas, heterogeninis tinklas

heuristic algorithm

euristinis algoritmas

heuristic analyzer

euristinis analizatorius

heuristic routing

euristinis maršruto parinkimas

heuristic virus analyzer

euristinis virusų analizatorius

hex

šešioliktainis (-ė)

hex editor

šešioliktainė rašyklė

hex number

šešioliktainis skaičius

hexadecimal

šešioliktainis (-ė)

hexadecimal number

šešioliktainis skaičius

hibernate

miego būsena

 

užmigdyti

hidden

nerodomas (-a)

 

slepiamas (-a)

hidden file

slepiamasis failas

hidden formula

paslėptoji skaičiuoklės formulė

hidden text

paslėptasis tekstas

hide

nerodyti

 

slėpti

hide column

slėpti stulpelį

hide comments

slėpti komentarus

hide row

slėpti eilutę

hide slide

slėpti skaidrę

hierarchic structure

hierarchinė struktūra

hierarchical database

hierarchinė duomenų bazė

hierarchical menu

hierarchinis meniu

hierarchical network

hierarchinis tinklas

hierarchical selection

hierarchinė atranka

hierarchy

hierarchija

hieroglyph

hieroglifas

high bit rate digital subscriber line

didelio pralaidumo skaitmeninė abonento linija

high byte

aukštesnysis baitas

high colors

16 bitų spalvos

high definition (HD)

aukštoji raiška

high definition (HD) DVD

aukštos raiškos universalusis diskas

high definition (HD) movie

aukštos raiškos filmas

high definition (HD) TV

aukštos raiškos TV

high level programming language

aukšto lygio programavimo kalba

high-capacity

talpus (-i)

high-density

tankus (-i)

higher value byte

aukštesnysis baitas

higher-value byte

aukštesnysis baitas

highest bit

aukščiausiasis bitas

highest byte

aukščiausiasis baitas

high definition

aukštoji raiška

high-frequency cable

aukšto dažnio kabelis

high-level

aukšto lygio

highlight

paryškinti

 

pažymėti

highlight changes

žymėti taisinius

 

keitinių žymėjimas

high-performance

našus (-i)

high-speed

spartus (-i)

hint

užuomina

hinting

taškinė korekcija

hiragana

hiragana

histogram

histograma

history

žurnalas // įvykių

 

istorija

history list

istorijos sąrašas

 

žurnalas

hit

pataikymas

 

sutapimas // paieškoje

 

aplankymas // tinklalapio

 

spustelėti

hit counter

lankymų skaitiklis // tinklalapio

hive

registro skyrius

HLS model

AGŠ spalvų modelis

HLT

kalbų inžinerija

hoax

apgaulė

hold

laikyti // palaikyti, sulaikyti

hold down

laikyti paspaustą

holographic storage

holografinė laikmena

Home

Prad // klaviatūroje

 

pradžios klavišas

home

pradžia // meniu punktas

 

į pradžią

home cinema

namų kinas

home computer

namų kompiuteris

home directory

pradžios aplankas

home edition

namų versija

home folder

pradžios aplankas

home IP address

nuolatinis kompiuterio adresas

home key

pradžios klavišas

home network

namų tinklas

home page

pradžios tinklalapis

home theater

namų kinas

home theatre

namų kinas

home version

namų versija

homogeneous network

vienalytis tinklas, homogeninis tinklas

homogeneous selection

vienalytė atranka, homogeninė atranka

hook

gaudyklė

horizontal

horizontalus (-i)

horizontal alignment

horizontalioji lygiuotė

horizontal application

universali programa

horizontal definition

horizontalioji skiriamoji geba

horizontal line

horizontalė

horizontal menu

horizontalusis meniu

horizontal portal

universalus portalas

horizontal resolution

horizontalioji skiriamoji geba

horizontal scaling

horizontalusis išplėtimas

horizontal scan frequency

eilučių dažnis

horizontal scan rate

eilučių dažnis

horizontal scrollbar

horizontalioji slankjuostė

host

pagrindinis kompiuteris

 

serveris

host computer

pagrindinis kompiuteris

host name

pagrindinio kompiuterio vardas

host-based network

tinklas su pagrindiniu kompiuteriu

hosting

priegloba

hot key

spartusis klavišas

hot line

pagalbos telefonas

hot link

operatyvusis saitas

hot news

aktualijos

hot spot

saitvietė

hot swap

sukeitimas neišjungus

hourglass cursor

smėlio laikrodžio žymeklis

HSB model

AGS spalvų modelis

HSI model

AGŠ spalvų modelis

HSL model

AGŠ spalvų modelis

HSV model

AGS spalvų modelis

HTML

HTML kalba

HTTP

HTTP protokolas

hub

šakotuvas

hue

atspalvis

hue-lightness-saturation model

AGŠ spalvų modelis

hue-saturation-brightness model

AGS spalvų modelis

hue-saturation-intensity model

AGŠ spalvų modelis

hue-saturation-lightness model

AGŠ spalvų modelis

hue-saturation-value model

AGS spalvų modelis

Huffman code

Hafmano kodas

human language technologies

kalbų inžinerija

human-computer interaction

žmogaus ir kompiuterio sąveika

hybrid

mišrus

hybrid computer

mišrusis kompiuteris

hyperlink

saitas

hypermap

interaktyvusis žemėlapis

hypermedia

hiperterpė, hipermedija

hypernotion

hipersąvoka

hypertext

hipertekstas

hypertext document

hipertekstinis dokumentas

hypertext language

hipertekstinė kalba

hypertext markup language

žymėtojo hiperteksto kalba

HyperText Markup Language

HTML kalba

Hypertext Transfer Protocol

HTTP protokolas

hypervisor

hipervizorius

hyphen

brūkšnelis // -

hyphen ladder

kėlimų kopėčios

hyphenate

skiemenuoti

 

kelti žodžius

hyphenation

skiemenavimas

 

žodžių kėlimas


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z