Anglų

Lietuvių

C language

C kalba

C series

C grupės formatai

C sizes

C grupės formatai

C++ language

C++ kalba

CA

liudijimų įstaiga

 

CAB file

CAB failas

cabinet file

CAB failas

cable

kabelis

 

kabelinis sujungimas

cable connector

kabelinė jungtis

cable modem

kabelinis modemas

cable television

kabelinė televizija

cache

podėlis

 

spartinančioji atmintinė

cache memory

podėlis

 

spartinančioji atmintinė

caching

padėjimas // į podėlį

calculator

skaičiuoklis

 

skaičiuotuvas

calendar

kalendorius

 

kalendoriaus programa

calendar event

kalendorinis įvykis

calendar program

kalendoriaus programa

call

skambinti

 

skambutis // įtaisas

 

skambutis // telefoninis

 

kreipinys

call by need

atidėtasis skambutis

call destination

skambučio adresatas

call forwarding

skambučio peradresavimas

call history

skambučių žurnalas

call redirection

skambučio peradresavimas

call stack

kreipinių dėklas

callback

atskambinti

 

atgalinis skambinimas

callback number

atgalinio skambinimo numeris

caller

kvietėjas // žmogus

 

skambintojas // telefonu

 

kvietyklė // programa

callout

figūrinė išnaša

camera

fotoaparatas

cancel

atsisakyti

candidate key

potencialusis raktas

canonical form

kanoninė forma

canvas

piešimo sritis // piešimo srobė

can't redo

negalima sugrąžinti

can't repeat

negalima pakartoti

can't undo

negalima atšaukti

capability

galimybė

capability maturity model

brandusis programavimas

capacity

pajėgumas

 

talpa

capital letter

didžioji raidė

capital word

žodis didžiosiomis raidėmis

capitalization

keitimas didžiosiomis raidėmis

 

rašymas didžiosiomis raidėmis

 

rašymas iš didžiųjų raidžių

capitalize

rašyti didžiosiomis raidėmis

 

rašyti iš didžiųjų raidžių

 

keisti didžiosiomis raidėmis

capline

viršutinė ženklo linija

caps

didžiosios raidės

Caps Lock

Didž // klaviatūroje

 

didžiųjų raidžių klavišas

Caps Lock key

didžiųjų raidžių klavišas

captcha

saugos testas

caption

pavadinimas

capture

užfiksuoti

 

pagava

 

pagauti

capture video

pagauti vaizdą

 

nufotografuoti

carbon copy

kopija

card

kortelė

 

plokštė

card-edge connector

kraštinė jungtis

cardinal number

kardinalusis skaičius

caret

žymeklis // Mac OS

 

stogelio ženklas // ^ U+005E

caret character

stogelio ženklas // ^ U+005E

careware

programinė įranga už geradarystę

caron

paukščiukas // virš raidės (čšž) U+030C

carrier

duomenų laikmena

 

nešlys

carry

perkėlimas

 

perkelti

 

pernaša

carry bit

pernašos bitas

carry look-ahead adder

paspartintosios pernašos sudėtuvas

cart

krepšelis // pirkinių

cartesian coordinates

Dekarto koordinatės

cartesian product

Dekarto sandauga

cartridge

kasetė

cascade

pakopa

 

išdėstyti pakopomis

 

pakopinis (-ė)

cascade control

pakopinis reguliavimas

 

pakopinis valdymas

cascade indicator

pakopos ženklelis

cascading menu

pakopinis meniu

cascading style sheets

pakopiniai stiliai

cascading styles

pakopiniai stiliai

case

klaviatūros lygis

 

lygis

 

raidžių lygis

 

registras

case sensitive

skirti raidžių lygį, skirti ABC nuo abc

 

skirti didžiąsias ir mažąsias raides

case sensitivity

raidžių lygio paisymas

case statement

variantinis sakinys

cast

perdavimas

 

duomenų tipo keitimas

CAT

kompiuterizuotas vertimas

catalog

katalogas

category

grupė

 

kategorija

category axis

kategorijų ašis

catenate

sujungti

caution

dėmesio

 

įspėjimas

CC:

Kopija: // el. laiško antraštėje

CD

kompaktinė plokštelė // muzikos

 

kompaktinis diskas

CD key

produkto kodas

CD player

kompaktinių diskų leistuvas

CDI

interaktyvusis kompaktinis diskas

CD-I

interaktyvusis kompaktinis diskas

CD-key

produkto kodas

CD-R

vienkartinio rašymo kompaktinis diskas

CD-RW

daugkartinio rašymo kompaktinis diskas

cedilla

sedilė // diakritinis ženklas (ģķņŗ)

cell

narvelis // atminties

 

langelis

cell format

langelio formatas

cell phone

mobilusis telefonas

cell pointer

langelio žymeklis

cell range

langelių blokas

cell validation

langelio patikra

cellpading

tarpas iki rėmelio

cellphone

mobilusis telefonas

cellular modem

mobilusis modemas

cellural network

korinis tinklas

cellular phone

mobilusis telefonas

cellular telephony

korinė telefonija

cent sign

cento ženklas // ¢

center

centras

 

centruoti

center across selection

centruoti bloke

center alignment

centrinė lygiuotė

centered

centruotas (-a)

centering

centravimas

central processing unit

centrinis procesorius

central processor

centrinis procesorius

century in date

šimtmetis datoje // pvz., 19xx

certify

paliudyti

 

sertifikuoti

certificate

liudijimas

 

pažymėjimas

 

sertifikatas

certificate authority

liudijimų įstaiga

certificate authority certificate

liudijimų įstaigos liudijimas

certificate backup password

liudijimo atsarginės kopijos slaptažodis

certificate chain

liudijimų grandinė

certificate fingerprint

kontrolinis liudijimo kodas

certificate issuer

liudijimo išdavėjas

certificate manager

liudijimų tvarkytuvė

certificate of conformity

atitikties liudijimas

certificate path

liudijimo adresas // kompiuteryje

certificate renewal

liudijimo atnaujinimas

certificate revocation list (CRL)

atšauktų liudijimų sąrašas

certificate status responder

liudijimų statuso atsakiklis

certificate verification

liudijimų patikra

certificate-based authentication

liudijamasis tapatumo nustatymas

certification

atestavimas

 

sertifikavimas

certification body

sertifikavimo įstaiga

certification service

sertifikavimo paslauga

chain

grandinė

chain database

grandininė duomenų bazė

chain email

grandininis laiškas

chain letter

grandininis laiškas

chained list

susietasis sąrašas

chalk

kreida // piešimo įrankis

challenge

iššūkis

 

mesti iššūkį

change

keisti

 

keitinys

 

pakeisti

change case

abc–>ABC, ABC–>abc

 

keisti raidžių lygį (registrą)

 

didžiosios/mažosios raidės

channel

kanalas

channel bandwidth

kanalo pralaidumas

channel bit rate

kanalo pralaidumas

channel capacity

kanalo pralaidumas

channel multiplexing

kanalų sutankinimas

channel op

pokalbių kanalo operatorius

channel operator

pokalbių kanalo operatorius

channel-to-channel

tarpkanalinis (-ė)

chapter

skyrius, skyrelis

char code

ženklo kodas

character

rašmuo

 

ženklas

character boundary

rašmens riba

character code

ženklo kodas

character coding

ženklų kodavimas

character encoding

koduotė

 

ženklų kodavimas

character map

kodų lentelė

character recognition

ženklų atpažinimas

character set

ženklų rinkinys

character skew

rašmenų posvyris

character spacing

protarpiai tarp rašmenų

 

rašmenų išretinimas

 

protarpis

character user interface

tekstinė sąsaja

charcoal

anglinis pieštukas // piešimo įrankis

charcoal sketch

anglinis eskizas // piešinio

charset

ženklų rinkinys

chart

diagrama

chart area

diagramos sritis

chart text

diagramos tekstas

chart tip

diagramos užuomina

chart title

diagramos antraštė

chart wizard

diagramos vediklis

chat

pokalbis

chat client

pokalbių programa

chat log

pokalbių žurnalas

chat program

pokalbių programa

chat room

pokalbių kambarys

chat server

pokalbių serveris

chat window

pokalbių langas

cheater

sukčius // žaidime

check

tikrinti

 

pažymėti

 

varnelė

check-in

prisiregistravimas

check bit

kontrolinis bitas

check box

žymimasis langelis

check column

kontrolinis stulpelis

check grammar

tikrinti gramatiką

check grammar as you type

tikrinti gramatiką renkant tekstą

check in

užsiregistruoti

check mark

varnelė

check spelling

tikrinti rašybą

spelling as you type

tikrinti rašybą renkant tekstą

checked

pažymėtas (-a)

checkerboard

šachmatinis skleidimas

checkerboard across

šachmatinis skleidimas stulpeliais

checkerboard down

šachmatinis skleidimas eilutėmis

checkmark

varnelė

checksum

kontrolinė suma

chevron

laužtinės kabutės // « »

child

po- // priešdėlis

 

antrinis

child folder

poaplankis

child node

pomazgis

child windows

polangis

child department

žemesnysis padalinys

child friendly

tinkamas vaikams

chip

lustas

chip card

lustinė kortelė

chip set

lustų rinkinys

choice

pasirinkimas

choose

parinkti

choose password

įrašyti slaptažodį

chooser

parinkiklis

chord keyboard

akordinė klaviatūra

chorded keyboard

akordinė klaviatūra

chorded keyset

akordinė klaviatūra

chording keyboard

akordinė klaviatūra

chromatic color

chromatinė spalva

chrome

naršyklės sąsaja

chunk

dalis, gabalas // duomenų, programos

chunking

skaidymas į dalis, gabalus

cicero

ciceras // atstumas = 12 pt tipografijoje

cipher

šifras

cipher data

šifruotieji duomenys

circuit

grandinė

circuit card

montažo plokštė

circuit-free graph

grafas be kontūrų

circular

žiedinis (-ė)

circular list

žiedinis sąrašas

circular poll

ciklinė apklausa

circular reference

ciklinė nuoroda

circulate to

kam // el. pašte

circumflex accent

stogelio ženklas // ^ diakritinis

circumflex sign

stogelio ženklas // ^

cite

citata

CJK symbols

CJK rašmenys

CJK unified ideographs

CJK unifikuoti ideografiniai rašmenys

class

klasė // objektiniame programavime

class library

klasių biblioteka // objektiniame programavime

classification

klasifikacija

classified data

grupuotieji duomenys

clean install

švarusis diegimas

clean install assistant

švariojo diegimo pagelbiklis

clear

skaidrus (-i)

 

išvalyti

clear formats

šalinti formatus

clear history

išvalyti žurnalą

click

spausti

 

paspausti

 

spustelėti

click and drag

paspausti ir nutempti

click speed

dvikarčio spustelėjimo trukmė

clickable image map

daugiasaitis paveikslas

clickable map

daugiasaitis paveikslas

client

klientas

 

kliento programa

client area

kliento sritis

client authentication

kliento tapatybės nustatymas

client coordinates

kliento srities koordinatės

client-server architecture

kliento ir serverio architektūra

client-server arrangement

tarnavimo santykis

client-server relation

tarnavimo santykis

clip

iškarpa

clip art

iliustracijų rinkinys

clip art gallery

iliustracijų galerija

 

paveikslų galerija

clipboard

iškarpinė

clipboard file

iškarpinės failas

clipboard viewer

iškarpinės žiūryklė

clipbook

iškarpinė

clipbook viewer

iškarpinės žiūryklė

clock

laikrodis, laikmatis

 

taktų generatorius

clock card

sinchronizacijos plokštė

clock frequency

taktų dažnis

clock generator

taktų generatorius

clock rate

taktų dažnis

clock speed

taktų dažnis

clockwise

pagal laikrodžio rodyklę

clone

klonas

 

klonuoti

 

klonavimas

close

užverti

close all tabs

užverti visas korteles

close button

lango užvėrimo mygtukas

close connection

nutraukti ryšį

clos edown

užverti

close horizontally

užverti horizontaliai

 

horizontalusis užvėrimas

close vertically

užverti vertikaliai

 

vertikalusis užvėrimas

close window

užverti langą

closing date

pabaigos data

closure

uždarymas

cloud

debesija

cloud computing

debesijos kompiuterija

cluster

sankaupa

 

blokinys

clustering

blokinių kūrimas

 

sankaupų formavimas

CMS

turinio tvarkymo sistema

CMY color model

ŽPG spalvų modelis // žydra, purpurinė, geltona

CMYK color model

ŽPGJ spalvų modelis // žydra, purpurinė, geltona, juoda

coaxial cable

bendraašis kabelis

co-axial cable

bendraašis kabelis

coaxial connector

bendraašė jungtis

code

programos kodas

 

programuoti

 

kodas

 

programa

code generation

programos kodo generavimas

code page

koduotė

code segment

komandų segmentas

code signing

programos kodo pasirašymas

code table

kodų lentelė

codec

kodekas

coded decimal

koduotas dešimtainis skaičius

codename

kodinis pavadinimas

codepoint

pozicija koduotėje

 

ženklo kodas

coder

koderis

 

koduotojas

 

programuotojas

Codoweek

Programavimo savaitė

coding

programavimas kompiuterio kalba

 

programavimas

 

kodavimas

coefficient

koeficientas

coercion

duomenų tipo keitimas

cold boot

paleidimas išjungus

cold reboot

paleidimas išjungus

cold swap

keitimas išjungus

collab

bendradarbiavimas

collaboration

bendradarbiavimas

collaborative learning

mokymasis bendradarbiaujant

collaborative learning environment

mokymosi bendradarbiaujant aplinka

collapse

suskleisti

collapse subdocuments

suskleisti podokumenčius

collapsed

suskleistas (-a)

collapsed window

suskleistasis langas

collapser

suskleidiklis

collate

sujungti

collate copies

sudėstyti pagal egzempliorius

collating sequence

rikiavimo eilė

collating sort

sąlajinis rikiavimas

collect

kaupti

 

rinkti

collection

rinkinys

collision

kolizija

 

konfliktas

colon

dvitaškis

color

spalva

 

spalvotas (-a)

color bits

spalvos bitai

color box

spalvų paletė

color code

spalvinis kodas

 

spalvos kodas

color cycling

spalvų kaita

color depth

spalvų skaičius

 

spalvų skiriamoji geba

color gamut

spalvų gama

color inversion

spalvos inversija

color look-up table

spalvų lentelė

 

ekrano spalvų lentelė

color map

ekrano spalvų lentelė

 

spalvų paletė

color model

spalvų modelis

color palette

spalvų paletė

color picker

spalvos parinkiklis, pipetė

color replace filter

spalvų keitiklis

color resolution

spalvų skiriamoji geba

color selector

spalvos parinkiklis, pipetė

color separation

spalvų skaidymas

color set

spalvų aibė

color space

spalvų visuma

 

spalvų erdvė

color table

ekrano spalvų lentelė

colored graph

nuspalvintasis grafas

colour

// Žr. color

column

stulpelis

 

skiltis

column break

skilčių skirtukas

column chart

stulpelinė diagrama

column heading

stulpelio antraštė

column separator

skilčių skirtukas

column spacing

protarpiai tarp stulpelių

column width

skilties plotis

 

stulpelio plotis

column width mark

stulpelio pločio keitimo ženklas

columns chart

stulpelinė diagrama

columns to the left

stulpeliai kairiau

columns to the right

stulpeliai dešiniau

columns with depth

trimačiai stulpeliai

columnwise

stulpeliais

combination chart

kombinuotoji diagrama

combinational algorithm

kombinatorinis algoritmas

combine

sujungti

combining acute

kombinacinis dešininis kirtis

combining acute accent

kombinacinis dešininis kirtis

combining caron

kombinacinis paukščiukas

combining cedilla

kombinacinė sedilė

combining diacritical mark

kombinacinis diakritinis ženklas

combining diaeresis

kombinacinis umliautas

combining grave

kombinacinis kairinis kirtis

combining grave accent

kombinacinis kairinis kirtis

combining half mark

kombinacinis pusinis ženklas

combining macron

kombinacinis brūkšnys viršuje

combining objects

neperdengiamoji figūrų sąjunga

combining ogonek

kombinacinė nosinė

combining tilde

kombinacinis riestinis kirtis

combining umlaut

kombinacinis umliautas

combo box

jungtinis langelis

combobox

jungtinis langelis

comma

kablelis

comma-separated values

CSV formatas

command

komanda

command button

komandos mygtukas

command control

komandinis valdymas

command database

komandinė duomenų bazė

command generator

komandų generatorius

command interface

tekstinė sąsaja

command interpreter

komandų interpretatorius

command key

komandos klavišas

command line

komandų eilutė

command line interface

tekstinė sąsaja

command modification

komandų modifikavimas

command register

komandos registras

command system

komandų sistema

command window

komandų langas

comment

komentuoti

comment

komentuoti

 

komentaras

comment block

komentarų blokas

comment indicator

komentaro indikatorius

commercial

komercinis (-ė)

commercial application

komercinė programa

commercial at

ženklas eta // @

commercial data

komerciniai duomenys

commercial program

komercinė programa

commercial software

komercinė programinė įranga

commit

įsipareigoti

 

patvirtinti

commitment

įsipareigojimas

 

patvirtinimas

common control

bendrasis valdiklis

common dialog box

bendrasis dialogo langas

common symbols

įprasti simboliai

communication

komunikacija

 

ryšys

community

bendruomenė

community edition

bendruomeninė laida

 

visuomeninė laida

community release

bendruomeninė laida

 

visuomeninė laida

commutability

komutatyvumas

commutativity

komutatyvumas

compact

glaudinti

 

suspausti

compact disc

// Žr. compact disk

compact disk

kompaktinė plokštelė

 

kompaktinis diskas

compact disk interactive

interaktyvusis kompaktinis diskas

compact disk player

kompaktinių diskų leistuvas

compact flash

atminties kortelė

compact on close

suspausti užveriant

compaction

glaudinimas

companion virus

virusas apsimetėlis

company

bendrovė

 

įmonė

comparability

palyginamumas

compare

(pa)lyginti

compare contents

palyginti turinius

compare documents

palyginti dokumentus

compare files

palyginti failus

comparison

(pa)lyginimas

comparison operation

lyginimo operacija

compatibility

dermė

 

suderinamumas

compatibility mode

suderinamumo veiksena

compatible

derantis (-i), suderintas (-a)

compilation

kompiliavimas

compilation time

kompiliavimo trukmė

compile

kompiliuoti

compile time

kompiliavimo metas

 

kompiliavimo trukmė

compile time constant

kompiliavimo konstanta

compile-and-go

kompiliuoti ir vykdyti

compiled language

kompiliuojamoji kalba

compiler

kompiliatorius

compiler directive

kompiliatoriaus direktyva

compiler generator

kompiliatorių generatorius

compiler statement

kompiliatoriaus direktyva

compiler-compiler

kompiliatorių kompiliatorius

 

metakompiliatorius

compiletime

kompiliavimo metas

 

kompiliavimo trukmė

compile-time binding

statinis saistymas

compile-time check

tikrinimas kompiliuojant

compile-time error

klaida kompiliavimo metu

complementary closing

atsisveikinimas

complementary code

papildomasis kodas

complete

baigtas (-a)

 

baigti

completion

baigimas

complex

kompleksinis (-ė)

 

sudėtingas (-a)

complex arithmetic

kompleksinių skaičių aritmetika

complex debugging

kompleksinis derinimas

complex number

kompleksinis skaičius

complex test

kompleksinis testavimas

compliance

suderinamumas

 

atitiktis

compliant

atitinkantis (-i)

 

suderintas (-a), derantis (-i) su

component

komponentas

component oriented programming

komponentinis programavimas

component programming

komponentinis programavimas

compose

komponuoti

 

sukurti

compose e-mail

rašyti laišką

compose message

rašyti laišką

 

rašyti pranešimą

composed character sequence

kompozicinė ženklų seka

composer

rašyklė // programa

 

kompozitorius // asmuo

composition

komponavimas

 

kompozicija

compound block

sudėtinis blokas

compound document

sudėtinis dokumentas

compound name

sudėtinis vardas

compound tag

porinė gairė

comprehensive database

išsamioji duomenų bazė

compress

glaudinti, suspausti

compression

glaudinimas

compression ratio

glaudinimo santykis

compression value

glaudinimo laipsnis

compromised computer

pažeistas kompiuteris

computational thinking

informatinis mąstymas

compute

skaičiuoti

computer

elektroninė skaičiavimo mašina

 

kompiuteris

computer address

kompiuterio adresas // skaitinis, IP adresas

computer aided translation

kompiuterizuotas vertimas

computer architecture

kompiuterio architektūra

computer art

kompiuterinis menas

computer assisted translation

kompiuterizuotas vertimas

computer classroom

kompiuterių klasė

computer creativity

kompiuterinė kūryba

computer game

kompiuterinis lošimas

 

kompiuterinis žaidimas

computer generation

kompiuterių karta

computer graphics

kompiuterinė grafika

computer instruction

kompiuterinė komanda

computer language

kompiuterinė kalba

computer literacy

kompiuterinis raštingumas

computer operation

kompiuterio operacija

computer power

kompiuterio galia

computer science

informatika

 

kompiuterija

computer security

kompiuterių saugumas

computer user

kompiuterio naudotojas

computer word

kompiuterio žodis

computer-aided

kompiuterinis (-ė)

 

kompiuterizuotas (-a)

computer-aided design

kompiuterizuotas projektavimas

computer-aided publishing

kompiuterinė leidyba

computer-assisted

kompiuterinis (-ė)

computer-assisted game

kompiuterinis lošimas

computer-assisted publishing

kompiuterinė leidyba

computer-based

kompiuterinis (-ė)

computer-based training

kompiuterinis mokymas

computer-controlled

kompiuterio valdomas

computerization

kompiuterizavimas

computerize

kompiuterizuoti

computer-mediated

kompiuterizuotas (-a)

concatenate

sujungti

concatenation

sujungimas

concentrator

telktuvas

concordance

atitiktis

concurrency

lygiagretumas

 

vienalaikiškumas

concurrency conflict

vienalaikiškumo konfliktas

concurrency control

vienalaikio darbo valdymas

concurrent

lygiagretus (-i)

concurrent operation

vienalaikis veikimas

concurrent versioning system

versijų sistema

concurrent versions system

versijų sistema

concurrently

tuo pat metu, vienu metu

condition

sąlyga

conditional

sąlyginis (-ė)

conditional branch

sąlyginė pereiga

 

sąlyginis nukreipimas

conditional formatting

sąlyginis formatavimas

conditional jump

sąlyginė pereiga

 

sąlyginis nukreipimas

conditional statement

sąlyginis sakinys

cone

kūgis

cone chart

kūginė diagrama

confidential data

slaptieji duomenys

config

konfigūracija

configurable

konfigūruojamas (-a)

configuration

konfigūracija, sąranka

configurator

konfigūratorius

configure

konfigūruoti

confirm

patvirtinti

confirmation

patvirtinimas

confirmation code

patvirtinimo kodas

conflict

konfliktuoti

 

nederėti

 

nedarna

 

konfliktas

conflict resolution

konfliktų šalinimas

conflict-free

bekonfliktis (-ė)

 

darnus (-i)

confluence

suliejimas

conformity

atitikimas

confusion

maišatis

conjunction

konjunkcija

conjunction operation

konjunkcijos operacija

conjunctive search

konjunktyvioji paieška

connect

prijungti

 

užmegzti ryšį

connect time

ryšio trukmė

connecting

jungiamasi

connection

jungsena

 

prijungimas

 

sujungimas

 

ryšys

connection as guest

prisijungimas svečio teisėmis

connection lost

ryšys nutrūko

connector

jungiamoji linija

 

jungtis

connector line

jungiamoji linija

consecutive operation

nuoseklusis veikimas

consistency

neprieštaringumas

 

darna

consistency check

darnos patikrinimas

console

konsolė

constant

konstanta

constant availability

nuolatinis prieinamumas

constant declaration

konstantų aprašas

constant definition

konstantų aprašas

constraint

ribojimas

construct

konstrukcija

consumer

vartotojas

contact

ryšys

 

adresatas

 

kontaktas // aparatūroje

 

kontaktuoti

 

užmegzti ryšį

 

susisiekti

contact list

adresatų sąrašas

contact person

kontaktinis asmuo

contacts

adresų knyga

container

konteineris

contemporary

šiuolaikinis (-ė)

contents

turinys

content access account

turinio prieigos paskyra

content addressable memory

asociatyvioji atmintis

content management system

turinio tvarkymo sistema

content search

asociatyvioji paieška

contents

turinys

contest game

konkurencinis lošimas

 

konkurencinis žaidimas

context

kontekstas

 

kontekstinis (-ė)

context condition

kontekstinė sąlyga

context help

kontekstinis žinynas

context menu

kontekstinis meniu

context sensitive

kontekstinis (-ė)

context-dependent

kontekstinis (-ė)

context-free

laisvojo konteksto, bekontekstis (-ė)

context-free grammar

laisvojo konteksto gramatika, bekontekstė gramatika

context sensitive

kontekstinis (-ė)

context-sensitive grammar

kontekstinė gramatika

context-sensitive help

kontekstinis žinynas

contiguous

ištisinis (-ė)

 

vientisas (-a)

contiguous file

vientisasis failas

contiguous selection

ištisinis žymėjimas

 

ištisinė atranka

continue

tęsti

continues-form paper

ištisinis popierius

continuing education

tęstinis mokymas

continuous

ištisinis (-ė)

 

ištisai

 

tolydus (-i)

 

tolydžiai

 

nepertraukiamas (-a)

 

nepertraukiamai

continuous control

tolydusis reguliavimas

continuous data

tolydieji duomenys

continuous facing

puslapių rodymas poromis

continuous localization

nepertraukiamas lokalizavimas

continuous operation

nuolatinis veikimas

continuous signal

tolydusis signalas

continuous value

tolydusis dydis

contour mode

kontūro veiksena

contouring

spalvų mažinimas

contract

sutartis, kontraktas

 

suskleisti

contract selection

sumažinti pažymėtą sritį

contrast

kontrastas

contrast control

kontrasto reguliavimas

contribution

įnašas

contributor

modifikacijų autorius

 

bendraautoris

 

bendradarbis

 

talkininkas

control

kontrolė

 

kontrolinis (-ė)

 

kontroliuoti

 

valdymas

 

valdyti

 

valdiklis

control abstraction

valdymo abstrakcija

control bus

valdymo magistralė

control character

valdymo ženklas

control code

valdymo kodas

control key

valdymo klavišas

control menu

programos lango kontekstinis meniu

control operation

valdymo operacija

control panel

valdymo skydelis

control signal

valdymo signalas

control unit

valdymo blokas

 

valdymo įtaisas

controlled language

supaprastintoji kalba

controller

valdiklis

conventional notation

sutartinis žymėjimas

convergence

konvergavimas

conversation

pokalbis

conversion

konvertavimas

 

perkodavimas

conversion table

atitikmenų lentelė

convert

konvertuoti

 

keisti

convert to

keisti į

 

konvertuoti į

convert to greyscale

keisti pilkais tonais

converter

keitiklis

 

konverteris

convertible computer

sukusis kompiuteris

cookie

slapukas

cookie expiration date

slapuko galiojimo laikas

cookie filter

slapukų filtras

cookie manager

slapukų tvarkytuvė

cooperative game

kooperacinis lošimas

cooperative learning

mokymasis bendradarbiaujant

coordinate

koordinatė

Coordinated Universal Time

suderintasis pasaulinis laikas

copier

kopijuoklis

copies to self

išsiųsti laiškai

coprocessor

koprocesorius

copy

egzempliorius

 

kopija

 

kopijuoti

copy and paste

perkopijuoti

copy and write

perkopijuoti

copy as

kopijuoti kaip

copy here

kopijuoti čia

copy link location

kopijuoti saito adresą

copy paste

perkopijuoti

copy protected

apsaugotas nuo kopijavimo

copy protection

apsauga nuo kopijavimo

copy sheet

kopijuoti lakštą

copy to folder

kopijuoti į aplanką

copy worksheet

kopijuoti lakštą

copy&paste

perkopijuoti

copying machine

kopijuoklis

copyright

autoriaus teisės

copyright owner

licenciaras

copyright sign

autorių teisių apsaugos ženklas

copyright user

licenciatas

cordless

belaidis (-ė)

cordless connection

belaidis ryšys

cordless mouse

belaidė pelė

core code

pagrindinis segmentas

core program

pagrindinis segmentas

core router

vidinis maršrutizatorius

coroutine

koprogramė

correct

teisingas

correction

koregavimas

 

taisymas

corrupt

pažeisti, sugadinti, sunaikinti

countdown timer

atvirkštinis laikmatis

counterclockwise

prieš laikrodžio rodyklę

country

šalis

 

valstybė

country code

valstybės kodas

country name

valstybės pavadinimas

coupler

jungtis

Courier

kurjeris // šriftas

course management system

kursų tvarkymo sistema

courseware

mokomoji programinė įranga

cover

viršelis

 

apimti

 

aprėpti

 

padengti

 

uždengti

cover down

slinkimas žemyn

cover left

slinkimas kairėn

cover left-down

slinkimas kairėn žemyn

cover left-up

slinkimas kairėn aukštyn

cover right

slinkimas dešinėn

cover right-down

slinkimas dešinėn žemyn

cover right-up

slinkimas dešinėn aukštyn

cover up

slinkimas aukštyn

coverage

aprėptis

CPU

centrinis procesorius

 

sisteminis blokas

CPU card

centrinio procesoriaus plokštė

crack

įsilaužti

 

nulaužti

crack program

laužyklė

cracker

įsilaužėlis

crash

strigti, užstrigti

 

strigtis

crash manager

strigčių tvarkytuvė

crash reporter

strigčių pranešyklė

crawling text

slenkantis tekstas

create

(pa)daryti

 

kurti

 

sukurti

create directory

kurti aplanką

create folder

kurti aplanką

create shortcut

sukurti šaukinį

create subdocument

sukurti podokumentį

creation date

sukūrimo data

Creative Commons license

kūrybinių bendrijų licencija

credit

kreditas

 

padėka

credit balance

kredito likutis

credit card

kredito kortelė

crippleware

ribotoji programa

 

ribotoji programinė įranga

criterion

kriterijus

critical behaviour

kritinė veiksena

critical error

kritinė klaida

critical window

kritinės situacijos langas

crop

apkirpti

crop mark

apkirpimo linija

 

kirpimo ir sutapimo žymės

crops

kirpimo ir sutapimo žymės

cross-fade

užplūsti // skaidrę

crossfading

sklandusis perėjimas

 

užplūdimas // skaidrių

crosshair

kryžiukas

cross-haired cursor

kryžiškasis žymeklis

cross-hatching

kryžminė brūkšniuotė

crossplatform

daugiaplatformis (-ė)

crossposting

tarpgrupinis siuntimas

cross-posting

tarpgrupinis siuntimas

cross-reference

kryžminė nuoroda

crowdsourcing

santalka

 

sutelktinis

crowdsourcing localization

sutelktinis lokalizavimas

crowdsourcing translation

sutelktinis vertimas

cryptanalysis

kriptoanalizė

cryptographic system

kriptosistema

cryptography

kriptografija

cryptosystem

kriptosistema

CSS

pakopiniai stiliai

 

CSS kalba // pakopinių stilių

CSV

CSV formatas

Ctrl

Vald // klaviatūroje

 

valdymo klavišas

Ctrl key

valdymo klavišas

CU

valdymo įtaisas

cultural element

kultūros elementas

cultural heritage in digital form

skaitmeninis kultūros paveldas

cultural specification

kultūros specifikacija

cumulative data

sukauptieji duomenys

curly bracket

riestinis skliaustas // { }

currency

valiuta

currency format

valiutos formatas

currency signs

valiutų ženklai

currency symbols

valiutų ženklai

current

dabartinis (-ė)

 

esamas (-a)

 

šis (-i)

 

veikiamasis

 

srovė // elektros

current cell

aktyvus langelis

current date

dabartinė data

current directory

aktyvus aplankas

current folder

aktyvus aplankas

current hyperlink

aktyvus saitas

current job

dabartinė užduotis

current key

dabartinis klavišas

current link

aktyvus saitas

current page

aktyvus tinklalapis

current password

dabartinis slaptažodis

current time

dabartinis laikas

current window

aktyvus langas

currently

dabar

cursive

rankraštinis šriftas

cursor

žymeklis

cursor blink rate

žymeklio mirksėjimo dažnis

cursor location

žymeklio padėtis

curve

kreivė

custom

tinkintas (-a)

custom dictionary

asmeninis žodynas

customer

vartotojas

 

klientas

customization

tinkinimas

customize

tinkinti

customizing

tinkinimas

cut

atviroji sandūra // vaizdo klipų

 

iškirpti

cut-and-trial method

bandymų ir klaidų metodas

cutaway

maskuotoji sandūra // vaizdo klipų

cuts away edition

maskuotasis montažas // vaizdo klipų

cuts-only editing

atvirasis montažas // vaizdo klipų

CVS

versijų sistema

CVS module

versijų saugyklos modulis

CVS repository

versijų saugykla

cyan

žydra // spalva

cyan-magenta-yellow color model

ŽPG spalvų modelis, CMY spalvų modelis

cyan-magenta-yellow-black color model

ŽPGJ spalvų modelis, CMYK spalvų modelis

cyber café

interneto kavinė

cyber cafe

interneto kavinė

cybercash

elektroniniai pinigai

cybercitizen

internautas

cybercommunity

virtualioji bendruomenė

cybernaut

internautas

cybernetics

kibernetika

cyberphobia

kiberfobija

cyberspace

kibernetinė erdvė

cycle

periodas

cyclic

periodinis (-ė)

 

žiedinis (-ė)

cyclic carry

žiedinė pernaša

cyclic list

žiedinis sąrašas

cylinder

ritinys, cilindras

 

disko cilindras

cylinder chart

ritininė diagrama

cyrillic

kirilica

Cyrillic script

kirilicos rašmenys


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z