Anglų

Lietuvių

Facebook

feisbukas, socialinis tinklas „Facebook“

 

Facebook // įmonė

facility

priemonė

factor

daugiklis

 

koeficientas

fade

stelbti

fail

nepavykti

failed to connect

nepavyko prisijungti

failure

nesėkmė

 

gedimas

 

triktis

failure report

pranešimas apie gedimą

failure tolerance

atsparumas gedimams

fake

netikras (-a)

fake news

įtakonešis, netikras (-a)

fallback

surogatas

 

atsarginis

false

neteisingas (-a)

 

netiesa

false statement

neteisingas teiginys

fan paper

perforuotas popierius

FAQ

DUK // dažnai užduodami klausimai

fast

greitas (-a) // pvz., automobilis (judantis)

 

spartus (-i) // pvz., kompiuteris (nejudantis)

FAT

FAT failų išdėstymo sistema

fatal error

lemtingoji klaida

fault

gedimas

 

triktis

fault tolerance

atsparumas gedimams

 

atsparumas triktims

favicon

svetainės piktograma

favorites

parankiniai

 

mėstamiausi

 

adresynas // MS programose

fax

faksas, faks.

 

faksimilinis ryšys

 

faksograma

fax machine

fakso aparatas

 

faksas

fax message

faksograma

fax modem

faksinis modemas

feasibility condition

įvykdomumo sąlyga

feature

funkcija

 

priemonė

 

savybė

feed

padavimas // popieriaus į spausdintuvą

feed aggregator

sklaidos kanalų skaitytuvė

feed reader

sklaidos kanalų skaitytuvė

feed scanner

slinktinis skeneris

feedback

atsakas

 

atsiliepimas

 

reakcija

 

grįžtamasis ryšys

female connection

lizdinė jungtis

femtosecond

femtosekundė

fetch

gauti, paimti

FF

lapo padavimo ženklas // ASCII kodas 12

fiber channel

skaidulinis kanalas

fiber optic cable

šviesolaidinis kabelis

fiber waveguide

šviesolaidis

fiber-optic connector

šviesolaidinė jungtis

fibre cable

šviesolaidis

fibre channel

skaidulinis kanalas

fibre waveguide

šviesolaidis

Fidonet

fidonetas

field

laukas

field separator

laukų skirtukas

fig.

pav. // 1 pav., 2 pav...

figure

paveikslas, iliustracija

file

failas

file allocation system

failų išdėstymo sistema

file allocation table

FAT failų išdėstymo sistema

file attribute

failo požymis

file extension

failo prievardis

file format

failo formatas

file here

perkelti čia

file manager

failų tvarkytuvė

file migration

failų kilnojimas

file name

failo vardas

file name extension

failo prievardis, failo vardo plėtinys

file number

atverto failo numeris

file option

failo savybė

file panel

failų langas

file path

failo adresas

file recovery

failų atkūrimas

file server

failų serveris

file system

failų išdėstymo sistema

file to copy

kopijuotinas failas

file transfer protocol

failų persiuntimo protokolas

file transfer protocol (FTP)

failų persiuntimo protokolas (FTP)

file type

failo tipas

file virus

failų virusas

filename

failo vardas

fill

užpildyti

 

užpildas

fill character

užpildo rašmuo

fill down

pildyti žemyn

fill handle

užpildo rankenėlė

fill left

pildyti kairėn

fill right

pildyti dešinėn

fill up

pildyti aukštyn

fill values

užpildyti reikšmėmis

filled

užpildytas (-a)

 

filtras

 

filtruoti

filter log

filtrų žurnalas

filtration

filtravimas

find

ieškoti

 

rasti

find again

ieškoti kito

 

tęsti paiešką

find all

ieškoti visų

find and replace

ieškoti ir keisti

find as you type

paieška renkant

find next

tęsti paiešką

find what

ko ieškoti

find whole words only

ieškoti ištisų žodžių

finger

klientų ieškyklė

fingerprint

kontrolinis kodas

fingertip control

mygtukinis valdymas

finish

baigti

 

pabaiga

finite algorithm

baigtinis algoritmas

finite automaton

baigtinis automatas

finite set

baigtinė aibė

finite-state machine

baigtinis automatas

firewall

užkarda

firewall logon

prisijungti prie užkardos

 

seanso su užkarda pradžia

firmware

aparatinė programinė įranga

first line indent

pirmosios eilutės įtrauka

first name

vardas

first-party cookie

lankomos svetainės slapukas

fisheye interface

didinamoji sąsaja

fisheye menu

didinamasis meniu

fit

pritaikyti

 

priderinti

five bit code

penkiabitis kodas

five channel code

penkiakanalis kodas

fix

taisyti

 

fiksuoti

fixed

fiksuotas (-a)

fixed connection

fiksuotasis ryšys

fixed length field

fiksuoto ilgio laukas

fixed point

fiksuotasis kablelis // skaičiuje

fixed point notation

fiksuotojo kablelio formatas

fixed point number

fiksuotojo kablelio skaičius

fixed-point arithmetic

fiksuotojo kablelio skaičių aritmetika

fixed width

lygiaplotis

flag

gairelė

 

pažymėti

 

vėliavėlė

 

žymėjimas vėliavėle

flag bit

gairelės bitas

 

vėliavėlės bitas

flagged data

žymėtieji duomenys

flame

šiurkštumas

flame attack

šiurkštus žodžių karas

flash

mirginti

 

atmintukas

 

blykstė // foto

flash drive

atmintukas

flash memory

atmintukas

flash memory card

atminties kortelė

flat

plokščias (-a)

flat file

plokščiasis failas

flat file data base

plokščioji duomenų bazė

flat panel display

plokščiasis ekranas

 

plokščiasis monitorius

flat panel monitor

plokščiasis monitorius

flatbed plotter

plokštuminis braižytuvas

flat-bed recorder

plokštuminis rašytuvas

flatbed scanner

plokštuminis skeneris

flatten layers

suploti sluoksnius // paveikslo

flavor

atmaina

flexible array

dinaminis masyvas

 

kintamo dydžio masyvas

flick

brūkštelėti

 

ekrano mirgėjimas

flip

apversti

 

veidrodinis atspindys

flip horizontal

horizontalusis atspindys

flip page

apversti lapą

flip vertical

vertikalusis atspindys

flip-flop

trigeris

floating

slankus (-i)

floating point

slankusis kablelis

floating point arithmetic

slankiojo kablelio skaičių aritmetika

floating point coprocessor

matematinis koprocesorius

floating point normalization

slankiojo kablelio skaičių normalizavimas

floating point notation

slankiojo kablelio formatas

floating point number

slankiojo kablelio skaičius

floating pop-up window

fiktyvusis iškylantysis langas

floating window

slankusis langas

floating-decimal arithmetic

slankiojo kablelio skaičių dešimtainė aritmetika

floating-point arithmetic

slankiojo kablelio skaičių aritmetika

floating-point data

duomenys su slankiuoju kableliu

flood fill

užpildiklis

floppy

diskelis

floppy disk

diskelis

floppy disk access

kreiptis į diskelį

flow chart

blokinė schema

flow control

srauto valdymas

flow diagram

blokinė schema

flowchart connector

blokinės schemos jungtis

fly

užslinkti

flying

užslinkimas

FM

dažnio moduliavimas // DM

 

DM

focus

židinys

fold

suskleisti klostę

 

klostė

 

matomoji tinklalapio sritis

fold paper

lankstomasis popierius

folder

aplankas

folder icon

aplanko piktograma

folder list

aplankų sąrašas

folder name

aplanko vardas

folder option

aplanko savybė

folder path

aplanko adresas

folder server

aplankų serveris

folder tree

aplankų medis

follow up

nukreipti

followup

nukreipti

font

šriftas

font card

šriftų kasetė

font cartridge

šriftų kasetė

font color

teksto spalva

font compatibility

šriftų suderinamumas

font editor

šriftų rengyklė

font fallback

šrifto surogatas

font family

garnitūras, šriftų šeima

font size

kegelis

 

šrifto dydis

font style

šrifto stilius

font substitution

šrifto pakeitimas

 

šrifto pakaitalas

font typeface

garnitūras, šriftų šeima

foot pointing device

kojinis manipuliatorius

footer

puslapinė poraštė

footmouse

kojinis manipuliatorius

footnote

išnaša

for loop

besąlygis ciklas

for statement

besąlygio ciklo sakinys

foreground

priekinis planas

foreground color

priekinio plano spalva

foreground job

pirmenybinė užduotis

foreground task

pirmenybinė užduotis

foreground window

priekinio plano langas

foreign

svetimas (-a)

foreign cookie

svetimas slapukas

foreign format

svetimasis formatas

forge

falsifikuotas laiškas

forgery

klastotė

fork

atšakojimas

form

anketa

 

formuoti

 

forma

form feed

lapo padavimas // FF (ASCII kodas 12)

 

lapo padavimo ženklas

form history

formų istorija

form letters

laiškų blankas

form manager

formų tvarkytuvė

formal language

formalioji kalba

formal parameter

formalusis parametras

formal parameter list

formaliųjų parametrų sąrašas

format

formatuoti

 

formatas

format consistency

formatų darna

format disk

ženklinti diską

format JPEG

JPEG formatas

format painter

formatų kopijuoklis

formatted data

duomenys su formatais

formatted text

tekstas su formatais

 

raiškusis tekstas

formatting

formatavimas

 

ženklinimas

formula

formulė

 

skaičiuoklės formulė

formula bar

formulių juosta

formula palette

formulių langas

forum

diskusija

 

forumas

forward

persiuntimas

 

persiųsti

 

pirmyn

forward as

persiųsti kitaip

forward compatibility

perspektyvinis suderinamumas

forward declaration

išankstinis aprašas

forward reference

nuoroda į priekį

forward slash

dešininis brūkšnys

forwarding

persiuntimas // laiško

forwards

pirmyn

four-color printing

keturspalvis spausdinimas

fraction

trupmena

 

trupmeninis

fraction format

paprastųjų trupmenų formatas

fragmentation

disko fragmentavimasis

 

duomenų paketo fragmentavimas

fragmented file

fragmentuotasis failas

frame

kadras

 

rėmelis

frame field

puskadris

frame rate

kadrų dažnis

frame relay

kadrinis perdavimas

framework

karkasas

framing

kadravimas

free

laisvas (-a)

 

nemokamas (-a)

free application

nemokama programa

 

laisvoji programa

free copy

nemokamas egzempliorius

free form

laisva forma

free format data

duomenys be formatų

free program

laisvoji programa

 

nemokama programa

free software

laisvoji programinė įranga

free space

laisva vieta

free trial

nemokamas išbandymas

freelance translator

laisvadarbis vertėjas

freelancer

laisvadarbis

freelancing

laisvadarbystė

freeware

nemokama programinė įranga

freeware program

nemokama programa

freeze

fiksuoti

freeze columns

fiksuoti stulpelius

freeze lines

fiksuoti eilutes

freeze panes

fiksuoti polangius

frequency

dažnis

frequency band

dažnių juosta

frequency jitter

dažnio drebėjimas

frequency modulation

dažnio moduliavimas

frequency-division multiplexing

dažninis tankinimas

frequently asked questions

dažnai užduodami klausimai // DUK

friendly name

tinkamas vardas

friendly software

tinkama programinė įranga

fritterware

perteklinė programinė įranga

From:

Kas: // laiško antraštėje

front

priekinis (-ė)

front end

išorinė pusė

 

sąsaja su žmogumi

front side

geroji lapo pusė

front window

priekinio plano langas

front-end computer

išorinis kompiuteris

FTP

FTP duomenų saugykla

 

FTP protokolas

FTP address

FTP adresas

FTP location

FTP adresas

full access

visiškoji prieiga

full availability

visiškasis prieinamumas

full compatibility

visiškasis suderinamumas

full duplex communication

vienalaikis dvipusis ryšys

full duplex connection

vienalaikis dvipusis ryšys

full featured

visiškai parengtas

full match

tiksli atitiktis

full menu

visas meniu

full name

asmenvardis

full screen

visas ekranas

full-screen pop-up

visaekranis iškylantysis langas

full-screen pop-up window

visaekranis iškylantysis langas

full-text index

absoliučioji rodyklė

fully qualified domain name

visas domeno vardas

fully qualified name

visas vardas

fully qualified path

visas kelias

function

funkcija

function block

funkcijos blokas

function call

kreipinys į funkciją

function key

funkcinis klavišas

function parameter list

funkcijos parametrų sąrašas

functional abstraction

funkcinė abstrakcija

functional interoperability

funkcinis suderinamumas

functional programming

funkcinis programavimas

fusional language

fleksinė kalba

fuzzy

tikslintinas

 

neaiškus

fuzzy match

apytikslė atitiktis

fuzzy picture

neryškus paveikslas

fuzzy search

apytikslė paieška

fuzzy string

tikslintina eilutė

Fwd:

Prs: // persiųsti, el. laiško antraštėje


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z