Anglų

Lietuvių

daemon

tarnyba

dagger

kryžiaus ženklas // †

daily

kasdien

 

kasdienis (-ė)

daisy-chain bus

nuosekliosios apklausos magistralė

daisy-chain printer

žiedlapinis spausdintuvas

damaged

sugadintas (-a)

damper

slopintuvas

damping

slopimas

dangling pointer

betikslė rodyklė

dangling reference

betikslė rodyklė

dark

tamsus (-i)

dark site

nematomoji svetainė

dash

brūkšnys // –

dash dot line

brūkšninė taškinė linija

dash line

brūkšninė linija

dashboard

ataskaitų sritis // Windows

 

prietaisų skydelis // MacOS, KDE

dashed

brūkšninis (-ė)

dashed horizontal

horizontalioji brūkšniuotė

dashed vertical

vertikalioji brūkšniuotė

data

duomenys

data abstraction

duomenų abstrakcija

data availability

duomenų prieinamumas

data bank

duomenų bankas

data base

duomenų bazė

data base normalization

duomenų bazės normalizavimas

data binding

duomenų susiejimas

data bit

duomenų bitas

data block

duomenų blokas

data bus

duomenų magistralė

data cartridge

duomenų kasetė

data category

duomenų kategorija

data center

duomenų centras

data collision

duomenų konfliktas

data compaction

duomenų glaudinimas

data compression

duomenų glaudinimas

data driven processing

duomenų valdomas apdorojimas

data filter

lentelės filtras

data flow

duomenų srautas

data gathering

duomenų rinkimas

data gloves

duomenų pirštinės

data grid

duomenų išteklių tinklas

data handling

duomenų apdorojimas

data integrity

duomenų nepažeistumas

 

duomenų vientisumas

data integrity control

duomenų nepažeistumo kontrolė

 

duomenų vientisumo kontrolė

data manipulation language

DML kalba

data marker

duomenų vaizdas

data mining

duomenų gavyba

 

duomenų tyryba

data packet

duomenų paketas

data processing

duomenų apdorojimas

data processing operation

duomenų apdorojimo operacija

data protection

duomenų apsauga

data sampling

duomenų atranka

data segment

duomenų segmentas

data source

duomenų šaltinis

data structure

duomenų struktūra

data synchronization

duomenų suvienodinimas

data traffic

duomenų srautas

data type

duomenų tipas

data validation

duomenų patikra

data visualization

duomenų vizualizacija

database

duomenų bazė

database administrator

duomenų bazės administratorius

database analyst

duomenų bazės analitikas

database instance

duomenų bazės egzempliorius

database management system

duomenų bazių valdymo sistema

database manager

duomenų bazės administratorius

database schema

duomenų bazės schema

database server

duomenų bazės serveris

datacenter

duomenų centras

datacentre

duomenų centras

dataconferencing

duomenų konferencija

data-direction bit

perdavimo krypties bitas

datagram

duomenų paketas

data-link layer

kanalų lygmuo

dataware

duomenų įranga

dataway

duomenų magistralė

date

data

date and time

data ir laikas

date completed

baigimo data

date format

datos formatas

date separator

datos skirtukas

date stamp

datos žyma

daylight saving time

vasaros laikas

DB

DB // duomenų bazė

DBMS

DBVS // duomenų bazių valdymo sistema

D-cinema

skaitmeninis kinas

DC

nuolatinė srovė // elektros

deactivate

pasyvinti

dead halt

visiškas sustojimas

dead hyperlink

neveikiantis saitas

dead key

kombinacinis klavišas

dead link

neveikiantis saitas

dead state

aklavietė

dead time

prarastasis laikas

 

prastova

 

prastovos trukmė

deadlock

aklavietė

deallocate

atlaisvinti // vietą

debug

derinti // taisyti riktus

debug instruction

derinimo komanda

debugger

derintuvė

debugging

derinimas

decibel

decibelas

decimal

dešimtainis (-ė)

decimal adder

dešimtainis sudėtuvas

decimal alignment

trupmenų lygiavimas // pagal trupmenos kablelį

decimal number

dešimtainis skaičius

decimal place

dešimtainė skiltis

decimal point

trupmenos kablelis

 

trupmenos skirtukas

decimal separator

trupmenos skirtukas

decimal tab

trupmenos tabuliacijos ženklas

decipherer

dešifratorius

decision table

sprendimų lentelė

decision tree

sprendimų medis

declaration

aprašas

declarative language

deklaratyvioji kalba

decline

atmesti

decode

iškoduoti

 

dekodavimas

 

dekoduoti

decoder

dekoderis

decompilation

dekompiliavimas

decompile

dekompiliuoti

decompiler

dekompiliatorius

decomposable character

dekomponuojamasis ženklas

decomposer

skaidyklė, skaidymo programa

decomposition

dekomponavimas

decompress

išskleisti

decompression

išskleidimas

decrease indent

mažinti įtrauką

decrease speed

lėtinti

decrease volume

tildyti

decrypt

iššifruoti

decryption

iššifravimas

decryptor

dešifratorius

dedicated line

skirtinė linija

deep copy

gilioji kopija

deep link

gilusis saitas

deep linking

gilusis susiejimas

default

numatytas (-a)

default account

numatytoji paskyra

 

numatytasis abonentas

default bookmarks

numatytasis adresynas

default button

numatytasis mygtukas

default charset

numatytoji koduotė

default color

numatytoji spalva

default customer

numatytasis vartotojas

default desktop folder

numatytasis darbalaukio aplankas

default drive

numatytasis diskas

default gateway

numatytasis tinklų sietuvas

default hyperlink

numatytasis saitas

default language

numatytoji kalba

default option

numatytoji parinktis

default paper bin

numatytasis popieriaus dėklas

default paper tray

numatytasis popieriaus dėklas

default printer

numatytasis spausdintuvas

default profile

numatytasis profilis

default search engine

numatytoji paieškos sistema

default setting

numatytoji nuostata

default sheets number

numatytasis lakštų skaičius

default user

numatytasis abonentas

 

numatytasis naudotojas

default value

numatytoji reikšmė

defected

sugadintas (-a)

defer

atidėti

deferred action

atidėtas veiksmas

deferred delivery

uždelstasis laiškų siuntimas

define

apibrėžti

definition

apibrėžtis

defrag

defragmentuoti

 

defragmentavimas

defragmentation

defragmentavimas

degree sign

laipsnio ženklas // °

deinstall

išdiegti

deinstaller

išdiegyklė

Del

Šal // klaviatūroje, šalinimo klavišas

delay

delsa

delegate

perduoti // teises

delete

šalinti

delete account

šalinti paskyrą

delete cell

šalinti langelį

delete column

šalinti lentelės stulpelį

delete directory

šalinti aplanką

delete file

šalinti failą

delete folder

šalinti aplanką

delete key

šalinimo klavišas

delete mail

šalinti laišką

delete message

šalinti pranešimą

delete row

šalinti lentelės eilutę

delete sheet

šalinti lakštą

delete shortcut

šalinti šaukinį

delete slide

šalinti skaidrę

deleted items

šiukšlinė

delimiter

baigtukas // pvz., taškas sakinio pabaigoje

 

skirtukas

delivery

pristatymas

delivery address

pristatymo adresas

delivery receipt

pranešimas apie pristatymą

 

pranešimas apie laiško pristatymą

delivery report

pranešimas apie laiško pristatymą

demo version

demonstracinė versija

demodulation

demoduliavimas

demote

pažeminti // lygį, rezultatą

demultiplexer

demultiplekseris

dense

tankus (-i)

density

tankis

deny

atmesti

department

padalinys // skyrius, departamentas

dependent

priklausomas (-a)

dependent cell

priklausomasis langelis

dependent worksheet

priklausomasis skaičiuoklės lakštas

deploy

įdiegti // išradimą, patirtį į gamybą

 

įgyvendinti

 

išdėstyti

deployment

įgyvendinimas

deprecated

pasenęs

 

nebenaudojamas

depth-first-search

paieška į gylį

derivation tree

išvedimo medis

derivative

išvestinis (-ė)

 

išvestinė // matematikoje

derivative value

išvestinis dydis

derived class

poklasis

descendant

palikuonis

descender

poraidis

descending

mažėjančiai // rikiuoti

description

aprašas

deselect

panaikinti atranką

 

panaikinti žymėjimą

design

projektas

 

projektuoti

 

dizainas // meninis apipavidalinimas

design template

pateikties šablonas

designer

projektuotojas

 

dizaineris // meninis projektuotojas

desk

pultas

desktop

darbalaukis

desktop computer

stalinis kompiuteris

desk-top device

stalinis prietaisas

desktop environment

darbalaukio aplinka

desktop lockout

darbalaukio užsklendimas

desktop publishing system

stalinė leidybos sistema

desktop toolbar

darbalaukio juosta

destination

paskirtis // pvz., paskirties vieta

destination address

paskirties adresas

destination device

paskirties įrenginys

destination directory

paskirties katalogas

destination disk

paskirties diskas

destination file

paskirties failas

destroy

naikinti

destructive backtracking

naikinamasis grįžimas

detach

atskirti

detachable menu

slankusis meniu

detailed

išsamus (-i)

 

išsamiai

 

išsamiau

detect

aptikti

detect and repair

klaidų paieška ir taisa

 

rasti ir taisyti // klaidas

detective

sekiklis

develop

kurti

 

projektuoti

 

plėtoti

developer

kūrėjas

 

projektuotojas

 

plėtotojas

development

kūrimas

 

projektavimas

 

plėtra

deviation

nuokrypis

device

įrenginys

 

įtaisas

 

prietaisas

device driver

įtaiso tvarkyklė

 

tvarkyklė

device handler

virtualioji įtaisų tvarkyklė

device hang

įrenginio strigtis

device interrogation

įtaisų apklausa

device manager

įrenginių tvarkytuvė

 

įtaisų tvarkytuvė

device name

įtaiso pavadinimas

device transparency

įtaisų skaidrumas

DHTML

DHTML kalba

diacritic

diakritinis ženklas, diakritikas

diacritical mark

diakritinis ženklas, diakritikas

diaeresis

umliautas

diagnostic access

diagnostinė kreiptis

diagnostics

diagnostika

diagram

diagrama

 

grafikas

 

schema

dial

rinkti // telefono numerį

dial tone

telefono linijos signalas

dialer

rinkiklis // telefono numerio

dialing

rinkimas // telefono numerio

 

skambinimas // telefonu

dialog box

dialogo langas

dialog editor

dialogo rengyklė

dialog template

dialogo šablonas

 

dialogo lango šablonas

dialog window

dialogo langas

dialog(ue)

dialogas

dial-up

skambinti // telefonu

 

telefoninis (-ė)

dial-up account

telefoninė paskyra

dial-up connection

telefoninis ryšys

dial-up IP

telefoninis kompiuterio adresas

dial-up networking

telefoninio ryšio priemonės

diaresis

umliautas // du taškai virš raidės

difference

pokytis

 

skirtumas

digest

santrauka

 

maišos reikšmė

digest algorithm

maišos algoritmas

digit

skaitmuo

 

skiltis // skaičiaus

digital

skaitmeninis (-ė)

digital audio

skaitmeninis garsas

digital camera

skaitmeninis fotoaparatas

digital cash

elektroniniai pinigai

digital certificate

skaitmeninis liudijimas

 

skaitmeninis sertifikatas

digital channel

skaitmeninis kanalas

digital cinema

skaitmeninis kinas

digital computer

skaitmeninis kompiuteris

digital data

skaitmeniniai duomenys

digital dissemination

skaitmeninė sklaida

digital divide

skaitmeninė atskirtis

digital greeting card

elektroninis atvirukas

digital instrument

skaitmeninis prietaisas

digital line

skaitmeninė linija

digital literacy

skaitmeninis raštingumas

digital newsstand

skaitmeninis kioskas

digital pen

skaitmeninis rašiklis

digital photography

skaitmeninė fotografija

digital signal

skaitmeninis signalas

digital signature

skaitmeninis parašas

digital subscriber line

skaitmeninė abonento linija

digital television

skaitmeninė televizija

digital TV

skaitmeninė televizija

digital versatile disk

universalusis diskas

digital video camera

skaitmeninė vaizdo kamera

digital video disk

skaitmeninis vaizdo diskas

 

universalusis diskas

digital wallet

skaitmeninė piniginė

digitalization

skaitmeninimas

digitalize

skaitmeninti

digitally signed document

skaitmeniškai pasirašytas dokumentas

digital-to-analog converter

skaitmeninis analoginis keitiklis

digitizer

analoginis skaitmeninis keitiklis

digraph

dviraidis

dimension

matmuo

dimmed

blankus (-i)

dimmed button

blankusis mygtukas

 

neveiksnus mygtukas

dingbat

puošybinis ženklas // turi kodą

dingbats

puošybiniai ženkleliai // šrifto elementai

direct access

tiesioginė prieiga

 

laisvoji prieiga

direct address

tiesioginis adresas

directed graph

orientuotasis grafas

direction

kryptis

directive

direktyva

directory

katalogas

directory folding

aplankų suskleidimas

directory history list

naudotų aplankų sąrašas

directory list

aplankų sąrašas

directory name

aplanko vardas

directory path

kelio vardas

directory server

aplankų serveris

directory tree

aplankų medis

disable

išjungti

disabled

išjungtas (-a)

 

neveiksnus (-i)

disassembler

deasembleris

disaster dump

avarinė išklotinė

disaster tolerance

atsparumas avarijoms

disc

Žr. disk

discard

atmesti

 

pašalinti

disclaimer

atsakomybės ribojimas

disclosure

atskleidimas

disconnect

atjungti

 

nutraukti ryšį

disconnected

atsijungęs (-usi)

disconnected access

prieiga atsijungus

discover

aptikti

 

(su)rasti

 

atrasti

discovery

aptikimas

discrete value

diskretusis dydis

 

skaitmeninis dydis

disjoint selection

trūkioji atranka

disjunction

disjunkcija

disjunction operation

disjunkcijos operacija

disjunctive search

disjunktyvioji paieška

disk

diskas

disk access time

kreipties į diską trukmė

disk arm

disko svirtis

disk device

diskų įtaisas

disk drive

diskas

disk driver

disko įtaiso tvarkyklė

disk formatting

disko ženklinimas

disk fragmentation

disko fragmentacija

disk head

disko galvutė

disk image

disko atvaizdis

disk manager

diskų tvarkytuvė

disk mirroring

diskų dubliavimas

disk partition

disko skaidinys

disk partitioning

disko skaidymas

disk platter

disko plokštelė

disk read/write head

disko galvutė

disk sector

disko sektorius

disk space

disko talpa

 

vieta diske

diskette

diskelis

diskette device

diskelių įtaisas

dismiss

atmesti

 

nutraukti

 

pašalinti

dismiss changes

atmesti pakeitimus

dismiss reminders

nutraukti priminimus

dismiss slider

pašalinti slankiklį

dispatcher

skirstyklė

displace

perkelti, pastumti

display

rodyti, vaizduoti

 

ekranas

 

monitorius, vaizduoklis

display resolution

ekrano skiriamoji geba

distance learning

nuotolinis mokymasis

distinguished name

unikalusis vardas

distorting

objekto deformavimas

distortions

iškraipymai

distribute

paskirstyti

distributed access

paskirstytoji prieiga

distributed database

paskirstytoji duomenų bazė

distributed file system

paskirstytųjų failų sistema

distributed memory

paskirstytoji atmintis

distributed processing

paskirstytasis darbas

distribution

platinimas

 

skirstinys

 

platinamasis paketas

 

platinamoji programa

distribution list

gavėjų sąrašas

distribution package

platinamasis paketas

distributivity

distributyvumas

distributor

platintojas

dithering

paveikslų aproksimacija

divide

dalinti

divide operation

dalybos operacija

divided job

padalintoji užduotis

division

dalyba

DLL

dinaminė biblioteka

DML

DML kalba

DNS

domenų vardų serveris

 

domenų vardų sistema

docking

lango pritvirtinimas

document

dokumentas

document description language

dokumentų aprašų kalba

document info

informacija apie dokumentą

document map

dokumento planas

document object model

dokumento objektų modelis

document title bar

dokumento pavadinimo juosta

document trail

dokumentų seka

document type definition

DTD apibrėžtis

documentation

dokumentacija

documentor

dokumentuoklė

dollar sign

dolerio ženklas // $

DOM

dokumento objektų modelis

domain

domenas // interneto sritis

domain forwarding

tinklalapio peradresavimas

domain name

domeno vardas

domain name server

domenų vardų serveris

domain name system

domenų vardų sistema

domain-specific language

specializuotoji kalba

done

atlikta

 

baigta

 

baigtas (-a)

dongle

saugiklis

 

aparatinis saugumo raktas

dot

taškas

dot address

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

dot chart

taškinė diagrama

dot line

taškinė linija

dot pitch

ekrano taškų dydis

dot-matrix printer

adatinis spausdintuvas

dots per inch

taškas coliui

dotted decimal address

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

dotted line

punktyras, taškuotė

double

dvigubas (-a)

double arrow

abipusė rodyklė

double click

dvikartis spustelėjimas

double dagger

dvigubo kryžiaus ženklas // ‡

double density

dvigubasis tankis

double line

dviguboji linija

double quotes

dvigubosios kabutės

double slash

dvigubasis pasvirasis brūkšnys // // arba \\

double space

dvigubasis intervalas

double strikethrough

dvigubai perbrauktas

 

dvigubasis perbraukimas

double underline

dvigubasis pabraukimas

double wave

dvigubasis pavingiavimas

double wavy line

dviguba vingiuota linija

double word

dvigubasis žodis

double-byte character set

dvibaitė koduotė

double-byte language

dvibaitė kalba

double-click speed

dvikarčio spustelėjimo trukmė

double-level grammar

dviejų lygių gramatika

double-linked list

dvikryptis sąrašas

doughnut chart

žiedinė diagrama

down

žemyn

download

atsiuntimas

 

atsiųsti

 

siunta

download history

atsisiuntimų žurnalas

download manager

atsiuntimo tvarkytuvė

download manager log

atsiuntimo tvarkytuvės žurnalas

downloadable font

įkeliamasis šriftas

downloads folder

atsiųstų failų aplankas

downstream

atsiuntimo srautas

downtime

prastovos koeficientas

downward compatibility

atgalinis suderinamumas

dpi

taškas coliui

draft

juodraštis

draft quality

juodraštinė kokybė

drafts

juodraščiai

 

juodraščių aplankas

drag // pele

tempti

drag and drop

nutempti

drag&drop

nutempti

DRAM

dinaminė laikmena

draw

braižyti, brėžti

draw program

braižyklė

drawing

braižymas

 

brėžinys

drawing pen

braižiklis

drawing program

braižyklė

drawing tool

braižymo įrankis

drive

diskas

 

diskasukis

 

atmintinė

 

kaupiklis

drive letter

disko vardas

 

kaupiklio vardas

drive number

disko vardas

 

kaupiklio vardas

driver

tvarkyklė

drop cap

inicialas, padidinta pirmoji raidė

drop down

išskleidžiamasis(-oji)

 

išskleisti

drop down list

išskleidžiamasis sąrašas

drop down menu

išskleidžiamasis meniu

drop folder

įmetimo aplankas

dropdown box

išskleidžiamasis langelis

dropdown list

išskleidžiamasis sąrašas

drop-down list

išskleidžiamasis sąrašas

dropdown menu

išskleidžiamasis meniu

drop-down menu

išskleidžiamasis meniu

drum plotter

būgninis braižytuvas

drum scanner

būgninis skeneris

DSL

skaitmeninė abonento linija

DST

vasaros laikas

DTD

DTD apibrėžtis

dual boot

dvejopas paleidimas

dual homing

sudvejinta prieiga

dual key pairs

sudvejintos raktų poros

due date

atlikimo terminas // darbo, užduoties

 

atlikti iki

dummy

fiktyvus (-i)

dummy address

fiktyvusis adresas

dummy argument

fiktyvusis argumentas

 

fiktyvusis parametras

dummy array

fiktyvusis masyvas

dummy event

fiktyvusis įvykis

 

fiktyvusis renginys

dummy font

tuščiasis šriftas

dummy instruction

fiktyvioji komanda

dummy load

dirbtinė apkrova

dummy module

fiktyvusis modulis

dummy parameter

fiktyvusis parametras

dummy procedure

fiktyvioji procedūra

dummy statement

fiktyvusis sakinys

dummy subroutine

fiktyvioji paprogramė

dummy variable

fiktyvusis kintamasis

dump

atminties išklotinė

duplex connection

dvipusis ryšys

duplex operation

dupleksinis veikimas

duplex printer

abipusis spausdintuvas

duplex printing

abipusis spausdinimas

duplicate

dubliuoti

duplicate data

dubliuojantieji duomenys

duplicate files

vienodi failai

duplicate slide

skaidrės dubliavimas

duplicating

objektų dauginimas

duration

trukmė

DVD

skaitmeninis vaizdo diskas

 

universalusis diskas

Dvorak keyboard

Dvorako klaviatūra

dword

dvigubasis žodis

dyadic operation

dvivietė operacija

dynamic

dinaminis (-ė)

dynamic memory allocation

dinaminis atminties paskyrimas

dynamic binding

dinaminis saistymas

dynamic configuration

dinaminė konfigūracija, dinaminė sąranka

dynamic disk

dinaminis diskas

dynamic HTML

DHTML kalba

dynamic hypertext markup language

DHTML kalba

dynamic IP address

dinaminis kompiuterio adresas

dynamic link library (DLL)

dinaminė biblioteka (DLL)

dynamic memory

dinaminė laikmena

dynamic menu

dinaminis meniu

dynamic multiplexing

dinaminis tankinimas

dynamic page

dinaminis tinklalapis

dynamic routing

dinaminis maršruto parinkimas

dynamic scope

dinaminė galiojimo sritis

dynamic site

dinaminė svetainė

dynamic splitter window

dinamiškai skaidomas langas

dynamic variable

dinaminis kintamasis

dynamic web page

dinaminis tinklalapis

dynamic web site

dinaminė svetainė

dynamic-link library

dinaminė biblioteka


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z