Anglų

Lietuvių

tab

ąselė

 

kortelė

Tab

Tab // klaviatūroje

 

tabuliavimo klavišas

tab

tabuliavimo žymė

tab bar

kortelių juosta

tab character

tabuliavimo ženklas // koduotėse žymimas TAB

tab key

tabuliavimo klavišas

tab leader

tabuliavimo užpildas

tab mark

tabuliavimo žymė

tab stop

tabuliavimo pozicija

tabbed browsing

kortelinis naršymas

tabbed page

tinklalapis kortelėje

table

lentelė

table alignment

lentelės lygiuotė

table control

lentelės valdiklis

table filter

lentelės filtras

table name

lentelės pavadinimas

table of contents

turinys

table style

lentelės stilius

table wizard

lentelių vediklis

tablet

planšetinis kompiuteris // sin. planšetė

tablet PC

planšetinis kompiuteris // sin. planšetė

tabstep

tabuliavimo žingsnis

tabstop

tabuliavimo pozicija

tabulation character

tabuliavimo ženklas

tabulator

tabuliatorius // elektromechaninis skaičiavimo įrenginys

tabulator character

tabuliavimo ženklas // koduotėse žymimas TAB

tactile keyboard

jutiklinė klaviatūra

tactile mouse

jutiklinė pelė

tag

etiketė

 

žymė

 

gairė

tag icon

gairės ženklelis

tagged

pažymėtas

 

suženklintas

tagged text

suženklintasis tekstas

tagging

žymėjimas

tail bits

galiniai bitai

tamper detection

klastotės aptikimas

tap

paliesti

tap and hold

paliesti ir palaikyti

tape

juosta

tape backup

juostinė atsarginė kopija

tape cartridge

juostos kasetė

tape-out condition

juostos pabaigos situacija

TAR file

TAR failas

tarball

TAR pakas

target

tikslinis

 

paskirtis

 

paskirties vieta

target device

paskirties įrenginys

target directory

paskirties aplankas

target disk

paskirties diskas

target file

paskirties failas

target folder

paskirties aplankas

target frame

paskirties kadras

target language

vertimo kalba

 

lokalizavimo kalba

target location

paskirties vieta

task

užduotis

task bar

užduočių juosta

task control

užduočių valdymas

task swapping

užduočių sukeitimas

task switching

užduočių perjungimas

task view

užduočių rodinys

taskbar

užduočių juosta

TB

TB // terabaitas

TCL

patikimų liudijimų sąrašas

TCP/IP

TCP/IP protokolas

teachware

mokymo programinė įranga

teal

tamsiai žydra // spalva

team

komanda

team owner

komandos šeimininkas

teamwork

komandinis darbas

tear-off menu

įkeliamasis meniu

 

slankusis meniu

technical design

techninis projektas

technical support

techninė priežiūra

technique

technika

technology

technika

 

technologija

telebanking

nuotolinė bankininkystė

telecommunication

telekomunikacija

teleconferencing

telekonferencija

teleprocessing

nuotolinis apdorojimas

teletext

teletekstas

teletypewriter

teletaipas

telnet

telnetas

temp dir

laikinasis aplankas

temp folder

laikinasis aplankas

template

šablonas

temporal error

laikinoji klaida

temporary directory

laikinasis aplankas

temporary file

laikinasis failas

temporary folder

laikinasis aplankas

temporary soft font

laikinasis įkeliamasis šriftas

terabyte

terabaitas // TB

term

terminas

 

termas

term and definition list

sąrašas su įtraukomis // HTML formatas

terminal

terminalas

terminal classroom

terminalų klasė

terminal emulator

terminalo emuliatorius

terminate

baigti

 

nutraukti

termination

baigtis

terminator

terminatorius

test

bandymas

 

bandyti

 

testuoti

 

testas

 

testavimas

test bench

bandymų stendas

test data generator

testavimo duomenų generatorius

test failed

testas nepavyko

test version

testuojamoji versija

testing

testavimas

text

tekstas

 

tekstinis (-ė)

text alignment

teksto lygiuotė

text animation

teksto animacija

text block

teksto blokas

text box

teksto langelis

text color

teksto spalva

text direction

teksto kryptis

text document

tekstinis dokumentas

text editor

rašyklė, tekstų rengyklė

text extraction

teksto ištraukimas

 

tekstinis laukas

text file

tekstinis failas

text format

teksto formatas

text formatting

teksto formatavimas

text justification

teksto lygiuotė

text merging

teksto įdėjimas

text message

SMS žinutė

 

tekstinė žinutė

text mode

tekstinė veiksena

text orientation

teksto orientacija

text processor

rašyklė, tekstų rengyklė

text segment

teksto segmentas

text segmentation

teksto segmentavimas

text transfer

tekstinis siuntimas

text wrap

teksto laužymas

text wrapping

apgaubimas tekstu

textbox

teksto langelis

texture

tekstūra

theme

apipavidalinimas

theme-based search

teminė paieška

thermal printer

terminis spausdintuvas

thesaurus

tezauras

thesis

tezės

 

mokslinis straipsnis

 

disertacija

thick

pastorintas (-a)

third party

trečioji šalis

third party cookie

svetimas slapukas

thousands separator

tūkstančių skirtukas

thread

gija

thread messages

grupuoti pagal gijas

three dimensional sound

erdvinis garsas

three-dimensional array

trimatis masyvas

three-dimensional spreadsheet

trimatė skaičiuoklė

three-dimensional table

trimatė lentelė

three-dimensional user interface

trimatė sąsaja, erdvinė sąsaja

three-point edition

tritaškis įterpimas

thumb drive

atmintukas

thumb keyboard

nykštinė klaviatūra

thumb typing

nykštinis rinkimas

thumbnail

miniatiūra

tickmark

padala

TIFF

TIFF formatas

tight wrapping

glodusis apgaubimas

tilde

riestinis kirtis

 

tildė // ~

tile

išklotinė

 

išdėstyti išklotine

 

iškloti

 

plytelė

tile horizontal

iškloti horizontaliai

tile horizontally

iškloti horizontaliai

tile vertical

iškloti vertikaliai

tile vertically

iškloti vertikaliai

tile-based interface

plytelinė sąsaja

tilled menu

plytelinis meniu

tilt

kreipti

 

pasvirti

time

laikas

 

trukmė

time delay

laiko tarpas

time elapsed

praėjęs laikas

time format

laiko formatas

time quantum

laiko kvantas

time remaining

likęs laikas

time scale

laiko mastelis

time separator

laiko skirtukas

time server

laiko serveris

time slice

laiko kvantas

 

laiko tarpas

time slicing

laiko kvantavimas

time slot

laiko tarpas

time stamp

laiko žyma

time zone

laiko juosta

time-division multiplexing

laikinis tankinimas

timeline

laiko skalė

 

kronika // feisbuke

timeout

baigėsi laikas

timeout

baigėsi laikas

 

laukimo laikas

 

laiko limitas

 

skirtasis laikas

 

skirtojo laiko pabaiga

timer

laikmatis

time-sharing

laiko skirstymas

time span

laiko tarpas, trukmė

timestamp

laiko žyma

timetable

tvarkaraštis

timing

taktavimas

 

sinchronizavimas

timing frequency

taktų dažnis

tip

patarimas

tip of the day

dienos patarimas

title

titulas

 

pavadinimas

 

antraštė

title bar

pavadinimo juosta

 

lango antraštės juosta

title case

iš didžiųjų raidžių

title slide

antraštinė skaidrė

TLD

aukščiausiojo lygio domenas

TLS

TLS protokolas

TM

vertimo atmintis, VA

TMX

TMX formatas

To:

Kam: // el. laiško antraštėje

TOC

turinys

todo

darbas

to-do

darbas

toggle

perjungti

 

perjungiklis

 

sukeisti

toggle button

perjungimo mygtukas

toggle key

perjungimo klavišas

toggled menu item

perjungiamasis meniu elementas

token

estafetės paketas

 

leksema

 

prieigos raktas

 

saugumo priemonė

token bus network

estafetinis magistralinis tinklas

token network

estafetinis tinklas

token ring network

estafetinis žiedinis tinklas

tolerance

tolerancija

 

leistinasis nuokrypis

tone

toninis (-ė)

tone compression

atspalvių glaudinimas

tone signal

toninis signalas

toner

dažai

toner cartridge

dažų kasetė

toner low

baigiasi dažai

tool

įrankis

 

priemonė

tool bar

įrankių juosta

toolbar

įrankių juosta

 

priemonių juosta

 

mygtukų juosta

toolbox

parankinė

 

priemonių komplektas

toolkit

priemonių komplektas

tooltip

patarimas

 

mygtuko etiketė

top

viršus

 

viršutinis (-ė)

top 10

10 pirmųjų // geriausių, populiariausų...

top 100

100 pirmųjų // geriausių, populiariausių...

top alignment

viršutinė lygiuotė

top border

viršutinė kraštinė

top level domain

aukščiausiojo lygio domenas

top down

smulkinamasis // metodas, projektavimas, programavimas

top-down coding

smulkinamasis programavimas

top-down design

smulkinamasis projektavimas

top-down programming

smulkinamasis programavimas

topic

tema

total battery power remaining

akumuliatoriaus įkrova

total bill

visa kaina

touch interface

jutiklinė sąsaja

touch pad

jutiklinis kilimėlis

touch pen

jutiklinis rašiklis

touch screen

jutiklinis ekranas

touch screen keyboard

jutiklinė ekraninė klaviatūra

touch surface

jutiklinis paviršius

touch type tutor

klaviatūros treniruoklė

touch typing

aklasis teksto rinkimas

touchpad

jutiklinis kilimėlis

touch-sensitive screen

jutiklinis ekranas

trace

sekti

 

žymėti

 

pėdsakas

trace changes

taisymų žymėjimas

traced change

žymėtasis keitinys

tracer

sekiklis

track

sekti

 

disko takelis

track ball

rutulinis manipuliatorius

track changes

keitinių žymėjimas

trackball

rutulinis manipuliatorius

tracked changes

žymėtieji keitiniai

tractor

popieriaus traukiklis

trade mark

prekės ženklas

trade mark sign

prekės ženklas

trademark

prekės ženklas

traffic

srautas

 

eismas

traffic route

srauto maršrutas

trailing blank spaces

galiniai tarpai

trailing blanks

galiniai tarpai

trailing period

galinis taškas // skaičiaus pabaigoje

trailing spaces

galiniai tarpai // eilutės pabaigoje

trailing zeroes

galiniai nuliai

trainer

treniruoklė

training game

mokomasis lošimas

 

mokomasis žaidimas

training program

treniruoklė

transaction

operacija

 

sandoris

transceiver

siųstuvas-imtuvas

transcoding

perkodavimas

transcription

transkripcija

transfer

perdavimas

 

perduoti

transfer rate

duomenų perdavimo sparta

transformational grammar

transformacinė gramatika

transient

laikinas

 

trumpalaikis

transition

virsmas

translation

vertimas

 

transliavimas // programavime

translation error

vertimo klaida

translation memory

vertimo atmintis

TMX

TMX formatas

translation unit

vertimo vienetas

translator

vertėjas // asmuo

 

vertyklė // programa

translator

transliatorius // programos

translator credit

padėka vertėjui

transliteration

transliteracija

transmission

perdavimas

transparency

skaidrumas

transparency scanner

skaidrių skeneris

transparent

skaidrus (-i)

transparent code

skaidrusis kodas

transparent interface

skaidrioji sąsaja

transport layer

transporto lygmuo

transpose

transponuoti

trapdoor

užpakalinės durys

trash

šiukšlinė

 

šiukšlės

tray

dėklas

treat as filled

fiktyvusis užpildas

treble

aukšti tonai

tree

medis

trial copy

laikinasis egzempliorius

trial version

laikinoji versija

trial-end-errors approach

bandymų ir klaidų metodas

trigger

paleidiklis

 

paleisti

Trojan horse

Trojos arklys

troubleshooting

trikčių šalinimas

true

teisingas (-a)

 

tiesa

true colors

tikrosios spalvos

true statement

teisingas teiginys

truncation

atmetimas

trust

pasitikėti

 

patikėjimas

trusted

patikimas (-a)

trusted CA

patikima liudijimų įstaiga

trusted certificate

patikimas liudijimas

trusted certificate authority

patikima liudijimų įstaiga

trusted certificate list

patikimų liudijimų sąrašas

truth table

teisingumo lentelė

truth value

loginė reikšmė

try again

bandyti vėl

TUI

jutiklinė sąsaja

tuner

radijo imtuvas

Turing computer

Tiuringo mašina

turn off

išjungti

turn on

įjungti

turner

vartiklis

tutor

kuratorius

tweet

tviterio žinutė

twisted pair

susuktoji laidų pora

twisted pair-wire

susuktoji laidų pora

twisted wire

susuktasis laidas

Twitter

tviteris

 

socialinis tinklas „Twitter“

two sided printer

abipusis spausdintuvas

two sided printing

abipusis spausdinimas

two way alternate connection

pakaitinis dvipusis ryšys

two-dimensional array

dvimatis masyvas

two-out-of-five code

kodas „2 iš 5“

two-pass assembler

dviejų praginų asembleris

two-pass compiler

dviejų praginų kompiliatorius

two-point edition

dvitaškis įterpimas

two-way arrow

dvikryptė rodyklė

two-way list

dvikryptis sąrašas

two-way simultaneous communication

vienalaikis dvipusis ryšys

two-way trust

abipusis pasitikėjimas

type

rašyti

 

rinkti // tekstą

 

tipas // duomenų

 

surinkti // tekstą

type family

garnitūras, šriftų šeima

type font

šriftas

type style

šrifto stilius

type-checking

tipų kontrolė

typeface

garnitūras, šriftų šeima

typeface family

garnitūrų šeima

typewriter

rašomoji mašinėlė

typing

rinkimas // teksto

typing error

rinkimo klaida

typo

rinkimo klaida


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z