Anglų

Lietuvių

ubiquitous

visur esantis

ultrasound

ultragarsas

umbrella term

skėtinis terminas

umlaut

umliautas // du taškai virš raidės

unambiguous

vienareikšmis

unambiguous grammar

vienareikšmė gramatika

unary operation

vienvietė operacija

unauthorized access

neleidžiamoji prieiga

unavailable

nėra

 

nepasiekiamas (-a)

 

neprieinamas (-a)

unbalanced parantheses

neporiniai skliaustai

unbalanced paranthesis

neporinis skliaustas

unblock

atblokuoti

uncheck

naikinti žymėjimą

uncomment

naikinti komentarą

uncompatible

nederantis (-i), nesuderintas (-a)

uncompressed

nesuglaudintas

uncompression

išskleidimas

unconditional branch

besąlygis nukreipimas

unconditional jump

besąlygis nukreipimas

uncover

atidengti

 

atidengimas

uncover down

atidengti žemyn

uncover left

atidengti kairėn

uncover right

atidengti dešinėn

uncover up

atidengti aukštyn

undefined

neapibrėžtas

undefined variable

neapibrėžtas kintamasis

undelete

grąžinti pašalintą

under construction

tinklalapis tvarkomas

underflow

atvirkštinis perpildymas

underflow exception

atvirkštinio perpildymo situacija

underline

pabraukimas

underline style

pabraukimo stilius

underscore

pabraukimas

 

pabraukimo brūkšnys // _

underway

vykdomas (-a)

undisclosed recipient

nenurodytas gavėjas

undo

atšaukti

undo brush

trintukas

undo history

atšaukimų žurnalas

 

atšaukimo sąrašas

undo list

atšaukimo sąrašas

unencoded

nekoduotas

unencrypted

nešifruotas

unerase

atkurti pašalintą

unexpected

netikėtas (-a)

unexpected error

netikėta klaida

unfold

suskleisti klostę

unfold button

klostės suskleidimo mygtukas

unformatted text

neformatuotas tekstas

unfreeze panes

panaikinti polangių fiksavimą

ungroup

panaikinti grupavimą

 

išgrupuoti

ungroup columns

panaikinti stulpelių grupavimą

ungroup rows

panaikinti eilučių grupavimą

unhandled exception

neapdorojamoji išimtinė situacija

unhide

rodyti

unicast

transliavimas individualiais adresais

Unicode

unikodas // koduotė

 

„Unicode“ // konsorciumas

Unicode normalization

unikodo ženklų normalizavimas

Unicode text

tekstas unikodu

unidirectional

vienkryptis (-ė)

unidirectional language

vienkryptė kalba

unidirectional list

vienkryptis sąrašas

Uniform Resource Identifier

universalusis ištekliaus identifikatorius

uniform resource locator

universalusis adresas

Uniform Resource Name

universalusis ištekliaus vardas

unindent

šalinti įtraukas

uninstall

išdiegti

uninstaller

išdiegyklė

uninterruptible power supply

nenutrūkstamo maitinimo šaltinis

union

sąjunga // loginė operacija

uniprocessor configuration

vienaprocesorė konfigūracija

unique key

individualusis raktas

unique name

unikalusis vardas

unit

vienetas

 

įtaisas

 

blokas

universal language

universalioji kalba

universal locator address

universalusis adresas

universal resource locator

universalusis adresas

universal serial bus

universalioji magistralė, USB magistralė

universal time

pasaulinis laikas, Grinvičo laikas

UNIX

operacinė sistema UNIX

unknown

nežinomas (-a)

unknown error

nežinoma klaida

unlike

atšaukti patiktuką // feisbuke

unlimited

neribotas

unlink

atsieti

unload

iškelti

unlock

atsklęsti

unmark

panaikinti žymėjimą

unmoderated

neprižiūrimas (-a)

unmoderated mailing list

neprižiūrima pašto grupė

unmoderated newsgroup

neprižiūrima naujienų grupė

unmute

įjungti garsą

unnamed

be pavadinino

 

bevardis

unpack

išpakuoti

unpacked data

išpakuotieji duomenys

unprotect

panaikinti apsaugą

unreachable

nepasiekiamas

unread message

neskaitytas pranešimas

 

neskaitytas laiškas

unread thread

neskaityta gija

unreadable

neperskaitomas (-a)

unregister

išregistruoti

unsave

pašalinti // įrašytą, išsaugotą

unsaved

neįrašytas

 

neišsaugotas

unselect

panaikinti atranką

 

panaikinti žymėjimą

unshare

panaikinti bendrumą

unsigned

be ženklo // skaičius

unsorted

nerikiuotas

 

nerūšiuotas

unspacified

nenurodytas

unsubscribe

atsisakyti prenumeratos

 

išregistruoti

untitled

bevardis (-ė)

unusable

nenaudotinas

unused

nenaudojamas

unverified

nepatikrintas

unversioned

neturintis versijų

unzip

išpakuoti

up

aukštyn

up to date

naujausias (-ia)

update

naujinti // atnaujinti (programą)

 

koreguoti // pakoreguoti (renginį)

 

naujinys

 

naujinimas

upgrade

naujovinimas

upload

nusiųsti

 

siunta

 

išsiųsti

upload as

nusiųsti kaip

upper boundary

viršutinis rėžis

upper case

antrasis lygis // klaviatūros

upper tray

viršutinis dėklas // spausdintuvo

uppercase letter

didžioji raidė

UPS

nenutrūkstamo maitinimo šaltinis

upstream

išsiuntimo srautas

uptime

veiksnumo koeficientas

upward compatibility

perspektyvinis suderinamumas

urgent

skubus // pvz., laiškas

URI

universalusis ištekliaus identifikatorius

URL

universalusis ištekliaus adresas

 

universalusis adresas

URN

universalusis ištekliaus vardas

usability

tinkamumas

usability metrics

tinkamumo metrika

usability testing

tinkamumo testavimas

USB

universalioji magistralė, USB jungtis

USB device

įtaisas su universaliąja jungtimi

USB drive

atmintukas

USB flash drive

atmintukas

USB hub

universaliosios jungties šakotuvas

USB memory token

atmintukas

USB port

universalioji jungtis, USB jungtis

USB printer

spausdintuvas su universaliąja jungtimi

USB stick

atmintukas

use

naudoti // įrankius, aparatūrą, programas

 

vartoti // maistą, vaistus, kalbą

use HTML

naudoti HTML

Usenet

Usenet tinklas

user

abonentas

 

naudotojas // kompiuterio, programos, įrenginio

 

vartotojas // maisto, vaistų, kalbos

 

lankytojas // interneto svetainės

 

narys // socialinio tinklo

 

skaitytojas // bibliotekos

user dictionary

asmeninis žodynas

user expierence

naudotojo potyris

user friendly

patogus (-i) // sin. draugiškas (-a)

user interface

sąsaja su žmogumi

user name

abonento vardas

 

paskyros vardas

 

prisijungimo vardas

 

registracijos vardas

user profile

naudotojo profilis

user status

pokalbių dalyvio būsena

UTC

suderintasis pasaulinis laikas

UTF-16 encoding

UTF-16 kodavimas

UTF-8 encoding

UTF-8 kodavimas

utility

paslaugų programa

utility program

paslaugų programa

UX

naudotojo potyris


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z