Anglų

Lietuvių

object

objektas

object code

objektinis kodas

object embedding

objekto įdėjimas

object linking

objekto susiejimas

object module

objektinis modulis

object program

objektinė programa

object signing

objektų pasirašymas

object-oriented

objektinis (-ė)

object-oriented database

objektinė duomenų bazė

object-oriented design

objektinis projektavimas

object-oriented graphics

objektinė grafika

 

vektorinė grafika

object-oriented interface

objektinė sąsaja

object-oriented programming

objektinis programavimas

object-oriented programming language

objektinė programavimo kalba

object-signing certificate

objektų pasirašymo liudijimas

oblique

pasviras (-a)

oblique font

pasvirasis šriftas

observability

stebimumas

observer

stebėtojas

obsolete

nebenaudojamas (-a)

 

pasenęs

occur

įvykti

 

pasitaikyti

occurrence

atvejis

 

įeitis

OCR

optinis ženklų atpažinimas

OCSP

liudijimų galiojimo patikros protokolas

octal number

aštuonetainis skaičius

octet

oktetas

odd

nelyginis (-ė)

 

papildomas (-a)

odd-even check

lyginumo kontrolė

off

atjungtas (-a)

off-duty

neįjungtas (-a)

office

raštinė, įstaiga, biuras

office pack

raštinės programų paketas

offline

atjungtas (-a)

 

atsijungęs (-usi)

 

namie

off-line mode

autonominė veiksena

offline status

atjungties būsena

offset

poslinkis

offset chart

išpjovinė diagrama

ogonek

nosinė // diakritinis ženklas

OK

gerai

OLE

OLE technologija

olive

alyvuogių // spalva

omit

neįtraukti

 

praleisti

OMR

optinis žymenų skaitytuvas

on

įjungtas (-a)

 

prijungtas (-a)

on click

spustelėjus

ON statement

išimtinės situacinis sakinys

on top

viršuje

on/off

įjungti arba išjungti

 

įj. (išj.)

on/off line indicator

prisijungimo indikatorius

onboard computer

bortinis kompiuteris

one out of ten code

kodas „vienas iš dešimties“

one to many correspondence

daugiareikšmė atitiktis

one to many relationship

daugiareikšmis sąryšis

one to one correspondence

vienreikšmė atitiktis

one to one relationship

vienreikšmis sąryšis

one-digit adder

vienskiltis sudėtuvas

one-pass compiler

vienos praginos kompiliatorius

one-point edition

vientaškis įterpimas

one-shot job

vienkartinė užduotis

one-time password

vienkartinis slaptažodis

one-way communication

vienpusis ryšys

one-way list

vienkryptis sąrašas

one-way trust

vienpusis pasitikėjimas

one-way-only channel

vienkryptis kanalas

online

tinkle

 

tinklinis (-ė)

 

prisijungęs // prie tinklo

 

tiesiogiai // internetu, telefonu

 

internetinis (-ė)

 

prijungtas (-a)

online book

internetinė knyga

online certificate status protocol

liudijimų galiojimo patikros protokolas // sin. protokolas OCSP

online collaboration

bendradarbiavimas tinkle

online community

internetinė bendruomenė

on-line database

tinklinė duomenų bazė

online environment

internetinė aplinka

online game

internetinis žaidimas

online help

pagalba internetu

 

internetinis žinynas

online information service

internetinė informacijos paslauga

on-line operation

veikimas prisijungus

online status

prijungties būsena

online storage

internetinė laikmena

online support

palaikymas internetu

on-off switch

perjungiklis

on-screen keyboard

ekraninė klaviatūra

ontology

ontologija

opacity

neskaidrumas

opaque

neskaidrus (-i)

open

atverti

 

atviras (-a)

open access

atviroji prieiga

open architecture

atviroji architektūra

open as read only

atverti tik skaitymui

open connection

užmegzti ryšį

open content

atvirasis turinys

open format

atvirasis formatas

open graphics library

atviroji grafikos biblioteka

open horizontally

atverti horizontaliai

 

horizontalusis atvėrimas

open learning

atvirasis mokymasis

open protocol

atvirasis protokolas

open source

atviroji programinė įranga

open source license

atvirosios programinės įrangos licencija

open source program

atviroji programa

open source software

atviroji programinė įranga

open standard

atvirasis standartas

open system

atviroji sistema

open vertically

atverti vertikaliai

 

vertikalusis atvėrimas

open-ended

išplečiamas (-a)

openness

atvirumas

operand

operandas

operand register

operando registras

operating environment

operacinė aplinka

operating mode

veiksena

operating system // OS

operacinė sistema

operating system crash

operacinės sistemos strigtis

operating system hang

operacinės sistemos strigtis

operating system hangup

operacinės sistemos strigtis

operation

veikimas

 

operacija

operation mode

veiksena

operator

operacijos ženklas

 

operatorius

operator overloading

operacijų ženklų daugiareikšmiškumas

operator precedence

operacijų prioritetas

operator priority

operacijų prioritetas

opt in

sutikti

opt-in

sutikti

opt out

atsisakyti

opt-out

atsisakyti

optical cable

optinis kabelis

optical character recognition

optinis ženklų atpažinimas

optical connector

optinė jungtis

optical fiber

šviesolaidis

optical fibre

optinė skaidula

 

šviesolaidis

optical mark reader

optinis žymenų skaitytuvas

optical mouse

optinė pelė

optical-fiber connector

šviesolaidžio jungtis

optical-mechanical mouse

optinė-mechaninė pelė

optimization

optimizavimas

optimize

optimizuoti

optimizer

optimizatorius

optimizing

optimizavimas

optimizing compiler

optimizuojantysis kompiliatorius

option

parametras

 

parinktis

option bar

parinkčių juosta

option button

akutė

optional

nebūtinas (-a)

 

neprivalomas (-a)

 

papildomas (-a)

 

pasirinktinis (-ė)

optional argument

nebūtinasis argumentas

optional hyphen

skiemenavimo brūkšnelis

 

kėlimo ženklas

optional parameter

nebūtinasis parametras

OR

ARBA // loginė operacija

order

eilė

 

užsakymas

 

tvarka

ordering sequence

rikiavimo eilė

ordinal

kelintinis // skaičius

ordinal data type

diskretusis duomenų tipas

ordinal number

eilės numeris

 

kelintinis skaičius

organization

organizacija

organize

tvarkyti

organizer

tvarkytuvė

orientation

orientacija

oriented graph

orientuotasis grafas

original

originalus (-i)

original sender

pirminis siuntėjas

originating node

siunčiantysis mazgas

orphan control

liekamųjų eilučių tvarkymas // sin. liekšių tvarkymas

orphan file

pamestas failas

orphan line

liekamoji eilutė

OSI

lygmeninis tinklų modelis

OTP

vienkartinis slaptažodis

out of memory

trūksta atminties

out of paper

nebėra popieriaus

outbound call

išsiunčiamasis skambutis

outbound channel

duomenų išsiuntimo kanalas

outbox

išsiunčiami laiškai

 

siuntos

 

siunčiamų laiškų aplankas

outcome

baigtis

 

rezultatas

outcomming call

išsiunčiamasis skambutis

outdated

pasenęs (-usi)

outdent

atvirkštinė įtrauka

outgoing

išsiunčiamas (-a)

outgoing call

išsiunčiamasis skambutis

outgoing cookie

išsiunčiamas slapukas

outgoing data

išsiunčiamieji duomenys

outgoing mail

išsiunčiamieji laiškai

outgoing mail server

laiškų išsiuntimo serveris

outgoing message

išsiunčiamasis laiškas

outline

kontūras

 

eskizas

 

metmenys

outline font

kontūrinis šriftas

outline level

struktūrinis lygis

out-of-sync state

asinchroninė būsena

output

išvedimas

 

rezultatas (-ai)

 

išvedinys

 

išvesti

output data

išvedimo duomenys

output device

išvedimo įrenginys

output file

rezultatų failas

output redirection

išvesties peradresavimas

outside

išorė

 

išorinis (-ė)

outside border

išorinė kraštinė

outside page border

puslapio kraštas

outsourcing

užsakomosios paslaugos

outward

išorėn

outward by ring

išorėn žiedu

overall score

bendrasis įvertis

owerflow

perpilda // sin. perpildymas

 

perpildyti

overflow area

perpildos sritis

overflow exception

perpildymo situacija

overhead information

pridėtinė informacija

overlap

persikloti

 

užkloti

overlay

užkloti

 

užklojimas

overlay area

užklojamoji sritis

overlay program

užklojamoji programa

overlaying

užklojamas (-a)

overlaying menu

užklojamasis meniu

overload

daugiareikšmiškumas

overloaded operator

daugiareikšmis operacijos ženklas

 

operacijos ženklo daugiareikšmiškumas

overloading

daugiareikšmiškumas

overprint

užspausdinti // „ant viršaus“

overprinting

užspausdinimas

override

pakeisti

 

nustelbti

overrun error

perkrovos klaida

overtype

pakeisti

overtype mode

keitimo veiksena

overview

apžvalga

overview

apžvelgti

overwrite

pakeisti

overwrite mode

keitimo veiksena

owner

savininkas

 

valdytojas

 

šeiminikas


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z