Anglų

Lietuvių

l10n

lokalizavimas

 

lokalizacija

label

etiketė

 

žymė

label constant

žymės konstanta

lag

delsa

lamer

nevykėlis

LAN

vietinis tinklas

landing area

galvutės kontaktinė aikštelė

landing page

įėjimo tinklalapis

landing zone

galvutės kontaktinė aikštelė

landscape

gulsčias // lapas

language

kalba

language code

kalbos kodas

language corpus

tekstynas

language engineering

kalbų inžinerija

language ID

kalbos identifikatorius

language name

kalbos pavadinimas

language norm

kalbos norma

language recognition

kalbos atpažinimas

language related

susijęs su kalba

language settings

kalbos nuostatos

language subset

kalbos poaibis

 

pokalbė

language-specific letter

savitoji raidė

language user

kalbos vartotojas

laptop computer

nešiojamasis kompiuteris

large icon

didelė piktograma

large scale integration

didelė integracija

laser connection

lazerinis ryšys

laser mark

lazerinis žymėjimas

laser mouse

lazerinė pelė

laser printer

lazerinis spausdintuvas

last modified

paskutinių keitimų data

last name

pavardė

last visited

paskutinio lankymo data

last-in first-out

dėklas // duomenų tipas

late binding

dinaminis saistymas

latency

delsa

Latin

lotynų // koduotė

Latin 1

lotynų 1-oji // koduotė V. Europos kalboms

Latin 13

lotynų 13-oji // koduotė lietuvių ir latvių kalboms

Latin alphabet

lotynų abėcėlė

Latin extended

lotynų abėcėlės plėtinys // unikode

Latin extended additional

lotynų abėcėlės papildomas plėtinys // unikode

Latin script

lotynų rašmenys

Latin square

lotyniškasis kvadratas

launch

paleisti

 

paleistis

launch pad

paleidimo skydelis

launcher

paleidyklė

layer

sluoksnis

 

lygmuo

layered architecture

lygmeninė architektūra

layered graphics

sluoksninė grafika

layered interface

lygmeninė sąsaja

layered net model

lygmeninis tinklų modelis

layout

išdėstymas

 

maketas

LCD

skystakristalis

LCD display

skystakristalis monitorius

LCD monitor

skystakristalis monitorius

LCD projector

skystakristalis projektorius

LDAP

LDAP protokolas

LE

didėjantys baitai // unikode

leader character

užpildo rašmuo

leading blank spaces

priekiniai tarpai

leading blanks

priekiniai tarpai

leading byte

priekinis baitas

leading spaces

priekiniai tarpai

leading zeroes

priekiniai nuliai

leaf

lapas

learn more

sužinoti daugiau // sin. išsamiau

learning asset

mokymosi komponentas

learning content management system

mokymosi turinio tvarkymo sistema

learning management system

mokymosi tvarkymo sistema

learning object

mokymosi objektas

leased channel

nuomojamasis kanalas

leased line

nuomojamoji linija

least significant character

mažiausiai reikšmingas ženklas

leave comments

komentuoti

LED

šviesos diodas

left alignment

kairinė lygiuotė

left arrow

rodyklė kairėn

left indent

kairioji įtrauka

left justification

kairinė lygiuotė

left margin

kairioji paraštė

left-hand justification

kairinė lygiuotė

leftmost character

kairiausias ženklas

leg

šaka

legacy

pasenęs (-usi)

legacy software

pasenusi programinė įranga

legend

sutartiniai ženklai

 

sutartiniai žymėjimai

 

legenda

legibility

įskaitomumas

length

ilgis

lenses

objektyvas // fotoaparato

less

mažesnis (-ė)

 

mažiau

less contrast

mažesnis kontrastas

 

mažinti kontrastą

less-than-sign

ženklas mažiau // <

letter

laiškas

 

litera

 

raidė

letter paper format

laiškinio popieriaus formatas

letter quality

laiškinė kokybė

letterlike symbols

į raides panašūs ženklai

level

lygis

 

lygmuo

level 2 key

antrojo lygio klavišas // Lyg2

level 3 key

trečiojo lygio klavišas // Lyg3

leveraging

pakartotinis panaudojimas

lexical analysis

leksikos analizė

lexical error

leksikos klaida

lexicographic sorting

leksikografinis rikiavimas

library

biblioteka

library user

bibliotekos skaitytojas

license

licencija

license agreement

licencijos sutartis

life cycle

gyvavimo ciklas

LIFO

dėklas // abstraktusis duomenų tipas

ligature

ligatūra

light

šviesa

light pen

šviesplunksnė, šviesinis rašiklis

light stylus

šviesplunksnė, šviesinis rašiklis

light version

mažoji versija

light-emitting diode

šviesos diodas

lightness

šviesumas

 

šviesis // šviesos parametras

lightwave cable

šviesolaidinis kabelis

lightweight

supaprastintas (-a)

like

patiktukas // feisbuke

 

žymėti patiktuku // feisbuke

lime

citrininė // spalva

limit

riba

 

riboti

limited availability

ribotasis prieinamumas

line

linija

 

eilutė

line adapter

linijos adapteris

line bandwidth

linijos pralaidumas

line bit rate

linijos pralaidumas

line break

eilutės lūžis

 

teksto laužymas

line chart

linijinė diagrama

line color

linijos spalva

line down

eilute žemyn

line editor

eilutinė rašyklė

line jaggedness

linijų rantytumas

line number

eilutės numeris

line printer

eilutinis spausdintuvas

line separator

horizontalė

line spacing

eilučių intervalas // ne tarpas!

line style

linijos stilius

line to debug

koreguotina eilutė

line up

eilute aukštyn

line weight

linijos storis

line width

linijos storis

line wrap

eilutės skaidymas

linear

tiesinis (-ė)

linear menu

nuoseklusis meniu

linear search

nuoseklioji paieška

linear video editing

nuoseklusis vaizdų apdorojimas

line-by-line check

tikrinimas paeilučiui

line-by-line comparison

lyginimas paeilučiui

linewise

eilutinis

linguistic testing

kalbinis testavimas

link

nuoroda

 

saistyti

 

susieti

 

saitas

link time

saistymo metas

link to file

susieti su failu

linkage editor

saistyklė

linked

susietas (-a)

linked list

susietasis sąrašas

linked object icon

susietojo objekto piktograma

linked operation

susietoji operacija

LinkedIn

linkedinas // soc. tinklas

 

„LinkedIn“ // portalas

linker

saistyklė

linking

saistymas

linking time

saistymo trukmė

Linux

linuksas

 

operacinė sistema „Linux“

Linux-based

linuksinis (-ė)

Linux-based application

linuksinė programa

Linux application

linuksinė programa

liquid crystal display

skystakristalis monitorius

liquid crystal monitor

skystakristalis monitorius

Lisp

kalba „Lisp“, lispo kalba

list

sąrašas

 

išvardyti

list box

sąrašo laukas

 

sąrašo langelis

list bulleting

sąrašo ženklinimas

list numbering

sąrašo numeravimas

list separator

sąrašo skirtukas

lister

žiūryklė

listing

sąrašas

listing

spaudinys

lite version

mažoji versija

literal

literalas

literal constant

literalinė konstanta

literal translation

pažodinis vertimas

Lithuanian alphabet

lietuvių kalbos abėcėlė

lithuanization

lietuvinimas

little endian

didėjantys baitai

live netcasting

tiesioginis transliavimas internetu

live video

tiesioginis vaizdo transliavimas

load

įkelti

 

apkrova

load and go

įkelti ir paleisti

load balancer

apkrovos išlygintuvas

load balancing

apkrovos išlyginimas

load from query

įkelti iš užklausos

load weight

apkrovos intensyvumas

loadable font

kėlusis šriftas

loadable module

kėlusis modulis

loader

įkėlyklė

loading operation

įkėlimo operacija

local

vietinis (-ė)

local area network

vietinis tinklas

local area network administrator

vietinio tinklo administratorius

local call

vietinis skambutis

local computer

vietinis kompiuteris

local directory

vietinis aplankas

local folder

vietinis aplankas

local host

vietinis serveris

local name

vidinis vardas

 

vietinis vardas

local user

vietinis abonentas

 

vietinis naudotojas

local variable

vietinis kintamasis // programoje

locale

lokalė

locale ID

lokalės identifikatorius

localization

lokalizavimas

 

lokalizacija

localization comment

lokalizacijos komentaras

localization error

lokalizacijos klaida

localization note

lokalizacijos komentaras

localization resources

lokalizuojamieji ištekliai

localization software

lokalizavimo programinė įranga

localization test

lokalizacijos testas

 

lokalizacijos testavimas

localization tools

lokalizavimo programinė įranga

locate

nustatyti vietą

location

vieta, adresas

location bar

adresų juosta

lock

blokavimas

 

blokuotė

 

užrakinti

 

užsklęsti

lock anchor

pririšti

lock document

užsklęsti dokumentą

locked

užblokuotas (-a)

 

užsklęstas (-a)

locked cell

užsklęstasis langelis

lockout

blokavimas

log

žurnalas

log in

prisijungti

 

registravimasis į seansą

log off

atsijungti

 

išregistruoti

log on

prisijungti

 

registravimasis į seansą

 

registruoti

log out

atsijungti

 

išregistruoti

log window

žurnalo langas

logic error

loginė klaida

logic function

loginė funkcija

logic operation

loginė operacija

logic programming

loginis programavimas

logic search

loginė paieška

logic value

loginė reikšmė

logical

loginis

logical constant

loginė konstanta

logical device

loginis įtaisas

logical drive

loginis diskas

 

loginis kaupiklis

logical error

loginė klaida

logical expression

loginis reiškinys

logical function

loginė funkcija

logical gate

loginis elementas

logical operation

loginė operacija

logical search

loginė paieška

logical value

loginė reikšmė

logical variable

loginis kintamasis

login

prisijungti

login error

prisijungimo klaida

login name

registracijos vardas

login script

prisijungimo skriptas

logo

logotipas

logoff

seanso pabaiga

logon

prisijungti

logon message

pranešimas apie registravimąsi

logon script

registravimosi skriptas

 

prisijungimo skriptas

logout

atsijungti

long domain name

ilgasis domeno vardas

long file name

ilgasis failo vardas

long integer

ilgasis sveikasis skaičius

long string

ilgoji eilutė

long-distance call

tarpmiestinis telefoninis pokalbis

 

tarpmiestinis telefono skambutis

long-term

ilgalaikis

look

ieškoti

look and feel

išvaizda ir turinys

look for

ko ieškoti

look through

ištisinė peržiūra

look up

ieškoti

 

peržiūrėti

look-ahead carry

paspartintoji pernaša

look-up table

peržvalgos lentelė

loop

ciklas

loop invariant

ciklo invariantas

loop operation

ciklo operacija

loop statement

ciklo sakinys

loop variable

ciklo kintamasis

loosely-coupled interface

silpnoji sąsaja

lorem ipsum

lorem ipsum

lossless compression

nenuostolingasis glaudinimas

lossy compression

nuostolingasis glaudinimas

loudspeaker

garsiakalbis

low contrast

mažas kontrastas

low frequency cable

žemo dažnio kabelis

low level programming language

žemo lygio programavimo kalba

low line

pabraukimo brūkšnys // _

low resolution

maža skiriamoji geba

low signal

silpnas signalas

low value byte

žemesnysis baitas

low-accuracy data

netikslūs duomenys

low-activity data

retai naudojami duomenys

lower bound

apatinis rėžis

lower case

mažųjų raidžių lygis, pirmasis lygis // klaviatūros

lowercase letter

mažoji raidė

lowered

nuleistas (-a) // ženklas, tekstas

lowered character

nuleistas ženklas

lowest bit

žemiausiasis bitas

lowest byte

žemiausiasis baitas

low-frequency cable

žemo dažnio kabelis

low-luminosity

nešviesus (-i)

LST

LST standartas

luminance

skaistis, šviesis

lumination

šviesis

lurker

stebėtojas


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z