Anglų

Lietuvių

MAC address

tinklo plokštės adresas

machine address

absoliutusis adresas

machine code

kompiuterinė kalba

 

operacijos kodas

machine language code

programa kompiuterine kalba

machine operation

kompiuterio operacija

machine readable code

kompiuterio skaitomas kodas

machine translation

mašininis vertimas

machine-readable code

kompiuterio skaitomas kodas

machine-readable data

kompiuterio skaitomi duomenys

machine-sensible data

kompiuterio skaitomi duomenys

macro

makrokomanda

macro assembler

makroasembleris

macro command generator

makrokomandų generatorius

macro definition

makroapibrėžtis

macro definition library

makrobiblioteka

macro generator

makrokomandų generatorius

macro language

makrokalba

macro library

makrobiblioteka

macro processor

makroprocesorius

macro program

makroprograma

macro statement

makrosakinys

macro virus

makrovirusas

macrodeclaration

makroaprašas

macrodefinition

makroapibrėžtis

macrodefinition statement

makroapibrėžties sakinys

macroexpansion

makroplėtinys

macrofacility

makropriemonė

macroinstruction

makrokomanda

macroinstruction register

makrokomandos registras

macron

brūkšnys viršuje // diakritinis ženklas U+0304

macroprocessor

makroprocesorius

macroprogram

makroprograma

macrovirus

makrovirusas

magic wand

magiškoji lazdelė

magnetic tape

magnetinė juostelė

magneto-optic disk

magnetinis-optinis diskas

magnifier

didintuvas

magnitude

dydis

mail

siųsti laišką

 

laiškas

 

paštas

 

siunta

mail application

elektroninio pašto programa

mail as attachment

siųsti priedu

mail bomb

pašto antplūdis

mail client

elektroninio pašto programa

mail delivery agent

pašto pristatymo programa

mail exploder

laiškų daugintuvas

mail import

laiškų importas

mail log

elektroninio pašto žurnalas

mail merge

laiškų komponavimas

mail message

laiškas

mail recipient

laiško gavėjas

mail server

pašto serveris

mail stationery

laiško šablonas

mail template

laiško šablonas

mail transfer agent

pašto siuntimo programa

mailbot

pašto robotas

mailbox

pašto dėžutė

mailer

elektroninio pašto programa

mailer-daemon

pašto tarnyba

mailing address

pašto adresas

mailing label

laiško etiketė

mailing list

adresatų sąrašas

main box

skaityti laiškai

main folder

skaityti laiškai

main frame

centrinis kompiuteris

main memory

OA

 

operatyvioji atmintis, pagrindinė atmintis

main menu

pagrindinis meniu

main segment

pagrindinis segmentas

main storage

operatyvioji atmintis, pagrindinė atmintis

main window

pagrindinis langas

mainframe

centrinis kompiuteris

mainstream support

bazinis palaikymas

maintenance

priežiūra

major gridlines

retas tinklelis

major key

pirminis raktas

major sum

galutinė suma

majuscule (letter)

didžioji raidė

make

daryti, padaryti, ...

// daug kt. reikšmių

make directory

kurti aplanką

make sounds

skleisti garsus

makefile

komponavimo failas // programavime

male connection

kištukinė jungtis

malformed

netaisyklingas (-a)

malfunction

triktis

malicious software

kenkimo programa

malicious user

kenkėjiškas naudotojas

malware

kenkimo programa

manage

tvarkyti

 

valdyti

managed learning environment

ugdymo tvarkymo aplinka

management

tvarkyba

 

tvarkymas

manager

administratorius

 

tvarkytuvė

mandatory

privalomas (-a)

mandatory field

privalomasis laukas

man-hours

darbo valandos

man-machine communication

žmogaus ir kompiuterio sąveika

man-machine interaction

žmogaus ir kompiuterio sąveika

mantissa

skaičiaus mantisė

manual

vadovas // asmuo, knyga

 

vadovėlis

 

rankinis (-ė)

manual feed

rankinis padavimas

manual paper feed

rankinis popieriaus padavimas

manually

rankiniu būdu

manually operated

rankinio valdymo

manufacturer

gamintojas

many to many correspondence

abipus daugiareikšmė atitiktis

many to many relationship

abipus daugiareikšmis sąryšis

map

atvaizdavimas

 

planas

 

atvaizdis

 

žemėlapis

map network drive

prijungti tinklo diską

mapping

atvaizdavimas

 

atvaizdis

margin

paraštė

mark

pažymėti

 

ženklas

 

žymė

mark as read

pažymėti kaip skaitytą

mark as unread

pažymėti kaip neskaitytą

market game

rinkos žaidimas

marking

žymėjimas

markup language

ženklinimo kalba

maroon

kaštoninė // spalva

marquee select

grupinis žymėjimas

mashup

samplaika

mash-up

samplaika

mask

kaukė

mask register

maskuotės registras

mass storage media

didelės talpos laikmena

master

pagrindinis (-ė)

 

ruošinys

master boot record

paleidimo įrašas

master clock-pulse generator

pagrindinis taktinių impulsų generatorius

master computer

valdantysis kompiuteris

master copy

pagrindinis egzempliorius

master document

jungtinis dokumentas

master key

pagrindinis raktas

master password

pagrindinis slaptažodis

master record

pagrindinis įrašas

master server

valdantysis serveris

master-slave arrangement

pavaldumo santykis

master-slave relation

pavaldumo santykis

match

atitikti

 

sutapdinti

 

sutapti

match case

a <> A, z <> Z

 

skirti didžiąsias ir mažąsias raides

matching

atitikimas

 

sutapatinimas

matching condition

atitikties sąlyga

matching parentheses

poriniai skliaustai

math coprocessor

matematinis koprocesorius

math function

matematinė funkcija

mathematical model

matematinis modelis

MathML

kalba „MathML“

matrix

matrica

matrix game

matricinis lošimas

matrix printing

matricinis spausdinimas

 

taškinis spausdinimas

maximize

padidinti

 

išskleisti langą

maximize button

lango padidinimo mygtukas

MBR

paleidimo įrašas

MBR disk

įkėlimo diskas

 

paleidimo diskas

MDA

pašto pristatymo programa

MDI

daugiadokumentė sąsaja

mean

vidurkis

mechanical mouse

mechaninė pelė

media

medija

 

žiniasklaida

media access control address

tinklo plokštės adresas

media phone

medijos telefonas

media player

medijos leistuvė

medium

vidutinis (-ė)

 

vidutiniškai

 

laikmena

medium scale integration

vidutinė integracija

meeting request

kvietimas susitikti

meeting response

atsakymas į kvietimą susitikti

megabit

megabitas // Mb

megabyte

megabaitas // MB

megaflop

milijonas slankiojo kablelio operacijų

memo

raštelis

memorize

įsiminti

atmintis

atmintis

memory access

kreiptis į atmintį

memory allocation

atminties paskyrimas

memory card

atminties kortelė

memory compaction

atminties glaudinimas

memory cycle

atminties ciklas

memory deallocation

atminties atlaisvinimas

memory device

atminties įtaisas, atmintinė

memory dump

atminties išklotinė

memory key

atmintukas

memory leak

atminties praradimas

memory protection

atminties apsauga

memory release

atminties atlaisvinimas

memory segment

atminties segmentas

memory stick

atminties kortelė

menu

meniu

menu bar

meniu juosta

menu group

meniu grupė

menu item

meniu elementas

menu light bar

meniu žymeklis

menu overlay

užklojamasis meniu

menu separator

meniu skirtukas

merge

sulieti

 

jungti

 

suliejimas

 

sąlaja

merge cells

sulieti langelius

merge objects

figūrų sąjunga

merge sort

sąlajinis rikiavimas

merge subdocument

sujungti podokumenčius

mesh network

junglusis tinklas

message

pranešimas

 

elektroninis laiškas

 

laiškas

 

siunta

 

žinutė

message body

pagrindinė laiško dalis

message box

pranešimo langas

message digest

laiško maišos reikšmė

 

pranešimo maišos reikšmė

message filter

laiškų filtras

message header

pranešimo antraštė

 

laiško antraštė

message identifier

pranešimo identifikatorius

message label

laiško žymė

message labeling

laiškų ženklinimas

message log

pokalbių žurnalas

message sink

pranešimų rinktuvė

message-ID

laiško identifikatorius

messenger

mesendžeris

meta-

meta-

meta tag

metagairė

metacompiler

metakompiliatorius

metadata

metaduomenys

metafile

metafailas

metalanguage

metakalba

metamessage

metapranešimas

meta-message

metapranešimas

metaprogram

metaprograma

metaprogramming

metaprogramavimas

metasearch engine

metapaieškos sistema

metatag

metagairė

meter

skaitiklis

 

matuoklis

method

metodas

metric

metrinė // sistema

metrics

metrika

metropolitan area network

regioninis tinklas

mic

mikrofonas

mickey

mikis

micro code

mikrokomanda

micro sign

ženklas mikro // µ U+00B5

microblog

mikrotinklaraštis

microblogger

mikrotinklaraštininkas

microbrowser

mobilioji naršyklė, mikronaršyklė

microcode

mikroprograma

microkernel

mikrobranduolys

micromirror projector

mikroveidrodinis projektorius

micron

mikronas

microoperation

mikrooperacija

microphone

mikrofonas

microprocessor

mikroprocesorius

microprogram

mikroprograma

microprogramming

mikroprogramavimas

microsecond

mikrosekundė

microwave connection

mikrobanginis ryšys

middleware

tarpinė programinė įranga

MIDI

muzikos instrumentų skaitmeninė sąsaja

MIDI protocol

MIDI protokolas

migrate

perkelti

milestone

gairė

millennium bug

tūkstantmečio klaida

millisecond

milisekundė

MIME

MIME protokolas

MIME type

MIME tipas

miniassembler

mini asembleris

minimal backup

mažiausioji atsarginė kopija

minimize

minimizuoti, sumažinti

 

suskleisti langą

minimize button

lango suskleidimo mygtukas

minimum TTL

minimali gyvavimo trukmė

minor gridlines

tankus tinklelis

minus

minuso ženklas

mirror margins

simetrinės paraštės

mirror site

dubliuojančioji tinklavietė

mirroring

veidrodinis atspindys

misc

įvairūs

 

kita

miscellaneous

įvairūs

 

kita

mismatch

neatitikti

 

neatitiktis

 

nesutapti

mismatch condition

neatitikties sąlyga

misrepresentation

apsimetimas kitu (-a)

missing

trūksta

 

trūkstamas (-a)

misspelled

neteisingai parašytas (-a)

mistake

klaida

mix view

mišrusis rodinys

mixed

mišrus (-i)

mixed block coordinates

mišriosios bloko koordinatės

mixed cell coordinates

mišriosios langelio koordinatės

mixer

maišiklis

MMS

įvairialypė žinutė

mnemonic name

mnemoninis vardas

MO

MO failas

mobile

judrus (-i)

 

mobilus (-i)

mobile application

mobilioji programa

mobile browser

mobilioji naršyklė

mobile computer

mobilusis kompiuteris

mobile connection

mobilusis ryšys

mobile country code

valstybės mobiliojo ryšio kodas

mobile date

mobilieji duomenys

mobile electronic signature

mobilusis elektroninis parašas

mobile internet

mobilusis internetas

mobile network code

mobiliojo ryšio tinklo kodas

mobile originated call

skambutis iš mobiliojo telefono

mobile phone

mobilusis telefonas

mobile terminated call

skambutis į mobilųjį telefoną

mobile virus

mobilusis virusas

mobile web

mobilusis internetas

moblog

mobilusis tinklaraštis

modal

modalinis (-ė)

modal dialog box

modalinis dialogo langas

modal encoding

modalinis kodavimas

mode

būsena

 

veiksena

mode indicator

veiksenos indikatorius

model

modelis

model of computer graphics

kompiuterinės grafikos modelis

modeling program

modeliavimo programa

modeling software

modeliavimo programinė įranga

modelling

modeliavimas

modelling program

modeliavimo programa

modem

modemas

moderate

prižiūrėti // pvz., el. pašto grupę

 

vidutinis, nuosaikus

moderated

prižiūrimas (-a)

moderated mailing list

prižiūrima pašto grupė

moderated newsgroup

prižiūrima naujienų grupė

moderator

prižiūrėtojas

modification

modifikacija

modifier key

modifikavimo klavišas

modify

modifikuoti

modifying key

modifikavimo klavišas

modular

modulinis (-ė)

modular code

modulinė programa

modular design

modulinis projektavimas

modular programming

modulinis programavimas

modular programming language

modulinė programavimo kalba

modular software

modulinė programinė įranga

modulation

moduliavimas

modulator/demodulator

modemas

module

modulis

module address

modulio adresas

module binding

modulių susiejimas

modulo n addition

sudėtis moduliu n

monadic operation

vienvietė operacija

monitor

monitorius

 

stebėti

monitoring

stebėjimas

monitoring

stebėsena

monochannel

vienkanalis (-ė)

monochrome

vienspalvis (-ė)

monocolor

vienspalvis (-ė)

monolingual

vienkalbis (-ė)

monolingual application

vienkalbė programa

monolingual sorting

vienkalbis rikiavimas

monospace

lygiaplotis

monospace font

lygiaplotis šriftas

monthly

kas mėnesį

monthly report

mėnesio ataskaita

more

padidinti

 

daugiau

more info

daugiau informacijos

mosaic

mozaikinimas

most recent

naujausias(-ia)

most significant character

reikšmingiausias ženklas

motherboard

pagrindinė plokštė

mount

įrengti

mouse

pelė

mouse ball

pelės rutuliukas

mouse button

pelės klavišas

mouse capture

pelės užvaldymas

mouse chording

pelės akordas

mouse driver

pelės tvarkyklė

mouse event

pelės įvykis

mouse gesture

pelės gestas

mouse message

pelės pranešimas

mouse pad

pelės kilimėlis

mouse pointer

pelės žymeklis

 

žymeklis

mouse port

pelės jungtis

mouse scaling

pelės judesio vertė

mouse sensitivity

pelės judesio vertė

mouse speed

pelės judesio vertė

mouse trails

pelės pėdsakas

mouse wheel

pelės ratukas

m-out-of-n code

kodas „m iš n“

move

perkelti

move down

nuleisti

move here

perkelti čia

move sheet

perkelti lakštą

move table handle

lentelės perkėlimo rankenėlė

move to folder

perkelti į aplanką

move up

pakelti

move worksheet

perkelti lakštą

movie

filmas

movie file

filmo failas

movie maker

filmų rengyklė

Mozilla public license

MPL licencija

MP3

MP3 formatas

MPEG layer 3

MP3 formatas

MPL

MPL licencija

MTA

pašto siuntimo programa

multiboot

keleriopas paleidimas

multi-byte character set

daugiabaitė koduotė

multibyte operation

daugiabaitė operacija

multicast

transliavimas grupiniu adresu

multicast-enabled network

daugiaadresio perdavimo tinklas

multichannel

daugiakanalis (-ė)

multifunctional

daugiafunkcis (-ė)

multilayer

daugiasluoksniškumas

multilength arithmetic

ilgų skaičių aritmetika

multilevel sort

daugialygis rikiavimas

multilingual

daugiakalbis (-ė)

multilingual application

daugiakalbė programa

multilingual site

daugiakalbė svetainė

multilingual sorting

daugiakalbis rikiavimas

multilingual text

daugiakalbis tekstas

multilingual web site

daugiakalbė svetainė

multilinguality

daugiakalbiškumas

multimedia

įvairialypė informacija

 

įvairialypė terpė

 

įvairialypė įranga

 

multimedija

multipart message

daugiadalis laiškas

multipart virus

daugiadalis virusas

multiple access

lygiagrečioji prieiga

multiple boot

keleriopas paleidimas

multiple copy database

daugiaegzempliorė duomenų bazė

multiple disk archive

daugiatomis archyvas

multiple document interface

daugiadokumentė sąsaja

multiple error

daugybinė klaida

multiple operation

kartotinė operacija

multiple precision arithmetic

daugkartinio tikslumo aritmetika

multiple selection

daugybinis žymėjimas

multiple-access computer

daugiaprieigis kompiuteris

multiple-address code

daugiaadresė komandų sistema

multiple-error correcting code

daugelį klaidų taisantis kodas

multiple-length number arithmetic

ilgų skaičių aritmetika

multiple-processor operation

daugiaprocesoris veikimas

multiplexer

tankintuvas

multiplexing

tankinimas

multiplicand register

dauginamojo registras

multiplication

daugyba

multiplication sign

daugybos ženklas

multiply

dauginti

multipost

daugiaadresis siuntimas

multiposting

daugiaadresis siuntimas

multiprecision arithmetic

daugkartinio tikslumo aritmetika

multiprocessing

daugiaprocesė veiksena

multiprocessor computer

daugiaprocesoris kompiuteris

multiprocessor mode

daugiaprocesoris veikimas

multi-rename

grupinis pervardijimas

multi-sesion disk

daugiaseansis diskas

multitasking

daugelio užduočių veiksena

 

daugiaprogramis apdorojimas

multitasking operating system

daugiaprocesė operacinė sistema

multithreading

daugiagijiškumas

multi-touch

daugiataškė jutiklinė sąsaja

multi-touch gesture

daugiataškis gestas

multitouch screen

daugiataškis jutiklinis ekranas

multiuser system

daugelio naudotojų sistema

multivalued field

daugiareikšmis laukas

multivolume archive

daugiatomis archyvas

multiway jump

daugiakryptė pereiga

music visualization

muzikos animacija

musical instrument digital interface

muzikos instrumentų skaitmeninė sąsaja

musical keyboard

muzikinė klaviatūra

mute

išjungti garsą

mutual

abipusis

mutual communication

abipusis ryšys

mutual telecommunication

abipusis ryšys

mutual trust

abipusis pasitikėjimas

MUX

tankintuvas


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z