Anglų

Lietuvių

p.m.

popiet

pack

pakas

 

pakuoti

package

paketas

packed file

supakuotas failas

packer

pakuoklė

packet

paketas

packet driver

duomenų paketų tvarkytuvė

packet fragmentation

duomenų paketo fragmentavimas

packet frame

uždarasis duomenų paketas

packet header

duomenų paketo antraštė

packet multiplexing

paketinis sutankinimas

packet radio

paketinis radijas

packet switching

paketinis duomenų siuntimas

packet switching networking

paketinis duomenų siuntimas

packing

pakavimas

pad character

užpildo rašmuo

padding

užpildymas

page

puslapis

 

tinklalapis

page border

puslapio rėmelis

page boundary

puslapio riba

page break

puslapių skirtukas

page down

žemesnis puslapis

Page Down

žemesnio puslapio klavišas

Page Down key

žemesnio puslapio klavišas

page format

puslapio formatas

page icon

svetainės piktograma

page layout

puslapio maketas

page numbering

puslapių numeravimas

page orientation

puslapio orientacija

page popularity

tinklalapio populiarumas

page printer

puslapinis spausdintuvas

page recognition

puslapio atpažinimas

page setup

puslapio parinktys

page swapping

puslapių mainai

 

puslapių sukeitimas

page up

aukštesnis puslapis

Page Up

aukštesnio puslapio klavišas

Page Up key

aukštesnio puslapio klavišas

page-line spaces

suderinti eilučių intervalai

pager

pranešimų gaviklis

pagination

puslapių numeravimas

 

skaidymas į puslapius

paging area

puslapių mainų sritis

paging file

sukeitimų failas

paging partition

sukeitimų skaidinys

paint

piešti

paint program

piešyklė

paintbrush

teptukas

painting

piešimas

painting tool

piešimo įrankis

pair programming

porinis programavimas

pairwise key

individualusis raktas

palette

paletė

palm PC

delninukas

palmtop

delninukas

pane

polangis

panel

skydelis

 

pultas

pangramm

pangrama

panning

vaizdo slinkimas

paper bin

popieriaus dėklas

paper drive

popieriaus traukiklis

paper feed

popieriaus padavimas

paper feeder

popieriaus padaviklis

paper jam

popieriaus strigtis

paper out

baigėsi popierius

paper out

nėra popieriaus

paper problem

nesklandumai su popieriumi

paper size

lapo matmenys

 

lapo formatas

 

formatas

paper source

popieriaus šaltinis

paper tape channel

perfojuostos takelis

paper tractor

popieriaus traukiklis

paper tray

popieriaus dėklas

paragraph

pastraipa

 

paragrafas // §

paragraph break

pastraipos simbolis

paragraph spacing

tarpas tarp pastraipų

parallel

lygiagretus (-i)

parallel access

lygiagrečioji prieiga

parallel adder

lygiagretusis sudėtuvas

parallel algorithm

lygiagretusis algoritmas

parallel computer

lygiagretusis kompiuteris

parallel device

lygiagretusis įtaisas

parallel interface

lygiagrečioji sąsaja

parallel poll

lygiagrečioji apklausa

parallel port

lygiagretusis prievadas

 

lygiagrečioji jungtis

parallel printer

lygiagretusis spausdintuvas

parallel processing

lygiagretus veikimas

 

lygiagretusis apdorojimas

parallel search

lygiagrečioji paieška

parallel text

lygiagretusis tekstas

parameter

parametras

parameter list

parametrų sąrašas

parameter passing

parametrų perdavimas

parameterized

parametrizuotas (-a)

parent

virš- // priešdėlis

 

pirminis

parent department

aukštesnysis padalinys

parent directory

viršaplankis

parent folder

viršaplankis

parent key

registro viršraktis

parent node

viršmazgis

parent window

viršlangis

parentheses

skliaustai

parenthesis free notation

beskliaustis užrašas

parity

lyginumas

parity bit

lyginumo bitas

parity check

lyginumo tikrinimas

parity error

lyginumo klaida

parse

analizuoti

parser

analizatorius

parsing

analizė

partial character

ženklo kodo dalis

partially determined automaton

dalinai determinuotas automatas

partition

skaidinys

partition table

skaidinių lentelė

Pascal

kalba „Pascal“, paskalio kalba

Pascalina

Pascalina

passcode

prieigos kodas

passive

pasyvus (-i)

passive hub

pasyvusis šakotuvas

passphrase

slaptafrazė

password

slaptažodis

password identification

slaptažodžio atpažinimas

password manager

slaptažodžių tvarkytuvė

password protected

apsaugotas slaptažodžiu

password to open

atvėrimo slaptažodis

password-based authentication

slaptažodinis tapatumo nustatymas

paste

įdėti

paste as

įdėti kaip

paste as hyperlink

įdėti kaip saitą

paste as new

įdėti kaip naują dokumentą

paste as new document

įdėti kaip naują dokumentą

patch

pataisa

patched

pataisytas (-a)

path

adresas

 

kelias

pathname

kelio vardas

pathname separator

kelio vardo skirtukas

pattern

raštuotė

 

šablonas

pattern recognition

vaizdų atpažinimas

pause

pristabdyti

Pause

Pauzė // klavišas klaviatūroje

pause key

pauzės klavišas

payment card

mokėjimo kortelė

PB

PB // petabaitas

PCM

kodinis impulsinis moduliavimas

PDA

delninukas

PDF form

PDF forma

PDF format

PDF formatas

peer-to-peer

lygiarangiai (-ės)

peer-to-peer architecture

lygiarangių architektūra

peer-to-peer arrangement

lygiarangių santykis

peer-to-peer communications

lygiarangių ryšys

peer-to-peer network

lygiarangių tinklas

peer-to-peer relation

lygiarangių santykis

pen

plunksna

pencil

pieštukas

pending

laukia

 

laukiantis

pending job

laukiančioji užduotis

pendrive

atmintukas

per mille sign

promilės ženklas // ‰

percent chart

procentinė diagrama

percent sign

procento ženklas // %

percentage

procentinis

percentage format

procentų formatas

performance

efektyvumas

 

veikimas

 

našumas

performance test

našumo testas

period

periodas

peripheral

išorinis įtaisas

peripheral device

išorinis įtaisas

Perl

kalba „Perl“

permanent soft font

pastovusis įkeliamasis šriftas

permanently

negrįžtamai

permission

leidimas

 

teisė

persist

išlieka

persistent cookie

ilgalaikis slapukas

persistent error

nuolatinė klaida

personal

asmeninis (-ė)

personal computer

asmeninis kompiuteris

personal data

asmeniniai duomenys

personal digital assistant

delninukas

personal information manager

asmeninių duomenų tvarkytuvė

personal name

asmenvardis

personal stationery

asmeninis blankas

personal toolbar

asmeninė mygtukų juosta

personalize

suasmeninti

personalized smart card

asmeninė lustinė kortelė

per-station key

individualusis raktas

pervasive

skvarbus (-i)

 

visur esantis

petabyte (PB)

petabaitas

PgDn

Psl žemyn, Psl↓ // klaviatūroje

 

žemesnio puslapio klavišas

PgUp

Psl aukštyn, Psl↑ // klaviatūroje

 

aukštesnio puslapio klavišas

phablet

planšetinis telefonas

phase

fazė

 

etapas

phase modulation

fazės moduliavimas

phisher

sukčius, apsimetėlis

phishing

sukčiavimas // apsimetant

phone book

telefonų knyga

phonetic keyboard

fonetinė klaviatūra

phonetic language

fonetinė kalba

photo camera

fotoaparatas

photo editor

fotorengyklė

photo paper

fotopopierius

photo printer

fotospausdintuvas

photoblog

nuotraukų tinklaraštis

PHP

PHP kalba

physical

fizinis (-ė)

physical address

fizinis adresas

physical layer

fizinis lygmuo

pick

parinkti

pick up

paimti

picker

parinkiklis

picosecond

pikosekundė

picture

paveikslas

 

piešinys

 

nuotrauka

picture alignment

paveikslų lygiuotė

picture database

paveikslų duomenų bazė

picture layer

paveikslo sluoksnis

picture password

piešiamasis slaptažodis

picture tile

paveikslo išklotinė

pie chart

skritulinė diagrama

pie chart slice

skritulinės diagramos išpjova

pie menu

apskritasis meniu

pilcrow sign

pastraipos pabaigos simbolis

pilot

bandomasis, žvalgomasis

pilot channel

bandomasis kanalas

pilot design

bandomasis projektas

pin

kištukas, kaištelis

pin board

kištukų plokštė

PIN code

PIN kodas // asmens atpažinimo, iš 4–7 skaitmenų

pin connection

kištukinis sujungimas

pin jack

kištukinis lizdas

pinch-roller plotter

slinktinis braižytuvas

ping

paketinis tinklo testeris

ping command

ryšio patikrinimo komanda

ping packed

ryšio patikrinimo paketas

ping query

ryšio patikrinimas

ping-pong buffer

perjungiamasis buferis

pipe

kanalas

 

status brūkšnys // ženklas |

pipeline

komandų grandinė

pipeline process

procesų grandinė

pipelining

grandininis apdorojimas

piracy

piratavimas

pivot chart

suvestinė diagrama

pivot chart report

suvestinė diagrama

pivot point

sukimo centras

pivot table

suvestinė lentelė

pixel

taškas

pixel data

taškinės grafikos duomenys

pixel graphics

taškinė grafika

placeholder

rezervuota vieta

 

vietaženklis

plain text

grynasis tekstas

platform

platforma

platform-independent

daugiaplatformis (-ė)

play

atlikti // kūrinį

 

groti

 

rodyti // filmą

 

leisti

play audio

groti garso įrašą

play a sound

groti

play by e-mail

žaidimas paštu

play by mail

žaidimas paštu

play sound

groti

play video

rodyti vaizdo įrašą

playback

įrašo perklausa

 

įrašo peržiūra

playback indicator

peržiūros indikatorius

player

leistuvas

 

leistuvė

player

žaidėjas // asmuo

playlist

grojaraštis

plot

braižyti

plot area

braižymo sritis

plotter

braižytuvas

plug

kištukas, šakutė

plug and play

prijungti ir paleisti

 

savaiminis paleidimas // iškart po įdiegimo

plugin

įskiepis

plug-in

įskiepis

plug-in card

įdedamoji plokštė

plug-to-plug compatibility

jungčių dermė

plural form

daugiskaitos forma

plus

pliusas

plus sign

pliuso ženklas

plus minus sign

plius minus ženklas // ± kodas 0177*

PNG

PNG failas

PO file

PO failas

pocket-size computer

kišeninis kompiuteris

podcast

tinklalaidė

point

nutaikyti

 

rodyti

 

punktas

 

taškas

point chart

taškinė diagrama

pointer

rodyklė

pointing device

manipuliatorius

polar coordinates

polinės koordinatės

policy

strategija

 

politika

Polish notation

beskliaustis užrašas

poll

apklausti

 

apklausa

polling

apklausa

polygon

daugiakampis

polygon line

laužtė

polymorphic virus

polimorfinis virusas

pool

telkinys

pop art

spalvų sukeitimas

pop down list

išskleidžiamasis sąrašas

pop down menu

išskleidžiamasis meniu

POP protocol

POP protokolas

POP server

POP serveris // laiškų gavimo

popdown list

išskleidžiamasis sąrašas

pop-down list

išskleidžiamasis sąrašas

popdown menu

išskleidžiamasis meniu

pop-down menu

išskleidžiamasis meniu

populate

užpildyti // pvz., duomenų bazę

pop-under

užnugarinis iškylantysis langas

pop-under window

užnugarinis iškylantysis langas

popup

iškylantysis langas

popup blocker

iškylančiųjų langų blokavimo programa

pop-up blocker

iškylančiųjų langų blokavimo programa

pop-up blocking test service

iškylančiųjų langų testavimo tarnyba

pop-up menu

iškylantis meniu

popup window

iškylantysis langas

pop-up window

iškylantysis langas

port

jungtis

 

prievadas

port driver

prievado tvarkyklė

port number

prievado numeris

portability

perkeliamumas

portable

perkeliamas (-a)

portable computer

nešiojamasis kompiuteris

portal

portalas

portfolio

aplankas

 

portfelis

portlet

portalo komponentas

portrait

portretas

 

stačias // lapas, „Word“

position

pareigos

 

vieta

 

padėtis

 

pozicija

 

skiltis

position on page

vieta puslapyje

positional code

pozicinis kodas

positional coding

pozicinis kodavimas

positional form

pozicinis glifas

positional game

pozicinis lošimas

position-independent code

nepozicinis kodas

positioning

išdėstymas

positioning receiver

vietos nustatymo imtuvas

positioning system

vietos nustatymo sistema

positive deviation

teigiamas nuokrypis

POSIX standards

POSIX standartai

post

išsiųsti

 

paskelbti

 

įrašas // feisbuke

post card

atvirukas

post code

pašto kodas

post message to a thread

pratęsti giją

post office box

pašto dėžutė

postal code

pašto kodas

postcondition

posąlygis

postediting

povertiminis redagavimas

poster

plakatas

posterization

spalvų mažinimas

posterize

mažinti spalvas

postfix notation

postfiksinis užrašas

postmaster

pašto administratorius

postpone

atidėti

postprocessor

baigiamoji doroklė

PostScript

kalba „PostScript“, postskriptas

 

postskriptinis (-ė)

PostScript file

postskriptinis failas

PostScript font

postskriptinis šriftas

PostScript printer

postskriptinis spausdintuvas

POT file

POT failas

potential spam

galimas brukalas

pound sign

svaro sterlingų ženklas // £, kodas 0163

power

galia

 

laipsnis // matematikoje

 

maitinimas

power cable

maitinimo kabelis, maitinimo laidas

power element

maitinimo elementas

power supply

maitinimo blokas

 

maitinimo šaltinis

power unit

maitinimo blokas

power user

patyręs naudotojas

powered by

maitinamas (iš)

 

veikia (su)

powered on

įjungtas (-a)

ppi

tšk./colyje

PPP protocol

PPP protokolas

precedence grammar

pirmenybinė gramatika

precondition

priešsąlygis

predecessor

ankstesnis (-ė)

predefined

numatytas (-a)

predefined key

numatytasis registro raktas

predefined registry key

numatytasis registro raktas

pref

parinktis

preference

pirmenybė

 

nuostata

 

parinktis

preferred

pageidautinas (-a)

prefill

preliminariai užpildyti

prefix

priešdėlis

prefix notation

prefiksinis užrašas

pre-release

preliminari laida // sin. bandomoji laida

pre-translation

preliminarus vertimas

preliminary translation

preliminarus vertimas

prepaid card

išankstinio mokėjimo kortelė

prepayment

išankstinis apmokėjimas

preprocessor

parengiamoji doroklė

presentation

pateiktis

presentation layer

pateikimo lygmuo

presentation program

pateikčių rengyklė

presentation show

pateikties demonstravimas

preserve

išlaikyti, išsaugoti

preset

išankstinis

 

iš anksto nustatyti

 

numatytas (-a)

press

paspausti

press a key

paspauskite klavišą

press and hold

paspauskite ir palaikykite

press Enter

spauskite įvedimo klavišą

pretty print

struktūrinė lygiuotė

preventive check

profilaktinis tikrinimas

preview

peržiūra

preview pane

peržiūros sritis

previous

ankstesnis (-ė)

primary key

pirminis raktas

primary network

pirminis tinklas

primary partition

pirminis skaidinys

primary window

pagrindinis langas

principle segment

pagrindinis segmentas

print

spaudinys

 

spausdinti

print file

spausdinimo failas

print head

spausdinimo galvutė

print in progress

spausdinama

print layout

spaudinio maketas

print merge

spaudinių komponavimas

print preview

spaudinio peržiūra

print queue

spausdinimo eilė

print range

spausdinimo rėžiai

PrtSc

Sp // klaviatūroje

Print Screen key

ekrano kopijavimo klavišas

print setup

spausdinimo nuostatos

 

spausdintuvo nuostatos

print speed

spausdinimo sparta

print to file

spausdinti į failą

printed circuit card

spausdintinė plokštė

printed connector

spausdintinė jungtis

printed-circuit connector

spausdintinės plokštės jungtis

printer

spausdintuvas

printer adapter

spausdintuvo adapteris

printer driver

spausdintuvo tvarkyklė

printer fonts

spausdintuvo šriftai

printer memory

spausdintuvo atmintis

printer port

spausdintuvo jungtis

printer resolution

spausdintuvo skiriamoji geba

printer setup

spausdintuvo nuostatos

printing

spauda

 

spaudinys

 

spausdinimas

printout

spaudinys

priority

pirmenybė

 

prioritetas

privacy

privatumas

privacy level

privatumo lygis

privacy policy

privatumo politika

private

asmeninis (-ė)

 

privatus (-i)

private cloud

privačioji debesija

private fix

neoficialioji pataisa

private group

uždaroji grupė // el. pašto

private key

asmeninis raktas, privatusis raktas

private keyring

asmeninė raktinė

private library

asmeninė biblioteka

private use characters

privatūs rašmenys

private user area

privačioji sritis // unikode

privileged

privilegijuotas (-a)

privileged instruction

privilegijuotoji komanda

privileged mode

privilegijuotoji būsena

privileged operation

privilegijuotasis veikimas

 

privilegijuotoji operacija

privileged state

privilegijuotoji būsena

problem

problema

 

uždavinys

 

nesklandumas

problem oriented

probleminis (-ė)

problem-oriented database

specializuotoji duomenų bazė

procedural abstraction

procedūrinė abstrakcija

procedural language

procedūrinė kalba

procedure

procedūra

procedure abstraction

procedūrinė abstrakcija

procedure block

procedūros blokas

procedure call

kreipinys į procedūrą

procedure declaration

procedūros aprašas

procedure invariant

procedūros invariantas

procedure oriented

procedūrinis (-ė)

process

apdoroti

 

procesas

process state

proceso būsena

processing

apdorojimas

processor

doroklė

 

procesorius

 

rengyklė

processor register

procesoriaus registras

product

produktas

 

sandauga

product key

produkto kodas

product register

sandaugos registras

production rule

generavimo taisyklė

productivity

našumas

professional

profesinis

professional computer

profesinis kompiuteris

professional edition

profesionalų versija

 

profesionalų laida

profile

profiliuoti

 

profilis

profiling

profiliavimas

program

programuoti

 

programa

program authorization

leidimas naudotis programa

program behavior

programos elgsena

program binding

programų susiejimas

program block

programos blokas

program body

programos pagrindinė dalis

program certification

programos sertifikavimas

program coding

programavimas

program counter

programos skaitiklis

program crash

programos strigtis

program design

programos projektavimas

program development

programos projektavimas

program generator

programų generuoklė

program hang

programos strigtis

program hangup

programos strigtis

program listing

programos spaudinys

program manager

programų tvarkytuvė

program package

programų paketas

program segment

programos segmentas

program specification

programos specifikacija

program suspending

programos pristabdymas

program text

programos tekstas

programmable

programuojamas (-a)

programmable calculator

programuojamasis skaičiuotuvas

programmable key

programuojamasis klavišas

programmable read-only memory

programuojamoji pastovioji atmintis

programmer

programuotojas

programming

programavimas

programming language

programavimo kalba

programming language user

programavimo kalbos naudotojas

programming paradigm

programavimo paradigma

program-protect bit

programos apsaugos bitas

progress

eiga

progress bar

eigos juosta

progress indicator

eigos indikatorius

progressive coding

progresinis kodavimas

progressive GIF

progresinis GIF failas

progressive loading

progresinis įkėlimas

project

projektas

 

darbas

 

veikla

Prolog

kalba „Prolog“, prologo kalba

PROM

programuojamoji pastovioji atmintis

promote

paaukštinti // lygį, rezultatą

 

pakelti

prompt

raginimas

 

raginti

 

kvietimas

 

kviesti

 

komandų eilutė

proofreading

korektūra

proofreading marks

korektūros ženklai

proper name

tikrinis vardas

property

savybė

proportional font

įvairiaplotis šriftas

proportional sizing

proporcingas dydžio keitimas

proprietary

nuosavybinis (-ė)

proprietary application

nuosavybinė programa

proprietary program

nuosavybinė programa

proprietary software

nuosavybinė programinė įranga

protect

apsaugoti

protection

apsauga

protocol

protokolas

provider

teikėjas // paslaugų

 

tiekėjas // prekių

proxy

tarpinis serveris

 

tarpinė programa

proxy firewall

tarpinė užkarda

proxy server

tarpinis serveris

PrtSc

spausdinimo klavišas

PrtSc key

spausdinimo klavišas

pseudoaddress

pseudoadresas

pseudoanonymous mail

pseudoanoniminio pašto serveris

 

pseudoanoniminis paštas

pseudocode

pseudokodas

pseudographics

pseudografika

pseudonumber

pseudoatsitiktinis skaičius

pseudonym

slapyvardis

pseudoprinter

pseudospausdintuvas

pseudorandom number generator

pseudoatsitiktinių skaičių generatorius

pseudorandom sequence generator

pseudoatsitiktinių sekų generatorius

pseudo-remailer

pseudoanoniminio pašto serveris

pseudotranslation

pseudovertimas

pt

pt // punktas, šrifto dydžio vienetas

public cloud

viešoji debesija

public database

viešoji duomenų bazė

public directory

viešasis aplankas

public folder

viešasis aplankas

public internet access point

viešosios interneto prieigos taškas

public key

viešasis raktas

public key cryptography

šifravimas viešuoju raktu

 

kriptografija viešuoju raktu

public resources

viešieji ištekliai

publish

skelbti, publikuoti

publish as

skelbti kaip, publikuoti kaip

publishing

leidyba

pull down list

išskleidžiamasis sąrašas

pulldown list

išskleidžiamasis sąrašas

pull-down list

išskleidžiamasis sąrašas

pull down menu

išskleidžiamasis meniu

pulldown menu

išskleidžiamasis meniu

 

nusileidžiantysis meniu

pull-down menu

išskleidžiamasis meniu

 

nusileidžiantysis meniu

pulse

impulsas

 

impulsinis (-ė)

pulse code

impulsinis kodas

pulse code modulation

kodinė impulsinė moduliacija

pulse coder

impulsinis koderis

pulse coding

impulsinis kodavimas

pulse generator

impulsų generatorius

pulse signal

impulsinis signalas

pulse train generator

impulsų voros generatorius

pulse-code modulation

kodinis impulsinis moduliavimas

punch card

perfokorta

punchcard

perfokorta

punched card

perfokorta

punched tape

perfojuosta

punctuation mark

skyrybos ženklas

punycode/p>

puny kodas

pure data

grynieji duomenys

purge

valyti

 

naikinti

purge trash

valyti šiukšlinę

purge deleted

naikinti pašalintus

purple

purpurinė // spalva

push

spausti

 

stumti

push button

mygtukas

push-button telephone

mygtukinis telefonas

push-pin menu

įkeliamasis meniu

px

tšk. // piešinio elementas

pyramid chart

piramidinė diagrama


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z